Numatoma parduoti patalpas, kuriomis naudojosi nepriklausomybės gynėjai
Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė par­duo­ti pa­tal­pas sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­te, ku­rio­mis anks­čiau bu­vo lei­du­si nau­do­tis Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės gy­ni­mo Sau­sio 13-osios bro­li­jai.

Be­veik 170 kvad­ra­ti­nių me­trų pa­tal­pas, esan­čias prie pat Sei­mo, nu­tar­ta įtrauk­ti į vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­da­mo vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ki­tų ne­kil­no­ja­mų­jų daik­tų są­ra­šą.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, pa­tal­pas šiuo me­tu val­do Tur­to ban­kas. Pa­nau­dos tei­se šio­mis pa­tal­po­mis 2010–2016 me­tais bu­vo leis­ta nau­do­tis Sau­sio 13-osios bro­li­jai, anks­čiau – nuo 2005-ųjų – jos bu­vo su­teik­tos vei­ku­siam Lie­tu­vių grį­ži­mo į tė­vy­nę in­for­ma­ci­jos cen­trui.

„Kol ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas nė­ra įtrauk­tas į par­duo­da­mo tur­to są­ra­šą (...), auk­cio­no or­ga­ni­za­to­rius ne­tu­ri tei­sės ini­ci­juo­ti auk­cio­nų, for­muo­ti že­mės skly­pų, pri­skir­tų par­duo­da­mam ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui, ir at­lik­ti ki­tų veiks­mų. Tuo me­tu au­ga vals­ty­bei ne­rei­ka­lin­go tur­to iš­lai­ky­mo są­nau­dos, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai ne­gau­na par­da­vi­mo įplau­kų“, – spren­di­mą aiš­ki­na Vy­riau­sy­bė.

Auk­cio­ną tu­rė­tų or­ga­ni­zuo­ti Tur­to ban­kas.

Iš vi­so Vy­riau­sy­bės tre­čia­die­nio spren­di­mu į mi­nė­tą są­ra­šą įra­šy­ta per 100 ob­jek­tų.