Nukritęs lėktuvas „An-2“ buvo eksperimentinis
Į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­tęs lėk­tu­vas „An-2“ bu­vo eks­pe­ri­men­ti­nis, to­kiu skris­ti ri­zi­ka yra di­des­nė, sa­ko Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos or­lai­vių ava­ri­jų ir in­ci­den­tų ty­ri­mų va­do­vas Bro­nius Mer­kys.

„Svar­biau­sias ap­ri­bo­ji­mas, ku­ris tai­ko­mas eks­pe­ri­men­ti­niam mo­de­liui, kad jo ne­ga­li­ma nau­do­ti ko­mer­ci­niais tiks­lais, ga­li­ma nau­do­ti tik per­ve­ži­mams ir pa­na­šiai. Jei to­kiu or­lai­viu skrai­di­na­mi žmo­nės, jie tu­ri bū­ti pers­pė­ti, tu­ri bū­ti už­ra­šas, kad tai eks­pe­ri­men­ti­nis mo­de­lis, ku­ris šiuo at­ve­ju ir bu­vo, ir pi­lo­tai tu­ri pers­pė­ti, kad mo­de­lis yra ne­ser­ti­fi­kuo­tas, eks­pe­ri­men­ti­nis, ir dėl to yra pa­di­dė­ju­si ri­zi­ka skris­ti“, - žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį Sei­me sa­kė B.Mer­kys.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas pir­ma­die­nį tei­kė pa­aiš­ki­ni­mus lėk­tu­vo ava­ri­jos ap­lin­ky­bes ti­rian­čio Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui, ši po­sė­džio da­lis bu­vo už­da­ra.

Žur­na­lis­tams jis pa­tvir­ti­no, kad yra ver­si­jų, ko­dėl lėk­tu­vą iš­ti­ko ava­ri­ja, ta­čiau sa­kė ne­ga­lin­tis jų at­skleis­ti, kol vyks­ta ty­ri­mas. B.Mer­kys tik pa­tvir­ti­no, kad vie­na iš teo­ri­nių ga­li­my­bių, te­ro­riz­mas, bus at­mes­ta.

„Ver­si­jų yra, bet kol vyks­ta ty­ri­mas aš jų at­skleis­ti ne­ga­liu. Bet ku­riuo at­ve­ju vi­sa­da yra ke­tu­rios gru­pės - žmo­gaus klai­da, la­biau­siai ti­kė­ti­nas, ta­da bū­na ge­di­mai, to­liau ne­pa­lan­kios oro są­ly­gos ir to­liau iš­orės po­vei­kis, te­ro­riz­mas. Kol ne­baig­tas ty­ri­mas, mes pra­ktiš­kai vi­sas tris ver­si­jas nag­ri­nė­ja­me, te­ro­riz­mo ver­si­ją ga­lė­tu­mė­me su ne­ma­ža ti­ki­my­be at­mes­ti“, - kal­bė­jo B.Mer­kys.

Klau­sia­mas, ar pa­kaks me­džia­gos iš­siaiš­kin­ti ava­ri­jos prie­žas­tį, eks­per­tas sa­kė, jog sten­gia­ma­si „da­ry­ti iš to, ką tu­ri­me“. Jis taip pat tei­gė, kad lėk­tu­vo iš­kel­ti ne­pla­nuo­ja­ma dėl la­bai di­de­lės kai­nos, be to, nė­ra ga­ran­ti­jos, kad iš­kė­lus lėk­tu­vą bū­tų nu­sta­ty­ta ava­ri­jos prie­žas­tis.

„Kol kas pri­ėmė­me spren­di­mą lėk­tu­vo ne­iš­kel­ti, nes tai la­bai bran­gi ope­ra­ci­ja, o įsi­ti­ki­ni­mo, kad iš­kė­lus lėk­tu­vą ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti ava­ri­jos prie­žas­tis, ti­krai nė­ra, šim­tap­ro­cen­ti­nio įsi­ti­ki­ni­mo nė­ra“, - sa­kė B.Mer­kys.

Klau­sia­mas, ko­kia bū­tų lėk­tu­vo iš­kė­li­mo ope­ra­ci­jos kai­na, ne­de­ta­li­za­vo, tik tei­gė, kad „kal­ba­ma apie mi­li­jo­nus“.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius jau pa­tvir­ti­no, jog siū­lys Vy­riau­sy­bei pa­lik­ti lėk­tu­vą Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Jis tei­gė, kad dėl lėk­tu­vo iš­kė­li­mo Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti an­tra­die­nio pa­si­ta­ri­me.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad Vy­riau­sy­bė yra pri­ėmu­si po­li­ti­nį spren­di­mą, jog lėk­tu­vas tu­rė­tų bū­ti iš­kel­tas, ta­čiau rei­kia at­siž­velg­ti į nau­jas ap­lin­ky­bes.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vas „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais Adol­fu Ma­čiu­liu ir Al­vy­du Sel­mis­trai­čiu virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, už dau­giau nei 100 ki­lo­me­trų nuo kran­to, 124 me­trų gy­ly­je.

Vė­liau pra­neš­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas, jis bu­vo iš­kel­tas penk­ta­die­nį. An­tro­jo pi­lo­to kū­no or­lai­vy­je na­rai ne­ra­do.