Nuo nusikaltimų nukentėję žmonės turės daugiau teisių
Nuo ki­tų me­tų ko­vo 1 d. nuo nu­si­kals­ta­mų vei­kų nu­ken­tė­ję as­me­nys įgis dau­giau tei­sių. Nu­ken­tė­ju­sie­ji gaus dau­giau in­for­ma­ci­jos apie at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, taip pat kiek­vie­nu at­ve­ju bus ver­ti­na­ma, ar jis ne­tu­ri spe­cia­lių ap­sau­gos po­rei­kių, o iš įka­li­ni­mo įstai­gos į lais­vę iš­lei­džiant nu­teis­tą­jį, nu­ken­tė­ju­sia­jam jo pa­gei­da­vi­mu bus iš­aiš­kin­ta apie ga­li­my­bę jam tai­ky­ti ap­sau­gos prie­mo­nes.

To­kios Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so (BPK) pa­tai­sos įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos pri­im­tą di­rek­ty­vą šian­dien bu­vo pri­im­tos Sei­me, – ra­šo­ma Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se na­rė­se nuo nu­si­kal­ti­mų nu­ken­tė­ję as­me­nys tu­rė­tų tas pa­čias bū­ti­niau­sias tei­ses. Ti­kiuo­si, kad at­lik­da­mi iki­teis­mi­nius ty­ri­mus Lie­tu­vos par­ei­gū­nai dau­giau dė­me­sio skirs nu­ken­tė­ju­sie­siems“, – sa­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se nu­sta­ty­ta par­ei­ga įver­tin­ti vi­sus nuo nu­si­kals­ta­mų vei­kų nu­ken­tė­ju­sius as­me­nis, ar jie ne­tu­ri spe­cia­lių ap­sau­gos po­rei­kių, sie­kiant bū­ti ap­sau­go­tiems nuo psi­chi­nės trau­mos, nu­si­kals­ta­mo po­vei­kio ar ki­tų ne­igia­mų pa­da­ri­nių.

„To­kie as­me­nys bū­tų nuo sek­sua­li­nių nu­si­kal­ti­mų, pre­ky­bos žmo­nė­mis, nuo su­nkių smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų nu­ken­tė­ję ar ki­ti as­me­nys, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­pil­do­ma pa­gal­ba. Nu­ken­tė­ju­sio­jo po­rei­kių ver­ti­ni­mą ne vė­liau kaip pir­mo­sios apk­lau­sos me­tu tu­rės at­lik­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­tis as­muo, už­pil­dy­da­mas spe­cia­lų klau­si­my­ną“, – pa­žy­mi tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.

Ver­ti­ni­mo me­tu nu­sta­čius, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis tu­ri spe­cia­lių ap­sau­gos po­rei­kių, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nas ar­ba pro­ku­ro­ras pri­va­lės ati­tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti bau­džia­mą­jį pro­ce­są, pvz., siū­ly­ti, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis bū­tų apk­laus­tas tik vie­ną kar­tą ir tik iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jo, jį apk­laus­ti nau­do­jan­tis apk­lau­sos kam­ba­rio prie­mo­nė­mis, t. y. tie­sio­giai ne­da­ly­vau­jant įta­ria­ma­jam, į apk­lau­są kvies­ti da­ly­vau­ti psi­cho­lo­gą, siū­ly­ti, kad kar­tą jau apk­laus­tas nu­ken­tė­ju­sy­sis dau­giau ne­be­bū­tų kvie­čia­mas į apk­lau­sas, įskai­tant by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me, o teis­me bū­tų per­žiū­ri­mas jo apk­lau­sos gar­so ir vaiz­do įra­šas, ir pan.

Be to, nu­ken­tė­ju­sia­jam tu­rės bū­ti iš­aiš­ki­na­ma apie ga­li­my­bes jam tai­ky­ti ap­sau­gos prie­mo­nes (fi­zi­nę ap­sau­gą, gy­ve­na­mo­sios vie­tos pa­kei­ti­mą ir t.t.). Ši in­for­ma­ci­ja jam bus tei­kia­ma tiek dar jam da­ly­vau­jant bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se, tiek ir po to, kai įta­ria­ma­sis ar nu­teis­ta­sis pa­lei­džia­mi ar­ba pa­bė­ga iš lais­vės at­ėmi­mo vie­tos.

BPK pa­pil­dy­tas nuo­sta­ta, kad kai nu­si­kal­ti­mų ir bau­džia­mų­jų nu­si­žen­gi­mų žmo­gaus sek­sua­li­nio ap­sisp­ren­di­mo lais­vei ir ne­lie­čia­mu­mui by­lo­se, smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je by­lo­se ar by­lo­se, su­si­ju­sio­se su dis­kri­mi­na­vi­mu ar ne­apy­kan­ta dėl ly­ties, nu­ken­tė­ju­sį­jį apk­lau­sia iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nas, nu­ken­tė­ju­sy­sis ga­li pra­šy­ti, kad apk­lau­są at­lik­tų tos pa­čios ly­ties as­muo. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nas nu­ta­ri­mu ga­lės at­si­sa­ky­ti pa­ten­kin­ti šį pra­šy­mą tik tuo at­ve­ju, jei­gu dėl to bū­tų pa­kenk­ta iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sėk­mei.

Taip pat ne­vie­šuo­se teis­mo po­sė­džiuo­se bei ki­tuo­se bau­džia­mo­jo pro­ce­so veiks­muo­se bus lei­džia­ma da­ly­vau­ti ir pa­ties nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­si­rink­tam jį ly­din­čiam as­me­niui.