Nukritęs „An-2“ prieš skrydį buvo patikrintas
Į Bal­ti­ją nu­kri­tęs lie­tu­vių lėk­tu­vas „An-2“ prieš skry­dį bu­vo pa­ti­krin­tas, nu­sta­ty­ta tik sau­gu­mui įta­kos ne­tu­rė­ju­sių ne­es­mi­nių trū­ku­mų, sa­ko Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Šums­kas.

Ty­ri­mą dėl nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo ir vyk­dy­tos gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos at­lie­kan­čio Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) po­sė­dy­je tre­čia­die­nį A.Šums­kas sa­kė, kad Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos spe­cia­lis­tas lėk­tu­vą pa­ti­kri­no ge­gu­žės 5 die­ną, o ge­gu­žės 12 die­ną iš­duo­tas spe­cia­lus vien­kar­ti­nis lei­di­mas skry­džiui per Bal­ti­jos jū­rą.

„Lėk­tu­ve bu­vo už­fik­suo­ti kai ku­rie bend­rie­ji ne­ati­ti­ki­mai, bet ne­tu­rin­tys įta­kos ke­lei­vių sau­gai - dir­žus sa­lo­ne rei­kė­jo pa­keis­ti, už­ra­šus pa­da­ry­ti. Ka­dan­gi bu­vo kai ku­rie ne­ati­ti­ki­mai, ne­es­mi­niai, ta­čiau juos rei­kia pa­ša­lin­ti - pa­keis­ti dir­žus, pa­da­ry­ti už­ra­šus, tuo at­ve­ju, kai lėk­tu­vas ne vi­siš­kai ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau tin­ka­mas skris­ti, iš­duo­da­mas vien­kar­ti­nis lei­di­mas skris­ti“, - sa­kė A.Šums­kas. Jis taip pat už­ti­kri­no, kad ge­di­mų nu­sta­ty­ta ne­bu­vo.

A.Šums­kas taip pat sa­kė, jog vie­nas iš pi­lo­tų ti­kriau­siai bu­vo pa­siė­męs in­di­vi­dua­lias ava­ri­nės vie­tos nu­sta­ty­mo prie­mo­nes, nes šios įran­gos pas jį na­muo­se ne­ras­ta. „Kaip aš bu­vau in­for­muo­tas „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ va­do­vy­bės, kad A.Sel­mis­trai­tis tu­rė­jo in­di­vi­dua­lius ava­ri­nės vie­tos nu­sta­ty­mo švy­tu­rius ir jis juos pa­siė­mė. Jis kai ak­ty­vuo­ja­mas, siun­čia sig­na­lą į pa­ly­do­vus, ku­rie siun­čia at­gal į cen­trą Nor­ve­gi­jo­je, kur jau ma­to, iš ku­rios vie­tos siun­čia­mas sig­na­las, ir tas cen­tras in­for­muo­ja ati­tin­ka­mos ša­lies ins­ti­tu­ci­jas“, - kal­bė­jo Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Pa­sak A.Šums­ko, ši įran­ga ga­li ne­su­veik­ti už­da­ro­je pa­tal­po­je, lėk­tu­vo vi­du­je, tad ti­kė­ta, jog šiuo at­ve­ju taip ir ga­lė­jo nu­tik­ti. „Ne vi­sa­da su­vei­kia esant už­da­ro­je pa­tal­po­je, tu­riu ome­ny­je, lėk­tu­vo vi­du­je, bū­nant at­vi­ro­je vie­to­je - spin­du­liuo­ja­mas sig­na­las, bū­nant vi­du­je - blo­kuo­ja­mas, to­dėl ne­at­mes­ti­nas va­rian­tas, kad bū­tent šiuo at­ve­ju taip ir įvy­ko“, - sa­kė A.Šums­kas.

Sei­mo NSGK tre­čia­die­nį pra­dė­jo ty­ri­mą dėl virš Bal­ti­jos jū­ros din­gu­sio lie­tu­vių lėk­tu­vo „An-2“ pa­ieš­kos ir įgu­los gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos. Ty­ri­mą ko­mi­te­tui at­lik­ti pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­ve­dė Sei­mas, su­tei­kęs lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus. Dar­bą ko­mi­si­ja tu­ri baig­ti iki bir­že­lio 30 die­nos.

Dis­ku­si­ja dėl gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos koor­di­na­vi­mo ki­lo, kai ge­gu­žės 16 die­ną virš Bal­ti­jos jū­ros din­go iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „An-2“. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Dar po dvie­jų par­ų nu­sta­ty­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas.