Nuo pabėgėlių krizės kenčiančiai Bulgarijai – Lietuvos pagalba
Lie­tu­vos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai an­tra­die­nį ry­te į Bul­ga­ri­jos Res­pub­li­ką iš­ga­be­no tarp­tau­ti­nės pa­gal­bos siun­tą, skir­tą pa­bė­gė­lių kri­zės pa­da­ri­niams ma­žin­ti.

Į Bul­ga­ri­ją iš­vež­ta 100 su­lanks­to­mų­jų lo­vų, 200 užk­lo­tų, 10 šil­dy­tu­vų ir 10 pa­la­pi­nių, 5 au­to­no­mi­niai bio­tua­le­tai. Šios pa­gal­bos siun­tos ver­tė – per 24 tūkst. eu­rų, ra­šo­ma Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Šių me­tų rug­sė­jo 1 die­ną Bul­ga­ri­ja pa­pra­šė su­teik­ti pa­gal­bą dėl pa­bė­gė­lių kri­zės su­kel­tų pa­da­ri­nių ma­ži­ni­mo Eu­ro­po­je. Mig­ra­ci­jos srau­tai per Tur­ki­jos ir Bul­ga­ri­jos sie­ną nuo­lat au­ga. At­vyks­tan­čių­jų lai­ky­mo vie­tos Bul­ga­ri­jo­je per­pil­dy­tos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nuotraukos

Pa­gal­bos siun­tą Bul­ga­ri­jai iš­ga­be­no Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Spe­cia­lio­sios prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Lo­gis­ti­nio ap­rū­pi­ni­mo ko­man­dos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Mo­tie­jū­nas ir ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas Va­le­ri­jus Leš­če­vič.

Ug­nia­ge­siams, ve­žan­tiems kro­vi­nį į Bul­ga­ri­ją, teks įveik­ti apie 2500 km. Po tri­jų ke­lio­nės par­ų jie tu­rė­tų pa­siek­ti Bul­ga­ri­jos El­cho­vo mies­tą, esan­tį prie Tur­ki­jos sie­nos. Čia pa­gal­bos siun­ta bus iš­krau­ta lo­gis­ti­kos san­dė­liuo­se. Pa­gal­bos siun­tai su­da­ry­ti nu­tar­ta pa­nau­do­ti prie­mo­nes iš vals­ty­bės re­zer­vo.

E. Mo­tie­jū­nas ir V. Leš­če­vič jau ne pir­mą kar­tą ve­ža tarp­tau­ti­nės pa­gal­bos siun­tą. Šių me­tų ko­vo mė­ne­sį to­kią siun­tą pa­bė­gė­liams jie su ko­le­go­mis nu­ga­be­no į Grai­ki­ją. E. Mo­tie­jū­nas pa­gal­bos kro­vi­nius yra ly­dė­jęs ir į Vo­kie­ti­ją (2011 m. kro­vi­nys bu­vo skir­tas že­mės dre­bė­ji­mo ir cu­na­mio nu­nio­ko­tai Ja­po­ni­jai) bei Ukrai­ną (2014 m. iš ka­ro veiks­mų zo­nos eva­kuo­tiems gy­ven­to­jams).