Numatoma asmenims sudaryti galimybę turėti dvigubą pilietybę
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis nu­ma­to­ma pa­tiks­lin­ti są­ly­gas, kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ga­li bū­ti kar­tu ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me Sei­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

Už tei­sės ak­to pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 par­la­men­ta­ras. Tam, kad nau­jos nuo­sta­tos bū­tų pri­im­tos, Sei­mas tu­rės bal­suo­ti dar kar­tą.

Svars­to­mo­mis pa­tai­so­mis siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti rei­ka­la­vi­mo as­me­nims, įgi­ju­siems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę gi­mi­mu, su­lau­kus 21 me­tų pa­si­rink­ti vie­ną pi­lie­ty­bę.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me įtvir­tin­ta, kad, jei­gu as­muo gi­mi­mu įgy­ja ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę, tai su­ka­kus 21 me­tams jis tu­ri pa­si­rink­ti, ko­kios vals­ty­bės pi­lie­čiu no­rės bū­ti.

Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bė įgy­ja­ma gims­tant ir ki­tais įsta­ty­mo nu­sta­ty­tais pa­grin­dais, o iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis. Ga­lio­jan­čia­me Pi­lie­ty­bės įsta­ty­me įtvir­tin­ti de­vy­ni at­ve­jai, kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ga­li bū­ti kar­tu ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis.