Nuo Naujųjų – tarp žemės ir dangaus
Iki šių me­tų pa­bai­gos gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vę as­me­nys ga­li su­si­dur­ti su ne­ma­žais su­nku­mais. Žmo­nėms be re­gis­tra­ci­jos grės ne­tek­ti ga­li­my­bės gau­ti tam ti­kras pa­slau­gas, pa­vyz­džiui, so­cia­li­nes iš­mo­kas, leis­ti vai­kus į dar­že­lius ir pan.

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką, iki šių me­tų gruo­džio 31 die­nos prie sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na, re­gis­tra­vę­si žmo­nės tu­ri dek­la­ruo­ti sa­vo rea­lią gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Nors aiš­ki­na­ma, kad pa­kei­tus įsta­ty­mus, dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą ta­po pa­pras­čiau, pa­vyz­džiui, tu­rint nuo­mos ar pa­nau­dos su­tar­tį, ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui, bet ne­ma­žai nuo­mo­ja­muo­se bu­tuo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių skun­džia­si, kad šei­mi­nin­kai to­li gra­žu ne vi­sa­da ge­ra­no­riš­kai žiū­ri į šį for­ma­lu­mą.

Tie­sa, Sei­me įre­gis­truo­ta pa­tai­sa, ku­ria sie­kia­ma pra­tęs­ti da­bar­ti­nės tvar­kos ga­lio­ji­mą dar me­tams.

Skun­džia­si dėl reikalavimo

Ne­ma­žai žmo­nių skun­džia­si, kad po sau­sio 1-osios pa­kibs tarp že­mės ir dan­gaus. Vie­na „Lie­tu­vos ži­nių“ skai­ty­to­ja, iš­nuo­mo­ju­si bu­tą sos­ti­nė­je, skun­dė­si, kad būs­to sa­vi­nin­kas ne­su­tin­ka pri­re­gis­truo­ti nuo­mi­nin­kę su šei­ma. Mo­te­ris su vy­ru sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą yra dek­la­ra­vę ki­ta­me mies­te, iš ku­rio ki­lę.

„E­sa­me su­da­rę žo­di­nę nuo­mos su­tar­tį. Pa­keis­ti bu­to ga­li­my­bių ne­tu­ri­me: už nuo­mą mo­ka­me ma­žiau nei rin­kos kai­na, be to, ap­sip­ra­to­me su vie­ta, abu vai­kai lan­ko ne­to­lie­se esan­tį dar­že­lį“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris, bi­jan­ti, kad įsi­ga­lio­jus nau­ja­jai tvar­kai du jos ma­ža­me­čiai ne­be­ga­lės lan­ky­ti šio dar­že­lio.

In­ter­ne­to fo­ru­muo­se gau­su is­to­ri­jų, kad žmo­nės bi­jo po Nau­jų­jų me­tų įsi­ga­lio­sian­čios tvar­kos. Vie­na mo­te­ris aiš­ki­no, kad su šei­ma gy­ve­na tė­vų bu­te Vil­niu­je, ta­čiau ne­slė­pė – dek­la­ruo­ti čia gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­ga­li, nes pen­si­nin­kai tė­vai ne­tek­tų gau­na­mos kom­pen­sa­ci­jos už šil­dy­mą. „Mū­sų šei­mos pa­ja­mos yra la­bai ma­žos, mes su vy­ru už­dir­ba­me po „mi­ni­mu­mą“, ne­di­de­lės ir tė­vų pen­si­jos. Ver­čia­mės ti­krai la­bai su­nkiai ir ke­lio­li­kos eu­rų kom­pen­sa­ci­ja per mė­ne­sį už šil­dy­mą mums yra ne­ma­ži pi­ni­gai. Ta­čiau du­kra lan­ko dar­že­lį ne­to­lie­se nuo na­mų, tad tu­rė­si­me re­gis­truo­tis. To­kiu at­ve­ju tė­vai ne­teks kom­pen­sa­ci­jos ir gy­ven­si­me dar blo­giau“, – skun­dė­si ji.

