Nuo interpeliacijos gelbsti kadencijos pabaiga
Sei­mo opo­zi­ci­ja vėl pra­bi­lo apie ke­ti­ni­mus kli­bin­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) va­do­vės „dar­bie­tės“ Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės kė­dę. Val­dan­tie­ji to­kius gąs­di­ni­mus va­di­na triukš­mu prieš rin­ki­mus ir ne­ke­ti­na leis­ti skriaus­ti mi­nis­trės.

An­trą­kart šiais me­tais virš že­mės ūkio mi­nis­trės pa­ki­bo in­ter­pe­lia­ci­jos grės­mė. Pa­va­sa­rį po va­di­na­mo­sios auk­si­nių mil­tų is­to­ri­jos ir skan­da­lų ke­lio­se ŽŪM pa­val­džio­se įstai­go­se V. Bal­trai­tie­nę bu­vo pa­si­šo­vęs „eg­za­mi­nuo­ti“ Li­be­ra­lų są­jū­dis. Šį­syk ini­cia­ty­vos ėmė­si kon­ser­va­to­riai – jų kan­try­bės tau­rę per­pil­dė už­si­tę­su­si Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo Jo­no Mi­liaus is­to­ri­ja ir nau­jau­sia ži­nia apie V. Bal­trai­tie­nės va­ka­rie­nę stumb­ry­ne. Kar­tu opo­zi­ci­jai tai pro­ga pri­min­ti ki­tas mi­nis­trės „nuo­dė­mes“.

Svar­biau­sia – vie­šu­mas

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis įsi­ti­ki­nęs, kad dėl „nuo­la­ti­nių ko­rup­ci­jos skan­da­lų ir iš­ki­lu­sių abe­jo­nių dėl vi­sos mais­to sau­gos sis­te­mos Lie­tu­vo­je“ že­mės ūkio mi­nis­trė ti­krai ver­ta in­ter­pe­lia­ci­jos. Jos im­tis par­ti­jos ly­de­ris ra­gins Sei­mo TS-LKD frak­ci­ją. Anot G. Lands­ber­gio, V. Bal­trai­tie­nės kon­tro­liuo­ja­mų įstai­gų va­do­vai įta­ria­mi ko­rup­ci­nė­mis vei­ko­mis, o mi­nis­trė, užuot skaid­ri­nu­si sis­te­mą, ta­po jo­je ve­šin­čios ko­rup­ci­jos prie­dan­ga.

„Pas­ta­rie­ji sis­te­mą kre­čian­tys skan­da­lai ir įta­ri­mai J. Mi­liui, kai ne­skaid­ri VMVT veik­la jau ke­lia grės­mę Lie­tu­vos žmo­nių svei­ka­tai, yra aki­vaiz­džiau­sias įro­dy­mas, kad mi­nis­trė ne­su­sit­var­ko su sa­vo par­ei­go­mis“, – tei­gė jis. Po­li­ti­kas sa­kė su­pran­tąs, kad in­ter­pe­lia­ci­ja ga­li ir ne­pa­vyk­ti, ta­čiau, anot jo, šiuo at­ve­ju svar­biau­sia – vie­šu­mas. „Ši­ta koa­li­ci­ja, Dar­bo par­ti­ja, ši­ta mi­nis­trė mė­gins slėp­tis, kad su­lauk­tų rin­ki­mų ir rin­kė­jai pa­mirš­tų tai, ką jie pa­da­rė. Mū­sų už­da­vi­nys – ne­leis­ti jiems to pa­da­ry­ti. Vie­nas bū­dų – in­ter­pe­lia­ci­ja, kai rei­kia iš Sei­mo tri­bū­nos at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Rin­kė­jai gir­dės ir ga­lės įver­tin­ti. Jei nie­ko ne­da­ry­si­me, ši is­to­ri­ja nu­grims į už­marš­tį“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė G. Lands­ber­gis.

No­ri­ma pasireklamuoti

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas įsi­ti­ki­nęs, kad per­dė­tą kon­ser­va­to­rių uo­lu­mą ska­ti­na ar­tė­jan­tys rin­ki­mai, kan­di­da­tų sie­kis bū­ti ma­to­miems, gir­di­miems. To­dėl esą ne­ven­gia­ma su­si­reikš­min­ti.

