Nuo liepos – šimtas tūkstančių „benamių“
Nuo­sa­vų būs­tų ne­tu­rin­tys ir iki šiol prie sa­vi­val­dy­bių re­gis­tra­vę­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai iki lie­pos 1-osios tu­rės dek­la­ruo­ti ti­krą­ją gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Žmo­nės bai­mi­na­si, kad būs­tų šei­mi­nin­kai ne­su­tiks jų re­gis­truo­ti nuo­mo­ja­muo­se bu­tuo­se. Val­di­nin­kai tvir­ti­na, kad sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mo tam ne­rei­kia: pa­kan­ka tu­rė­ti ofi­cia­liai su­da­ry­tą nuo­mos su­tar­tį.

Nuo šio mė­ne­sio pra­džios įsi­ga­lio­jus nau­jai Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo re­dak­ci­jai, dau­giau kaip 106 tūkst. šiuo me­tu prie ša­lies sa­vi­val­dy­bių pri­si­re­gis­tra­vu­sių as­me­nų to­kios pri­vi­le­gi­jos ne­teks. Įsta­ty­mų lei­dė­jai nu­spren­dė, kad jie tu­rės dek­la­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ten, kur yra įsi­kū­rę – iš­si­nuo­mo­tuo­se bu­tuo­se. Į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų aps­kai­tą ri­bo­tam ter­mi­nui ga­lės bū­ti įtrau­kia­mi tik be­na­miai, taip pat as­me­nys, pa­li­kę vai­kų glo­bos na­mus ar šei­my­ną, at­lie­kan­tys baus­mę pa­tai­sos įstai­go­se ar lai­ko­mi tar­dy­mo izo­lia­to­riuo­se bei tie, ku­rie teis­mo spren­di­mu gy­do­mi spe­cia­li­zuo­tuo­se psi­chi­kos svei­ka­tos įstai­go­se.

„Ki­ti as­me­nys tu­rė­tų dek­la­ruo­ti fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą, o jei būs­to ne­val­do nuo­sa­vy­bės tei­se – su­tar­ti su sa­vi­nin­kais ir gau­ti jų lei­di­mą, juo­lab, kad sa­vi­nin­kai tu­ri ga­li­my­bę nu­ro­dy­ti da­tą, iki ka­da lei­džia dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Su­ėjus nu­sta­ty­tam ter­mi­nui, as­mens gy­ve­na­mo­sios vie­tos duo­me­nys Gy­ven­to­jų re­gis­tre bus pa­nai­ki­na­mi au­to­ma­tiš­kai. Jei­gu gy­ven­to­jai iki lie­pos 1-osios sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ruos, jie bus iš­brauk­ti iš sa­vi­val­dy­bės aps­kai­tos, o tai ga­li su­kel­ti ati­tin­ka­mų ne­pa­to­gu­mų“, – nu­ro­dė Lie­tu­vos re­gis­trų cen­tro Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Gra­ži­na Ur­bo­na­vi­čė.

Įsta­ty­mo pro­jek­tą ren­gę po­li­ti­kai su­tin­ka, kad šis pro­ce­sas ga­li bū­ti ne vi­sai sklan­dus, o bū­sų sa­vi­nin­kai gal­būt ne­no­rės pri­re­gis­truo­ti sa­vo nuo­mi­nin­kų, kad ir ri­bo­tam lai­kui. „Žmo­nės yra to­kie – jie ne­ga­li mo­men­ta­liai pe­rei­ti prie nau­jos tvar­kos. Ste­bė­si­me si­tua­ci­ją ir jei ma­ty­si­me, kad ky­la di­de­lis žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, gal­būt teik­si­me šio įsta­ty­mo pa­tai­sas, jį kei­si­me“, – LŽ sa­kė Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­rys Al­gis Strel­čiū­nas.

Algis Strelčiūnas

Bi­jo lik­ti be registracijos

Il­gą lai­ką Ai­ri­jo­je gy­ve­nu­si, bet grįž­ti į Lie­tu­vą ap­sisp­ren­du­si ir su su­tuok­ti­niu čia vai­ke­lio su­si­lau­ku­si Pa­uli­na Kas­pa­ra­vi­čiū­tė Dum­čie­nė, da­bar gy­ve­nan­ti Klai­pė­do­je, LŽ ti­ki­no dėl įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo at­si­dū­ru­si la­bai su­nkio­je pa­dė­ty­je. „Anks­čiau bu­vau re­gis­truo­ta Jo­na­vo­je, ma­no vy­ras – Rie­ta­ve, bet šiuo me­tu abu gy­ve­na­me ir dir­ba­me Klai­pė­do­je. Vai­kui rei­kia į dar­že­lį, iš Klai­pė­dos į Rie­ta­vą, juo la­biau į Jo­na­vą kas­dien ne­va­ži­nė­si­me, tai­gi, pri­si­re­gis­tra­vo­me prie uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės. Tai už­ti­kri­no ir ga­li­my­bę pa­tek­ti vai­kui į mies­to dar­že­lį, čia bu­vo skai­čiuo­ja­mos vi­sos pri­klau­san­čios iš­mo­kos. Da­bar at­si­du­ria­me to­kio­je si­tua­ci­jo­je, kad vil­ku no­ri­si staug­ti. Kur mums dė­tis?“, – skun­dė­si mo­te­ris.

Pa­sak jos, nuo­mo­ja­mo bu­to šei­mi­nin­kai, net ir su­da­rius ofi­cia­lią su­tar­tį, ne­no­ri šei­mos, ypač – su ma­žu vai­ku, re­gis­truo­ti sa­vo bu­te. Būs­tų sa­vi­nin­kai esą bai­mi­na­si, kad pri­re­gis­truo­ti nuo­mi­nin­kai ga­li par­eikš­ti pre­ten­zi­jas į sve­ti­mą bu­tą.

„Neį­ro­dy­si žmo­gui, kad esi są­ži­nin­gas ir jam, su­ti­ku­siam mus pri­re­gis­truo­ti, ne­kils prob­le­mų: juk by­lų, kai sa­vi­nin­kai ne­ga­li iš­kel­din­ti nuo­mi­nin­kų, yra dau­gy­bė. Dėl šios prob­le­mos krei­pė­mės į sa­vi­val­dy­bę. Jo­kios rea­lios iš­ei­ties mums ne­bu­vo pa­siū­ly­ta – iš­gir­do­me tik fak­tą, kad nuo sau­sio 1 die­nos mes tu­ri­me pu­sę me­tų iš­si­re­gis­tra­vi­mui. Po to mums iš kar­to gre­sia prob­le­mos dėl vai­ko dar­že­lio bei so­cia­li­nių iš­mo­kų. Do­mė­jau­si „Sod­ro­je“ – prob­le­mi­niu tam­pa net man pa­skai­čiuo­tos mo­ti­nys­tės pa­šal­pos mo­kė­ji­mas, nes vi­si do­ku­men­tai tvar­ko­mi pa­gal re­gis­tra­ci­jos vie­tą. Ma­no vy­ras ren­gė­si dirb­ti pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­ten­tą, ta­čiau jo ir­gi ne­ga­lės gau­ti, jei­gu ne­bus re­gis­truo­tas Klai­pė­do­je. Tai­gi, lie­ka­me be dar­bo, be pa­ja­mų“, – skun­dė­si P. Kas­pa­ra­vi­čiū­tė Dum­čie­nė.

Kol kas jau­na šei­ma ban­dys re­gis­truo­tis vy­ro mo­ti­nos bu­te. Ta­čiau, su­tuok­ti­nių tei­gi­mu, jie pa­žįs­ta ne­ma­žai šei­mų, kol kas re­gis­truo­tų prie sa­vi­val­dy­bės, ku­rios mies­te ne­tu­ri nei gi­mi­nių, nei ar­ti­mų­jų, tai­gi, bi­jo nuo lie­pos 1-osios aps­kri­tai lik­ti be re­gis­tra­ci­jos.

To­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ru­si LŽ pa­sa­ko­jo vil­nie­tė Jū­ra­tė (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma). „Mū­sų nuo­mo­ja­mo bu­to šei­mi­nin­kas ne­su­tin­ka mū­sų pri­re­gis­truo­ti. Ma­ma tu­ri bu­tą Vil­niu­je, bet pas ją dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos taip pat ne­ga­li­me, nes ji – pen­si­nin­kė, gau­na kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą, karš­tą van­de­nį. Jei bu­te „pa­dau­gės“ gy­ven­to­jų, leng­va­tų ji ne­be­teks: mums tek­tų pa­deng­ti jos pa­pil­do­mas iš­lai­das, o mes sau to ne­ga­li­me leis­ti“, – guo­dė­si mo­te­ris.

Šei­mi­nin­ką in­for­muo­ti neprivalu

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos In­te­re­san­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo Vi­ta­li­jaus Mo­si­no tei­gi­mu, nau­jo­ji tvar­ka ne ap­sun­ki­na, bet, prieš­in­gai, pa­leng­vi­na rea­lią gy­ve­na­mą­ją vie­tą no­rin­čių dek­la­ruo­ti pi­lie­čių pa­dė­tį.

„Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mo pa­tai­sai, dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą ta­po pa­pras­čiau: jei nuo­mo­ja­tės bu­tą ir no­ri­te ja­me dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą, ne­bū­ti­na do­ku­men­tų tvar­ky­ti kar­tu su bu­to sa­vi­nin­ku, pa­kan­ka no­ta­riš­kai pa­tvir­tin­to šei­mi­nin­ko su­ti­ki­mo ar­ba ofi­cia­lios nuo­mos ar pa­nau­dos su­tar­ties. Su šiais do­ku­men­tais tie­siai kreip­ki­tės į dek­la­ra­vi­mo įstai­gą: to pa­kan­ka no­rint dek­la­ruo­ti gy­ve­nam­ją­ją vie­tą. Ar in­for­muo­ti apie tai šei­mi­nin­ką, yra tik jū­sų ap­sisp­ren­di­mo da­ly­kas: juk jei­gu jūs gy­ve­na­te bu­te ir tu­ri­te nuo­mos su­tar­tį, tai yra ofi­cia­lus pa­tvir­ti­ni­mas, kad sa­vi­nin­kas jums lei­do ten gy­ven­ti“, – kal­bė­jo V. Mo­si­nas.

Vil­niaus me­ri­jos at­sto­vo tei­gi­mu, būs­tų sa­vi­nin­kai ne­tu­rė­tų bai­min­tis šios pro­ce­dū­ros: net pri­re­gis­truo­ti nuo­mi­nin­kai ne­įgis jo­kių tei­sių į sve­ti­mą būs­tą. „Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mas reiš­kia, kad žmo­gus šiuo me­tu ta­me bu­te gy­ve­na. Įsta­ty­me yra įtvir­tin­ta nau­jo­vė – ter­mi­nuo­tas dek­la­ra­vi­mas: jei nuo­mos su­tar­tis, ga­lio­ja, tar­ki­me, iki lap­kri­čio 30 die­nos, nuo­mi­nin­ko re­gis­tra­ci­ja fik­suo­ja­ma bū­tent iki tos da­tos. Pa­si­bai­gus su­tar­ties ter­mi­nui, re­gis­tra­vi­mas ofi­cia­liai pa­nai­ki­na­mas“, – aiš­ki­no jis.

Lie­tu­vos Būs­to rū­mų tei­si­nin­kas Ro­lan­das Kli­ma­vi­čius di­de­lių po­ky­čių ar ne­pa­to­gu­mų nuo­mi­nin­kams, pa­nai­ki­nus ga­li­my­bę pre­gis­truo­tis prie sa­vi­val­dy­bių, taip pat ne­įž­vel­gia. „Jei kal­ba­me apie ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, tai būs­to sa­vi­nin­kui pri­re­gis­tra­vus nuo­mi­nin­kus, jie ne­di­dės, nes yra skai­čiuo­ja­mi pa­gal bu­to plo­tą. Nuo­sa­vy­bės san­ty­kiai dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo ne­pa­si­kei­čia, to­dėl sa­vi­nin­kai ne­tu­rė­tų bi­jo­ti lai­ki­nai re­gis­truo­ti žmo­nių net su ma­žais vai­kais“, – aiš­ki­no jis.

Pa­sak R. Kli­ma­vi­čiaus, ne­pa­to­gu­mų dėl pa­keis­tos tvar­kos ga­li pa­tir­ti ne­bent ne­le­ga­liai, t. y. be su­tar­čių ir nu­ma­ty­tų mo­kes­čių būs­tus iš­si­nuo­mo­ję as­me­nys. „Ma­tyt, no­ri­ma, kad sa­vi­nin­kai ofi­cia­liai su­da­ri­nė­tų su­tar­tis, nes kol kas rin­ko­je yra ne­men­ka da­lis ne­le­ga­lios nuo­mos. Jei rei­kės re­gis­truo­ti gy­ven­to­jus, va­di­na­si, teks ir su­tar­tis su­da­ri­nė­ti, tai­gi, re­gis­truo­tis Re­gis­trų cen­tre bei mo­kė­ti mo­kes­čius. Bet jei vei­kia­ma le­ga­liai, šei­mi­nin­kui ne­tu­rė­tų kil­ti prob­le­mų pri­re­gis­tra­vus nuo­mi­nin­kus: pa­si­bai­gus su­tar­čiai ar ją nu­trau­kus, šie bū­tų au­to­ma­tiš­kai iš­re­gis­truo­ja­mi“, – kal­bė­jo Būs­to rū­mų at­sto­vas.

Li­kę daug baimių

Par­la­men­ta­ro A. Strel­čiū­no, tei­ku­sio Gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, tei­gi­mu, ženg­ti šį žings­nį pa­ska­ti­no no­ras įdieg­ti tiks­les­nę gy­ven­to­jų aps­kai­tą, o tuo pa­čiu – su­ma­žin­ti prie sa­vi­val­dy­bių pri­re­gis­truo­tų as­me­nų, ne­re­tai to­kiu bū­du sie­ku­sių įgy­ti tei­sę į įvai­rias pa­šal­pas, skai­čių. „Žmo­nės prie sa­vi­val­dy­bių daž­niau­siai re­gis­truo­da­vo­si dėl pa­šal­pų. Da­bar sie­kia­ma įves­ti dau­giau skaid­ru­mo“, – ti­ki­no jis.

Vis dėl­to par­la­men­ta­ras su­tin­ka, kad bu­tų sa­vi­nin­kai, ypač vy­res­nio am­žiaus as­me­nys, šios nau­jo­vės iš kar­to ga­li ne­priim­ti. „Dar ga­jus se­nas mąs­ty­mas: esą jei pri­re­gis­truo­si sve­ti­mus žmo­nes, nuo­mi­nin­kai gal­būt par­eikš pre­ten­zi­jas į tą nuo­sa­vy­bę. Ypač ne­no­ri­ma re­gis­truo­ti nuo­mi­nin­kų su ma­žais vai­kais, pa­mirš­tant, o gal ne­ži­nant, kad lai­ki­na re­gis­tra­ci­ja ne­su­tei­kia jo­kių tei­sių į nuo­mo­ja­mą nuo­sa­vy­bę“, – aiš­ki­no A. Strel­čiū­nas.