Nuo liepos kariai į atsargą išeis vėliau
Sei­mas pri­ėmė Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­sta­tė il­ges­nį iš­lei­di­mo į at­sar­gą pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams, ka­riams sa­va­no­riams ir ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­riams am­žių.

Pa­gal Sei­mo pri­im­tas pa­tai­sas ka­rei­vių/­jū­rei­vių iš­lei­di­mo į at­sar­gą am­žius iš­lie­ka ne­pa­ki­tęs – į at­sar­gą jie bus iš­lei­džia­mi iki 40 me­tų. Tuo tar­pu pus­ka­ri­nin­kiai, jau­nes­nie­ji ir vy­res­nie­ji ka­ri­nin­kai (da­bar pri­klau­so­mai nuo tu­ri­mo ka­ri­nio laips­nio) į at­sar­gą bus iš­lei­džia­mi su­lau­kę 56-erių, o ne iki 50 me­tų. Ge­ne­ro­lų iš­klei­di­mo į at­sar­gą am­žius lie­ka ne­pa­ki­tęs – iki 58 me­tų. Ka­ri­nių spe­cia­lis­tų iš­lei­di­mo į at­sar­gą am­žius il­gi­na­mas iki 60 me­tų, ka­ro ka­pe­lio­nų – iki 65 me­tų.

„Mū­sų ka­riai ga­na anks­ti iš­ei­na į at­sar­gą – ly­gi­nant su ki­to­mis NA­TO ša­li­mis, ke­lio­li­ka me­tų anks­čiau. Dėl to ka­riuo­me­nė pra­ran­da da­lį ge­rai par­eng­to per­so­na­lo, su­dė­tin­ga su­komp­lek­tuo­ti ka­ri­nius vie­ne­tus. Pri­im­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos pa­dės spren­džiant ka­riuo­me­nės per­so­na­lo trū­ku­mą il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je, taip pat op­ti­ma­liau bus nau­do­ja­mos ka­rių ren­gi­mui ski­ria­mos lė­šos – sie­kia­me, jog ka­riai sa­vo kar­je­rą ir at­ei­tį sie­tų su tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je“, – sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Įsta­ty­mo pa­tai­sos įsi­ga­lios nuo 2017 m. lie­pos 1 die­nos.