Prie sa­vi­val­dy­bės re­gis­truo­sis benamiai

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės E. mies­to de­par­ta­men­to In­te­re­san­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vi­ta­li­jus Mo­si­nas aiš­ki­no, kad pra­ėju­siais me­tais pri­im­tu įsta­ty­mu su­pap­ras­tin­tas gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mas. Ta­čiau tuo pa­čiu su­griež­tin­tas įtrau­ki­mas į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą prie sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je as­muo gy­ve­na. „Į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą ri­bo­tam ter­mi­nui ga­li bū­ti įtrau­kia­mi tik be­na­miai, taip pat as­me­nys, pa­li­kę vai­kų glo­bos na­mus ar šei­my­ną, at­lie­kan­tys baus­mę pa­tai­sos įstai­go­se ar lai­ko­mi tar­dy­mo izo­lia­to­riuo­se, bei tie, ku­rie teis­mo spren­di­mu gy­do­mi spe­cia­li­zuo­to­se psi­chi­kos svei­ka­tos įstai­go­se“, – tei­gė jis.

Anot V. Mo­si­no, jei­gu as­me­nys, anks­čiau sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vę prie sa­vi­val­dy­bės, iki 2016 me­tų gruo­džio 31 die­ną ne­dek­la­ruos rea­lios gy­ve­na­mo­sios vie­tos, jie bus nei dek­la­ruo­ti, nei įtrauk­ti į aps­kai­tą. „De­ja, bet ki­tų iš­im­čių tei­sės ak­tai ne­nu­ma­to. As­muo tu­ri dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­ta ten, kur gy­ve­na“, – pa­brė­žė me­ri­jos at­sto­vas.

Ne­pag­rįs­tos sa­vi­nin­kų baimės

V. Mo­si­nas ak­cen­tuo­ja, kad gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo tu­rė­ji­mas daug kur su­si­jęs su vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mu. Pa­vyz­džiui, no­rint įsi­gy­ti li­cen­ci­ją vers­tis tak­si veik­la Vil­niu­je, as­muo tu­ri bū­ti dek­la­ruo­tas sos­ti­nė­je. Pir­me­ny­bė į dar­že­lius tei­kia­ma tiems vai­kams, ku­rių abie­jų ar­ba vie­no iš tė­vų ir pa­ties vai­ko gy­ve­na­mo­ji vie­ta dek­la­ruo­ta Vil­niu­je. Te­ri­to­ri­niu pri­nci­pu mo­ka­mos so­cia­li­nės iš­mo­kos, be to, au­to­mo­bi­lio re­gis­tra­ci­ja ga­li­ma tik jei­gu esi dek­la­ra­vęs gy­ve­na­mą­ją vie­tą. As­me­nys, ne­dek­la­ra­vę gy­ve­na­mo­sios vie­tos, ri­zi­kuos ne­tek­ti ga­li­my­bės gau­ti tam ti­kras mi­nė­tas pa­slau­gas.

Būs­tus nuo­mo­jan­tiems žmo­nėms daug prob­le­mų ky­la dėl šei­mi­nin­kų ne­no­ro pri­re­gis­truo­ti lai­ki­nus gy­ven­to­jus. V. Mo­si­no tei­gi­mu, dek­la­ra­vi­mui rei­kia būs­to sa­vi­nin­ko su­ti­ki­mo. Taip pat pa­kan­ka ir tu­ri­mos būs­to nuo­mos ar pa­nau­dos su­tar­ties – as­muo su sa­vo as­mens do­ku­men­tu ir su­tar­ti­mi ga­li kreip­tis į dek­la­ra­vi­mo įstai­gą (sa­vi­val­dy­bę ar se­niū­ni­ją) ir bus dek­la­ruo­tas su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piui. Su­ėjus šiam ter­mi­nui dek­la­ra­vi­mo duo­me­nys gy­ven­to­jų re­gis­tre nu­stos ga­lio­ti. Žo­di­nė su­tar­tis dek­la­ra­vi­mui ne­tin­ka, ne­bent būs­to sa­vi­nin­kas kar­tu su dek­la­ruo­jan­čiuo­ju kreip­sis į dek­la­ra­vi­mo įstai­gą ir pa­tvir­tins lei­di­mą.

„Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kad sa­vi­nin­kai bi­jo dek­la­ruo­ti as­me­nis sa­vo būs­te, ne­va jie įgis nuo­sa­vy­bės tei­sę į tą būs­tą, bet taip nė­ra. Nuo­sa­vy­bė ir dek­la­ra­vi­mas skir­tin­gi da­ly­kai. Pa­kan­ka tai pa­aiš­kin­ti sa­vi­nin­kams, ak­cen­tuo­jant ter­mi­nuo­tą dek­la­ra­vi­mą ir daž­niau­siai jų nuo­mo­nė dek­la­ra­vi­mo klau­si­mu kei­čia­si“, – ti­ki­no V. Mo­si­nas.