Nuo sausio minimali alga didės 25 eurais
Vy­riau­sy­bė įsi­pa­rei­go­ja nuo ki­tų me­tų sau­sio 25 eu­rais pa­di­din­ti mi­ni­ma­lią al­gą (MMA), par­eiš­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Prie nau­jo so­cia­li­nio mo­de­lio – lanks­tes­nių dar­bo san­ty­kių, ku­rie vers­lui su­teiks nau­jų ga­lių plė­trai, pri­de­da­me ir sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą – nuo 2016 me­tų pra­džios 25 eu­rais iki 350 eu­rų di­din­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me par­eiš­kė prem­je­ras.

Prem­je­ras ti­ki­no, kad pen­si­jos ne­be­di­dės tik prieš rin­ki­mus, mat kar­tu su so­cia­li­niu mo­de­liu sie­kia­ma in­dek­suo­ti pen­si­jas.

„Kar­tu pert­var­ko­ma vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo, pir­miau­siai – pen­si­jų, sis­te­ma, leis re­gu­lia­riai, re­mian­tis ob­jek­ty­viais eko­no­mi­kos duo­me­ni­mis, in­dek­suo­ti pen­si­jas. Kad jos di­dė­tų ne prieš rin­ki­mus, bet bū­tų su­sie­tos su dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mu. So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos la­biau pri­klau­sy­tų nuo kiek­vie­no apd­raus­to­jo įmo­kų, o tai po­zi­ty­viai lem­tų jų mo­kė­ji­mo pa­ska­tas, ma­žin­tų še­šė­lio efek­tą“, – ti­ki­no mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Mi­ni­ma­li al­ga šie­met nuo lie­pos jau pa­di­din­ta 25 eu­rais – iki 325 eu­rų, 3 eu­rais iki 108 eu­rų pa­di­dė­jo ba­zi­nė pen­si­ja, o drau­džia­mo­sios pa­ja­mos – taip pat 3 eu­rais iki 434 eu­rų.

Tai bu­vo tre­čias MMA di­di­ni­mas nuo 2012-ųjų pa­bai­gos, kai dir­ba da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė.