Numatoma drausti viešosiose vietose dėvėti kario uniformos elementus
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų pa­tai­soms, ku­rio­mis nu­ma­to­ma įtvir­tin­ti drau­di­mą vie­šo­sio­se vie­to­se dė­vė­ti ka­rio uni­for­mos at­ski­rus ele­men­tus ir ski­ria­muo­sius ženk­lus, taip sie­kiant ap­sau­go­ti vi­suo­me­nę nuo grės­mės, kai ka­rio sta­tu­so ir ati­tin­ka­mai tam ti­krų įga­lio­ji­mų ne­tu­rin­tys as­me­nys dėl dė­vi­mų at­ski­rų uni­for­mos da­lių ga­li bū­ti pa­lai­ky­ti ka­riais.

Už šio rei­ka­la­vi­mo pa­žei­di­mą di­dė­tų ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė ir už tai grės­tų bau­da nuo 28 iki 144 eu­rų. „Di­di­nant ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už ne­tei­sė­tą uni­for­mos ar jos da­lių dė­vė­ji­mą sie­kia­ma ma­žin­ti ga­li­my­bes ki­tų vals­ty­bių ka­ri­nių pa­jė­gų at­sto­vams, dė­vin­tiems uni­for­mas be at­pa­ži­ni­mo ženk­lų, ne­le­ga­liam vei­ki­mui tai­kos me­tu“, – tei­gia­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mais taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se bū­tų tei­kia­mos pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos, įtrauk­tos į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų pa­slau­gų są­ra­šą. Kaip pa­žy­mi­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, taip pa­ge­rė­tų ka­riams svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų prie­ina­mu­mas.

Pro­jek­tais siū­lo­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bę kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se teik­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to žval­gy­bos par­ei­gū­nams, su­da­ry­ti są­ly­gas su­žeis­tus ka­rius gy­dy­ti ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­nio vals­ty­bė­se. Nu­ma­to­ma nu­sta­ty­ti, kad ka­rių, ku­rie žu­vo ar­ba mi­rė už­sie­ny­je at­lik­da­mi tar­ny­bi­nes par­ei­gas, pa­lai­kų per­ve­ži­mo į Lie­tu­vą iš­lai­das ap­mo­kė­tų vals­ty­bė, nu­sta­ty­ti pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių ver­ti­ni­mo tiks­lus ir at­ve­jus ir ga­li­my­bę ver­tin­ti ka­rius sa­va­no­rius ir ki­tus ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­rius. Taip pat ke­ti­na­ma su­de­rin­ti kom­pen­sa­ci­jas, mo­ka­mas ka­riui žu­vus ar mi­rus, ar su­tri­kus jo svei­ka­tai, dy­džius su ki­tų sta­tu­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nams ir sta­tu­ti­niams vals­ty­bės tar­nau­to­jams nu­sta­ty­tais dy­džiais; sie­kia­ma at­si­sa­ky­ti žū­ties at­ve­ju mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos ri­bi­nių dy­džių.

Pa­gal svars­to­mas nuo­sta­tas, pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riais ne­ga­lė­tų bū­ti as­me­nys at­li­kę lais­vės at­ėmi­mo baus­mę ir teis­ti as­me­nys, kol ne­iš­ny­kęs teis­tu­mas ar ne­pa­si­bai­gęs baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­pis.

Įsta­ty­mo lyg­me­niu sie­kia­ma įtvir­tin­ti įga­lio­ji­mą Vy­riau­sy­bei nu­sta­ty­ti Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je dir­ban­čių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gas, mai­ti­ni­mo iš­lai­dų, pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos mo­kė­ji­mo ka­riams tvar­ką, ga­li­my­bę pa­si­telk­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę ne­utra­li­zuo­jant sprog­me­nis.

Po svars­ty­mo už nau­jas nuo­sta­tas bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių, bal­sa­vu­sių prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Tam, kad tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai bū­tų pri­im­ti, Sei­mas tu­rės bal­suo­ti dar kar­tą.