„Ar gy­ve­na­me tei­si­nė­je vals­ty­bė­je, ar to­kio­je, ku­rio­je kles­ti chao­sas? Jei esa­me tei­si­nė vals­ty­bė, tuo­met la­bai keis­ta, kad kai ku­rie Sei­mo na­riai ir kan­di­da­tai pa­mirš­ta Kons­ti­tu­ci­ją ir ma­la lie­žu­viais, tei­kia siū­ly­mus, dėl ku­rių gė­da“, – pik­ti­no­si A. Sy­sas.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis su­ti­ko, kad ieš­ko­ti val­dan­čio­sios dau­gu­mos veik­los ne­ge­ro­vių – opo­zi­ci­jos dar­bas. Kar­tu jis ste­bė­jo­si, kad apie in­ter­pe­lia­ci­ją pra­bil­ta li­kus pu­san­tro mė­ne­sio iki Sei­mo rin­ki­mų. V. Ma­zu­ro­nis tei­gė ne­su­reikš­mi­nan­tis V. Bal­trai­tie­nės va­ka­rie­nės fak­to. „Mi­nis­tro dar­bas yra su vi­sais bend­rau­ti ir iš vi­sur su­si­rink­ti in­for­ma­ci­ją, kol nė­ra pa­žei­džia­mi įsta­ty­mai. Ne­ma­tau nie­ko blo­ga, kad mi­nis­trė da­ly­va­vo ne­ofi­cia­liuo­se su­si­ti­ki­muo­se su ki­tų ša­lių po­li­ti­kais ir vers­lo at­sto­vais. Jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad per su­si­ti­ki­mus bū­ta ko­kių nors ne­leis­ti­nų su­si­ta­ri­mų, veiks­mų ar pa­žeis­tos eti­kos nor­mos, ver­tin­čiau ki­taip, ta­čiau šian­dien to­kios in­for­ma­ci­jos nė­ra“, – aiš­ki­no jis.

Tu­rė­tų trauk­tis pati

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio nuo­mo­ne, opo­zi­ci­jos ke­ti­ni­mai dėl in­ter­pe­lia­ci­jos – ne­rea­lūs. „Vyks­ta rin­ki­mų ko­va, ir to­kių da­ly­kų ma­ty­si­me dar ne vie­ną. La­bai gai­la, kad šio­je ko­vo­je tiek daug ne­ga­ty­vaus, pa­stan­gų su­men­kin­ti var­žo­vą“, – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kas. Jo tei­gi­mu, pa­dė­tis že­mės ūky­je ir taip su­dė­tin­ga, o mi­nis­trų kai­ta tik iš­ba­lan­suo­tų sis­te­mą.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ti­ki­no, kad tiek pa­va­sa­rį, kai li­be­ra­lai į frak­ci­ją bu­vo pa­sik­vie­tę V. Bal­trai­tie­nę, tiek da­bar įspū­dis tas pats: „mi­nis­trė ne­su­sit­var­ko su sa­vo par­ei­go­mis“. „Jai trūks­ta pri­nci­pin­gu­mo ver­ti­nant sa­vo pa­val­di­nių, įsi­ve­lian­čių į skan­da­lus, tarp jų ir J. Mi­liaus, veik­lą“, – sa­kė li­be­ra­las.

Anot jo, pa­sta­ro­ji iš­aiš­kė­ju­si is­to­ri­ja dėl V. Bal­trai­tie­nės da­ly­va­vi­mo me­džiok­lė­je ir va­ka­rie­nė­je – gar­bės jai ne­da­ran­tis el­ge­sys. Ta­čiau ar rei­kė­tų li­kus taip ma­žai lai­ko iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos reng­ti in­ter­pe­lia­ci­ją, li­be­ra­lai abe­jo­ja. „Mū­sų ver­ti­ni­mu, mi­nis­trė tu­rė­tų trauk­tis pa­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Tar­sis su eti­kos sargais

V. Bal­trai­tie­nė šio­mis die­no­mis pa­tvir­ti­no, kad lie­pos pa­bai­go­je kar­tu su Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­tru Ja­niu Duk­la­vu, VMVT va­do­vu J. Mi­liu­mi ir bend­ro­vės „Bio­ve­la Group“ va­do­vu Vir­gi­ni­ju­mi Kan­taus­ku da­ly­va­vo ne­for­ma­lio­je va­ka­rie­nė­je bei me­džiok­lė­je. Anot jos, J. Mi­liaus ir vie­no vers­lo įmo­nės va­do­vo va­ka­rie­nė vy­ko die­ną prieš tei­sė­sau­gai at­lie­kant kra­tas VMVT.

