Nuo rugsėjo lytinio švietimo nebus kam mokyti
Nuo rug­sė­jo 1-osios Lie­tu­vos mo­kyk­los tu­rės pra­dė­ti įgy­ven­din­ti dar bu­vu­sios švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės pri­im­tą ly­ti­nio ug­dy­mo prog­ra­mą, ta­čiau Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas And­rius Na­vic­kas tei­gia ma­nan­tis, kad mo­ky­to­jai nė­ra pa­si­ruo­šę ją dės­ty­ti.

Kaip ra­šo por­ta­las 15min.lt, nuo ki­tų moks­lo me­tų pra­džios Svei­ka­tos ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo bei ren­gi­mo šei­mai prog­ra­mos, skir­tos 1–12 kla­sių mo­ki­niams, tu­ri­nys tu­rės bū­ti in­teg­ruo­tas į pa­mo­kas, pa­vyz­džiui, bio­lo­gi­ją, do­ri­nį ug­dy­mą, kla­sės va­lan­dė­les.

Kaip ra­šo­ma Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) sve­tai­nė­je, prog­ra­mą iš­dės­ty­ti tu­rės mo­ky­to­jai, Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tre ir Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir psi­cho­lo­gi­jos cen­tre iš­klau­sę mo­ky­mus. Nei vie­nas iš cen­trų pa­gal nau­jai pa­tvir­tin­tą mi­nis­te­ri­jos prog­ra­mą kol kas to­kių mo­ky­mų ne­or­ga­ni­za­vo.

„Kon­kre­čiai dėl šios prog­ra­mos ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kas yra nu­ma­ty­ta, bet kvies­čiau bend­ram dia­lo­gui. Jei yra ne­ra­mu­mo, rei­kia apie tai kal­bė­tis“, – sa­kė da­bar­ti­nė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ra­šo­ma, kad pri­im­tas ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo pla­no įgy­ven­di­ni­mas – vie­na iš pri­ori­te­ti­nių šei­mos po­li­ti­kos sri­čių, ta­čiau jis – tai­sy­ti­nas.