Nuo įvaikinimo lietuvius atbaido sudėtinga procedūra ir stereotipai
Nuo įvai­ki­ni­mo vi­suo­me­nę at­bai­do il­ga ir su­dė­tin­ga pro­ce­dū­ra ir vi­suo­me­nė­je su­si­for­ma­vu­si ne­pa­lan­ki nuo­mo­nė, skel­bia So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.

So­cio­lo­gi­nio ty­ri­mo „Lie­tu­vos gy­ven­to­jų po­žiū­ris į įvai­ki­ni­mą ir glo­bą“ duo­me­ni­mis, kas an­tras Lie­tu­vos gy­ven­to­jas ma­no, jog il­ga ir su­dė­tin­ga pro­ce­dū­ra – pa­grin­di­nis veiks­nys, nu­le­mian­tis ap­sisp­ren­di­mą įvai­kin­ti. Du iš pen­kių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad įvai­ki­ni­mui ne­igia­mą įta­ką da­ro vi­suo­me­nė­je su­si­for­ma­vu­si ne­pa­lan­ki nuo­mo­nė apie glo­bos įstai­go­se au­gan­čius vai­kus.

16 proc. res­pon­den­tų nuo­mo­ne, glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se užau­gę vai­kai – blo­gai be­siel­gian­tys as­me­nys. Be to, 40 proc. apk­laus­tų­jų tei­gė, kad vai­kų glo­bos na­mai – tin­ka­ma vie­ta aug­ti tė­vų glo­bos ne­te­ku­siam vai­kui.

„Lie­tu­vo­je įvai­ki­ni­mas ir glo­ba api­pin­ta įsi­se­nė­ju­sių ste­reo­ti­pų, ku­riuos su­lau­žy­ti su­dė­tin­ga. Žmo­nės gal­vo­ja apie įvai­ki­ni­mą ir glo­bą, ta­čiau ne vi­sa­da tam ryž­ta­si“, – tei­gia so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

Treč­da­lis res­pon­den­tų tei­gia, kad vie­na iš svar­biau­sių prie­žas­čių, ga­lin­ti nu­lem­ti šei­mos ar as­mens pa­si­ry­ži­mą įvai­kin­ti, yra ne­ga­lė­ji­mas su­si­lauk­ti vai­kų. O kad no­rui glo­bo­ti le­mia­mos įta­kos tu­ri gi­mi­nys­tės ry­šys su vai­ku, ku­riuo tuo me­tu ne­ga­li pa­si­rū­pin­ti jo tė­vai ma­no 45 proc. gy­ven­to­jų.

Ty­ri­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, jog di­džio­ji da­lis gy­ven­to­jų svars­ty­tų vai­ko iki tre­jų me­tų am­žiaus įvai­ki­ni­mą, o vy­res­nių vai­kų – nuo 7 me­tų, ypač pa­aug­lių, Lie­tu­vos žmo­nės nė­ra lin­kę pri­im­ti į sa­vo šei­mas. Be to, bai­mi­na­ma­si dėl ge­nų įta­kos ir ga­li­mų ne­igia­mų po­ky­čių šei­mo­se, įvai­ki­nu­sio­se to­kius vai­kus. Res­pon­den­tų ver­ti­ni­mu, įvai­ki­ni­mą pa­ska­tin­tų ir ge­res­nės as­me­ni­nės gy­ve­ni­mo są­ly­gos, fi­nan­si­nės par­amos bei įvai­ria­pu­sių svei­ka­tos pa­slau­gų au­gi­nan­tie­siems vai­kus už­ti­kri­ni­mas.

Di­džio­ji dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nu­ro­dė, kad tė­vų glo­bos ne­te­ku­siu vai­ku pir­miau­sia tu­ri pa­si­rū­pin­ti jo gi­mi­nai­čiai. 33 proc. apk­laus­tų­jų tei­gė, kad tai tu­rė­tų da­ry­ti spe­cia­liai par­eng­ti glo­bė­jai bend­ruo­me­nė­se, o 29 proc. žmo­nių šiuo at­ve­ju nu­ro­dė vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas.

Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, lie­tu­viai kas­met įvai­ki­na apie 100 be tė­vų glo­bos li­ku­sių vai­kų. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra 9 tūkst. 220 glo­bo­ja­mų vai­kų, iš jų 3 tūkst. 275 vai­kai au­ga vai­kų glo­bos na­muo­se, 5 tūkst. 493 – šei­mo­se ir 452 – šei­my­no­se. Di­džio­ji da­lis glo­bo­ja­mų vai­kų yra vy­res­ni nei 10 me­tų am­žiaus (72,3 proc.).

Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ga­li­mų įvai­kin­ti vai­kų aps­kai­to­je yra 1670 vai­kų, iš ku­rių siū­lo­mi įvai­kin­ti 556 vai­kai (33 proc.). Li­ku­sie­ji 1114 vai­kų (67 proc.) ne­siū­lo­mi įvai­kin­ti, nes di­džio­ji jų da­lis (dau­gu­ma 10–17 me­tų) ne­su­tin­ka bū­ti įvai­kin­ti dėl jų ar­ti­mų ry­šių su bio­lo­gi­ne šei­ma, ar­ti­mai­siais gi­mi­nai­čiais, su ku­riais pe­rio­diš­kai ar nuo­lat bend­rau­ja­ma, pas juos sve­čiuo­ja­ma­si, o ki­ta da­lis – dėl vy­res­nio am­žiaus ir (ar) su­nkios svei­ka­tos būk­lės.

Ty­ri­mą ko­vo 1 – 28 die­no­mis Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to už­sa­ky­mu at­li­ko vie­šo­ji įstai­ga „Tu­xe­do Me­dia“, ku­ri apk­lau­sė 1007 Lie­tu­vos gy­ven­to­jus.