Kaip ži­no­ma, J. Mi­liui yra par­eikš­ti įta­ri­mai pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba, pre­ky­ba po­vei­kiu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad kai ku­rie tar­ny­bos par­ei­gū­nai už at­ly­gį ga­lė­jo nu­slėp­ti pa­žei­di­mus su Sei­mo na­riu „tvar­kie­čiu“ Pe­tru Gra­žu­liu sie­ja­mo­je šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų bend­ro­vė­je „Ju­dex“. Pra­si­dė­jus tei­sė­sau­gos ty­ri­mui V. Bal­trai­tie­nė ne kar­tą tei­gė ne­tu­rin­ti prie­kaiš­tų J. Mi­liui dėl dar­bo, jo va­do­vau­ja­mos tar­ny­bos veik­lą ver­ti­nan­ti ge­rai. Pre­zi­den­tė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius yra ra­gi­nę J. Mi­lių trauk­tis iš par­ei­gų, ta­čiau šis kal­ti­ni­mus at­me­ta ir pats trauk­tis ne­ke­ti­na.

V. Bal­trai­tie­nė va­kar pa­ža­dė­jo kreip­tis į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, „kad bū­tų iš­sklai­dy­tos bet ko­kios abe­jo­nės dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to per ofi­cia­lios Lat­vi­jos de­le­ga­ci­jos vi­zi­tą Lie­tu­vo­je“. „Mi­nis­te­ri­ja de­ri­no Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jų at­sto­vų va­ka­rie­nė­je da­ly­va­vu­sių as­me­nų są­ra­šus. Ma­no ži­nio­mis, ke­li Lie­tu­vos vers­lo at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti Lat­vi­jos mi­nis­tro ini­cia­ty­va, o vie­nas jų – Pra­nas Dai­li­dė – ir or­ga­ni­za­vo me­džiok­lę“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė mi­nis­trė. Anot ŽŪM, lie­pos pa­bai­go­je ne­for­ma­li va­ka­rie­nė vy­ko tra­di­ci­nė­je, įpras­to­je už­sie­nio de­le­ga­ci­jų pri­ėmi­mo vie­to­je Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Pe­triš­kių stumb­ry­no sve­čių na­muo­se, kur pri­ėmi­mai reng­ti ir dau­ge­lio ki­tų ša­lių pre­zi­den­tams, prem­je­rams bei mi­nis­trams. Pra­ne­ša­ma, kad pa­siaiš­kin­ti dėl šio su­si­ti­ki­mo J. Duk­la­vą pra­šys ir Lat­vi­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Ma­ris Ku­čins­kis.

Ne­pa­vy­kę bandymai

Ki­taip nei anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­tas, per ket­ve­rius me­tus skel­bęs in­ter­pe­lia­ci­jas be­veik pu­sei tuo­me­tės Vy­riau­sy­bės mi­nis­trų, da­bar­ti­nis Sei­mas šio „žan­ro“ be­veik ne­prak­ti­ka­vo. Per ket­ve­rius me­tus Sei­me bu­vo su­reng­tos trys in­ter­pe­lia­ci­jos – so­cial­de­mo­kra­tams tuo­me­čiam svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­čiui ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vui Juo­zui Ole­kui bei ap­lin­kos mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui. Pos­tus jie iš­sau­go­jo.

Dar ke­tu­ri Vy­riau­sy­bės na­riai su­lau­kė par­la­men­ta­rų gra­si­ni­mų su­reng­ti Sei­me pa­ti­kros eg­za­mi­ną. Du jų – tuo­me­tė ūkio mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė ir tuo­me­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas – ne­lau­kė, kol žo­di­niai ke­ti­ni­mai bus įkū­ny­ti, ir at­sis­ta­ty­di­no pa­tys. Pers­pė­ji­mai dėl ga­li­mos in­ter­pe­lia­ci­jos ne­pa­lau­žė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės „dar­bie­tės“ Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės bei, kaip mi­nė­ta, V. Bal­trai­tie­nės.

Eks­per­tų tei­gi­mu, koa­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės mi­nis­trus nuo in­ter­pe­lia­ci­jos bo­ta­go pa­ti­ki­mai sau­go ga­na stip­rios val­dan­čio­sios dau­gu­mos pe­čiai. To­dėl ir nau­jau­sias opo­zi­ci­jos su­ma­ny­mas už­kur­ti pir­tį že­mės ūkio mi­nis­trei vei­kiau­siai bus pa­smerk­tas žlug­ti.