Nuo liepos didės gydytojų ir slaugytojų darbo užmokestis
Nuo lie­pos ne ma­žiau kaip 8 proc. bus di­di­na­mi gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mai, skel­bia Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Dar­bo už­mo­kes­tis jiems bus di­di­na­mas iš SAM asig­na­vi­mų ir Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to re­zer­vo lė­šų.

Taip pat nuo lie­pos di­di­na­mas uni­ver­si­te­to lyg­mens li­go­ni­nė­se tei­kia­mų pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo įkai­nis. Ta­čiau iš­sa­mes­nių duo­me­nų apie įkai­nių po­ky­čius mi­nis­te­ri­ja BNS kol kas ne­pa­tei­kė.

Pa­kei­ti­mai da­ro­mi sie­kiant ge­rin­ti pa­slau­gų prie­ina­mu­mą pa­cien­tams, di­din­ti me­di­kų mo­ty­va­ci­ją ir ma­žin­ti ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas svei­ka­tos sis­te­mo­je, aiš­ki­na mi­nis­te­ri­ja.

Po kri­zės pra­dė­jus di­din­ti me­di­kų at­ly­gi­ni­mus, šiuo me­tu vi­du­ti­nis gy­dy­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis sie­kia apie 1400 eu­rų, slau­gy­to­jų – 730 eu­rų ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad ypač di­de­lis at­otrū­kis su­si­da­ro tarp ra­jo­ni­nių ir uni­ver­si­te­to lyg­mens li­go­ni­nių me­di­kų dar­bo už­mo­kes­čio ne pa­sta­rų­jų nau­dai.

„Aukš­čiau­sio ly­gio li­go­ni­nė­se tai­ko­mi nau­jau­si, bran­gūs gy­dy­mo me­to­dai, rei­ka­lin­gi vais­tai, ty­ri­mai, jos vyk­do re­fe­ren­ci­nių tink­lų funk­ci­jas, mo­ko bū­si­muo­sius gy­dy­to­jus ir pan. Vi­sa tai „su­val­go“ gau­na­mas lė­šas ir at­ly­gi­ni­mas iš­tek­lių lie­ka ma­žiau, ne­gu ra­jo­ni­nė­se li­go­ni­nė­se. Su­si­da­ro ženk­lus at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mas – uni­ver­si­te­tų kli­ni­kų gy­dy­to­jai gau­na 300–400 eu­rų ma­žiau ne­gu re­gio­ni­nių li­go­ni­nių gy­dy­to­jai“, – nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja.