Nuo šiol „Lietuvos žinios“ – ne tik skaitomos, bet ir klausomos
„Lie­tu­vos ži­nių“ straips­nius in­ter­ne­ti­nia­me por­ta­le Lzi­nios.lt ir mo­bi­lio­je jo ver­si­jo­je m.lzi­nios.lt jau ga­li­ma ne tik skai­ty­ti, bet ir klau­sy­tis kom­piu­te­rio skai­to­mu bal­su. To­kią ga­li­my­bę mū­sų skai­ty­to­jams pir­mie­siems su­tei­kė pro­jek­to „Lie­tu­vių šne­ka val­do­mos pa­slau­gos (LIE­PA)“ au­to­riai, įsi­ti­ki­nę, kad lie­tu­vių kal­bai bū­ti­na sklis­ti elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je.

Prof. Lai­mu­čio Telks­nio va­do­vau­ja­mi Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) in­for­ma­ti­kai ir fi­lo­lo­gai, bend­ra­dar­biau­da­mi su Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kais, pus­tre­čių me­tų įgy­ven­di­no pro­jek­tą LIE­PA. Pra­ėju­sį rugp­jū­tį vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­tos sep­ty­nios lie­tu­vių šne­ka val­do­mos pa­slau­gos - kaip pa­vyz­dys, kur ga­li­ma pri­tai­ky­ti per pir­mą­jį pro­jek­to eta­pą su­kur­tas inf­ras­truk­tū­ri­nes pa­slau­gas: lie­tu­vių šne­kos at­pa­ži­ni­mo va­rik­lį ir elek­tro­ni­nio teks­to skai­ty­tu­vą. Tuos va­rik­liu­kus, pa­sak VU Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos ins­ti­tu­to vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to eks­per­to Ge­di­mi­no Na­vic­ko, ga­li­ma tai­ky­ti įvai­rio­se sri­ty­se, ir no­rin­tie­ji gaus ne­mo­ka­mai. Vi­sos su­kur­tos pa­slau­gos ne­mo­ka­mos ir jo­mis jau ga­li­ma pra­dė­ti nau­do­tis. Pa­vyz­džiui, jei vers­las no­rės nau­do­ti bal­są ku­riai nors sa­vo pa­slau­gai, prog­ra­mi­nei įran­gai, ga­lės at­pa­žin­tu­vą ar skai­ty­tu­vą to­liau to­bu­lin­ti ir jų pri­tai­ky­mą plė­to­ti.

Elek­tro­ni­nio teks­to skai­ty­tu­vas ge­ba pers­kai­ty­ti bet ko­kį lie­tu­viš­ką teks­tą, ir taip gra­žiai, kad su­nku at­skir­ti nuo gy­vo žmo­gaus bal­so. Ma­ši­na pra­by­la įra­šy­tais dik­to­rių bal­sais: skai­to elek­tro­ni­nį teks­tą, pa­ver­čia bal­so ga­ba­liu­kais ir iš tų ga­ba­liu­kų su­lip­do jau gir­di­mą teks­tą. Tiek lie­tu­vių šne­kos at­pa­žin­tu­vui, tiek skai­ty­tu­vui rei­ka­lin­gi lie­tu­vių šne­kos gar­sų pa­vyz­džių. Lie­tu­vių šne­kos gar­sy­ną LIE­PA – fo­ne­tiš­kai rep­re­zen­ta­ty­vią lie­tu­vių šne­kos duo­me­nų ba­zę, pri­tai­ky­tą šne­kos tech­no­lo­gi­jų moks­li­niams ty­ri­mams ir kons­tra­vi­mo dar­bams bei elek­tro­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mui, – kol kas su­da­ro 100 va­lan­dų, skir­tų at­pa­ži­ni­mo va­rik­liui, ir 10 va­lan­dų – skai­ty­tu­vui. Duo­me­nys bus to­liau kau­pia­mi, gar­sy­nas di­di­na­mas. Kaip pa­brė­žė moks­li­nin­kai, ne­už­ten­ka gar­sų tik įra­šy­ti, juos rei­kia dar taip su­tvar­ky­ti, kad bū­tų aiš­ku kom­piu­te­riui, kas ir kaip bu­vo sa­ko­ma.

Dau­giau skai­ty­ki­te čia