Numatoma padidinti pinigines išmokas kariams savanoriams
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis nu­ma­to­ma di­din­ti pi­ni­gi­nes iš­mo­kas sa­vo no­ru nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lie­kan­tiems ar ba­zi­niuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims. 

Už nau­jas nuo­sta­tas bal­sa­vo 49 Sei­mo na­riai, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 26 par­la­men­ta­rai. Tam, kad pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos, Sei­mas tu­rės bal­suo­ti dar kar­tą, pra­ne­ša Sei­mas.

Svars­to­mais pa­kei­ti­mais siū­lo­ma, kad sa­vo no­ru nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lie­kan­tiems ar ba­zi­niuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims, ku­rie ne­bu­vo įra­šy­ti į ei­na­mų­jų ka­len­do­ri­nių me­tų šau­ki­mo są­ra­šą, iš­mo­kos bū­tų di­di­na­mos ne 25 proc., kaip nu­sta­ty­ta šiuo me­tu, o 30 proc.

Sie­kiant ska­tin­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lik­ti sa­vo no­ru taip pat bū­tų nu­sta­ty­tos pa­pil­do­mos pi­ni­gi­nės iš­mo­kos ir tiems nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lie­kan­tiems ar ba­zi­niuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims, ku­rie no­rą at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ar da­ly­vau­ti ba­zi­niuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se par­eikš po jų įra­šy­mo į ei­na­mų­jų ka­len­do­ri­nių me­tų šau­ki­mo są­ra­šą. To­kiems as­me­nims pi­ni­gi­nė iš­mo­ka bū­tų di­di­na­ma 15 proc.

Kaip tei­gia­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, ma­ny­ti­na, jog pi­ni­gi­nės iš­mo­kos nu­sta­ty­mas ir jos di­di­ni­mas ska­tins pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lik­ti sa­vo no­ru, o tai sa­vo ruo­žtu pa­dės su­ma­žin­ti ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­das.