Nuo ateinančių mokslo metų – naujos pamokos
Ke­lios mi­nis­te­ri­jos su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga svars­to ga­li­my­bę nuo ar­tė­jan­čių moks­lo me­tų įves­ti na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­mo­kas vy­res­nių kla­sių moks­lei­viams, tre­čia­die­nį pa­skel­bė kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Gied­ri­mas Jeg­lins­kas.

„Žiū­rint į at­ei­tį, vie­nas iš ker­ti­nių pro­jek­tų, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja­me su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ir Šau­lių są­jun­ga, tai yra pa­skai­tų cik­las „Na­cio­na­li­nis sau­gu­mas ir kraš­to gy­ny­ba“, ku­ris leis­tų vy­res­nių kla­sių moks­lei­viams jį rink­tis kaip pa­si­ren­ka­mą­jį da­ly­ką – bū­tent dis­ku­si­jas ir pa­skai­tas apie na­cio­na­li­nį sau­gu­mą“, – per bend­rą Švie­ti­mo ir moks­lo, Kul­tū­ros bei Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tų po­sė­dį Sei­me sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

„Pla­nas yra iš ti­krų­jų pra­dė­ti nuo ar­tė­jan­čių moks­lo me­tų“, – vė­liau žur­na­lis­tams pri­dū­rė jis.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė žur­na­lis­tams tei­gė, jog ap­tar­ti šio klau­si­mo mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai su­si­tiks ki­tą sa­vai­tę.

Šau­liai ir šiuo me­tu vyks­ta į mo­kyk­las skai­ty­ti pa­skai­tų, ta­čiau mi­nis­trė tei­gė, jog to­kia pra­kti­ka iki šiol bu­vo pa­dri­ka.

„Ma­nau, kad su­si­ti­ki­mai su ka­riais, pri­sta­ty­mas to, ką ga­li Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, koks yra jos vaid­muo, yra ne tik įdo­mu ir pa­trauk­lu, bet ir nau­din­ga“, – sa­kė J.Pe­traus­kie­nė.

Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras tvir­ti­no, kad na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir kraš­to gy­ny­bos pa­mo­kos „pa­kel­tų mo­ki­nių, jau­ni­mo su­vo­ki­mą apie ša­lies gy­ny­bą“.

„Tiks­las yra jau­ni­mą an­ga­žuo­ti tiek, kad jis su­pras­tų tuos da­ly­kus jau bū­da­mi vy­res­nė­se kla­sė­se, kas sa­vai­me pri­si­dė­tų prie jo pa­trio­tiz­mo ug­dy­mo ir jo to­li­mes­nių kar­je­ros ir gy­ve­ni­mo žings­nių“, – kal­bė­jo G.Jeg­lins­kas.

Per ko­mi­te­tų po­sė­dį Sei­me tre­čia­die­nį ap­ta­ria­mos prieš­iš­kos pro­pa­gan­dos ke­lia­mos grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ir bū­dai su ja ko­vo­ti.

In­for­ma­ci­niu sau­gu­mu Lie­tu­vo­je ypač su­si­rū­pin­ta po 2014 me­tų, kai Ru­si­ja anek­sa­vo Kry­mą ir pra­dė­jo teik­ti par­amą se­pa­ra­tis­tams ry­tų Ukrai­no­je.