Nuo kibernetinės atakos nukentėjo keliolika valstybės institucijų
Vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ sau­go­mam In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­to ser­ve­riui su­si­dū­rus su ki­ber­ne­ti­ne at­aka, nu­ken­tė­jo ke­lio­li­kos vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) sis­te­mos.

„Ke­lio­li­ka vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų tu­rė­jo ry­šių su­tri­ki­mų, su­pras­tė­jo kai ku­rių tink­la­pių pa­sie­kia­mu­mas“, – BNS sa­kė „In­fos­truk­tū­ros“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Sand­ra Gra­žy­tė.

Pa­sak jos, at­aka įvy­ko ket­vir­ta­die­nį ir tru­ko apie pus­va­lan­dį.

S.Gra­žy­tė tei­gė, kad su ki­ber­ne­ti­nė­mis at­ako­mis su­si­dū­rė Sei­mas, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

At­akas taip pat pa­ty­rė Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo vers­lo cen­tras, Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­das, Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra.

Pa­sak S.Gra­žy­tės, kol kas aiš­ki­na­ma­si, koks bu­vo šios at­akos po­bū­dis.

Pa­na­šias ki­ber­ne­ti­nes at­akas nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džios pa­ty­rė Sei­mo, Pre­zi­den­tū­ros, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos. Dėl ki­ber­ne­ti­nio in­ci­den­to Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į po­li­ci­ją, vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Prog­ra­mi­šiai pa­sta­ruo­ju me­tu taip pat at­aka­vo kai ku­rias ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įmo­nes. Vals­ty­bės įstai­gos ir įmo­nės su­si­dū­rė su DDoS at­ako­mis. Jo­mis tuo pa­čiu me­tu siun­čia­ma dau­gy­bė užk­lau­sų iš įvai­rių in­ter­ne­to taš­kų, sie­kiant su­trik­dy­ti in­ter­ne­to tink­la­la­pio vei­ki­mą. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, prog­ra­mi­šių iš­puo­liai bu­vo vyk­do­mi iš už­sie­nio.