Nueinanti valdžia suplanavo „dovanėlę“
Vy­riau­sy­bė už­si­mo­jo nuo ki­tų me­tų pa­nai­kin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui. Ar už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą ši­lu­mą gy­ven­to­jai mo­kės bran­giau, nu­spręs nau­jas Sei­mas.

2014 me­tais ne­įgy­ven­din­tas ke­ti­ni­mas nu­brauk­ti šil­dy­mo leng­va­tą at­gi­mė da­bar. Jei bū­tų pa­nai­kin­tas leng­va­ti­nis 9 proc. PVM ta­ri­fas, už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą ši­lu­mą nuo 2017 me­tų sau­sio mė­ne­sio gy­ven­to­jai tu­rė­tų mo­kė­ti ke­lio­li­ka pro­cen­tų dau­giau, nes stan­dar­ti­nis PVM sie­kia 21 pro­cen­tą. Prieš ke­le­rius me­tus skai­čiuo­ta, kad leng­va­tos pa­nai­ki­ni­mas leis­tų vals­ty­bei su­tau­py­ti apie 60 mln. eu­rų.

Da­lis so­cial­de­mo­kra­tų aiš­ki­na, kad at­si­sa­ky­ti leng­va­tos – pats lai­kas, mat gy­ven­to­jų pi­ni­gi­nės yra pil­nes­nės nei anks­čiau: pa­di­dė­jo mi­ni­ma­li al­ga, bai­gia­mos kom­pen­suo­ti pen­si­jos. Ta­čiau Sei­mo rin­ki­muo­se pir­mau­jan­čių par­ti­jų at­sto­vai abe­jo­ja, ar da­bar me­tas di­din­ti fi­nan­si­nę naš­tą na­mų ūkiams.

Tei­sin­gas pi­ni­gų pa­skirs­ty­mas

Kaip va­kar pra­ne­šė fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė, ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ta PVM leng­va­ta šil­dy­mui. „Tai reiš­kia, kad pa­dė­ti žmo­nėms, ku­rie ti­krai ne­tu­ri pa­ja­mų su­si­mo­kė­ti už šil­dy­mą, tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta ki­ta for­ma“, – aiš­ki­no fi­nan­sų mi­nis­trė.

R. Bud­ber­gy­tės nuo­mo­ne, žmo­nėms, ne­pa­jė­gian­tiems su­si­mo­kė­ti už šil­dy­mą, tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos do­ta­ci­jos. Leng­va­ti­nis PVM, anot jos, nė­ra są­ži­nin­gas, nes tai­ko­mas vi­siems, įskai­tant tur­tin­guo­sius. Tuo me­tu skur­džiau be­si­ver­čian­tys in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai leng­va­ta pa­si­nau­do­ti ne­ga­li.

Mi­nis­trė ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, kiek pa­pil­nė­tų vals­ty­bės biu­dže­tas pa­nai­ki­nus leng­va­tą šil­dy­mui, bet ti­ki­no, kad svar­biau­sia – ne su­tau­py­tos lė­šos, o tei­sin­gas jų pa­skirs­ty­mas.

Gy­ve­ni­mas pagerėjo

Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė svars­tė, kad da­bar gal jau ir pats lai­kas nai­kin­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui. Pa­grin­di­niai mo­ty­vai yra ke­li: leng­va­ta nė­ra so­cia­liai tei­sin­ga, nes ja nau­do­ja­si ir tur­tin­gi gy­ven­to­jai, be to, leng­va­ti­nis ta­ri­fas tai­ko­mas tik cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mai ši­lu­mai, to­dėl už­ri­by­je pa­lie­ka­mi in­di­vi­dua­liai na­mus be­si­šil­dan­tys žmo­nės.

Anot I. Šiau­lie­nės, prieš ke­le­rius me­tus leng­va­ta ne­bu­vo pa­nai­kin­ta, nes si­tua­ci­ja ša­ly­je bu­vo ki­to­kia. Da­bar esą daug kas pa­si­kei­tė į ge­ra. „Pa­si­žiū­rė­ki­te, ko­kia bu­vo mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga, ne­bu­vo pra­dė­tas pen­si­jų ko­men­sa­vi­mas ir t. t.“, – dės­tė ji. Klau­si­mą dėl leng­va­tos li­ki­mo Sei­mo frak­ci­jo­je so­cial­de­mo­kra­tai svars­tys, kai Sei­mui bus pa­teik­tas biu­dže­to pro­jek­tas.

Jau­tri lengvata

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma ak­cen­ta­vo, kad su­ma­žin­tas PVM ta­ri­fas šil­dy­mui iš­li­ko ir per eko­no­mi­kos kri­zę nai­ki­nant įvai­rias mo­kes­čių leng­va­tas. „Ši leng­va­ta bu­vo pa­lik­ta ma­tant jos iš­skir­ti­nį jau­tru­mą įvai­riems gy­ven­to­jų sluoks­niams, ku­rie daž­niau­siai tu­ri vi­du­ti­nes ar­ba šiek tiek že­mes­nes pa­ja­mas ir gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se. Dėl jos bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma ir vė­les­niais me­tais, bet vi­sa­da nu­sver­da­vo ar­gu­men­tas, kad tai yra la­bai jau­tri leng­va­ta, ak­tua­li dau­giau kaip pu­sei gy­ven­to­jų ir dau­ge­liu at­ve­jų ji so­cia­liai pa­tei­si­na­ma, nes dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­tis žmo­gus ne­re­tai tu­ri ne­daug ga­li­my­bių re­gu­liuo­ti ši­lu­mos kie­kį ir tar­si yra sis­te­mos, ku­ri ga­na bran­giai at­siei­na ne­di­de­les pa­ja­mas tu­rin­čiam žmo­gui, įkai­tas“, – pa­brė­žė jis.

Ver­tin­da­mas dar­bą bai­gian­čios val­džios spren­di­mą J. Raz­ma sa­kė, kad so­cial­de­mo­kra­tai pa­sta­ruo­ju me­tu yra pra­ra­dę so­cia­li­nį jau­tru­mą. „Man at­ro­do, kad į vis­ką pa­si­žiū­rė­ta for­ma­liai biu­dže­to su­ba­lan­sa­vi­mo as­pek­tu, gre­tai ne­ra­dus ki­to va­rian­to (o rei­kia apie 100 mln. eu­rų), nu­rėž­ta ši leng­va­ta. Ma­nau, jog šį pa­siū­ly­mą svars­ty­si­me la­bai jau­triai ir ieš­ko­si­me ga­li­my­bių, kad leng­va­tos ne­rei­kė­tų nai­kin­ti. Ta­čiau kol kas ne­ži­no­me vi­sų biu­dže­to su­da­ry­mo pe­ri­pe­ti­jų, ki­tų su­pla­nuo­tų įplau­kų pa­grįs­tu­mo, to­dėl dar su­nku pa­sa­ky­ti, kaip sek­sis. Ta­čiau su­pran­ta­me klau­si­mo jau­tru­mą ir steng­si­mės jį iš­spręs­ti žmo­nių la­bui“, – ti­ki­no par­la­men­ta­ras.

Pa­si­sa­ko „prieš“

Sei­mo rin­ki­muo­se kol kas an­tro­je vie­to­je esan­čios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ne­ma­to ga­li­my­bių nuo ki­tų me­tų nai­kin­ti PVM leng­va­tos šil­dy­mui, nes ša­ly­je yra di­džiu­lė so­cia­li­nė at­skir­tis, daug gy­ven­to­jų ken­čia skur­dą. Nors jis su­tin­ka, kad ši leng­va­ta nė­ra so­cia­liai tei­sin­ga, jos at­si­sa­ky­ti bū­tų ga­li­ma tik su­kū­rus efek­ty­vų par­amos skur­džiai be­si­ver­čian­tiems gy­ven­to­jams me­cha­niz­mą. „E­su prieš bet ko­kių spren­di­mų pri­ėmi­mą ne­tu­rint me­cha­niz­mo, už­ti­kri­nan­čio, kad tie, ku­rie šian­dien ne­ga­li su­si­mo­kė­ti už ši­lu­mą, gaus tie­sio­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Pa­li­kus ga­lio­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui, rei­kė­tų ras­ti bū­dų, kaip kom­pen­suo­ti biu­dže­to pra­ra­di­mus. R. Kar­baus­kis vie­ną iš­ei­tį jau re­gi – pa­di­din­ti ak­ci­zus al­ko­ho­liui. Esą vien kils­te­lė­jus silp­no­jo al­ko­ho­lio ap­mo­kes­ti­ni­mą, į biu­dže­tą pa­vyk­tų pa­pil­do­mai su­rink­ti ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų eu­rų. Be to, vals­ty­bė ga­lė­tų dau­giau pa­sis­ko­lin­ti, nes sko­li­ni­ma­sis da­bar yra pi­gus.

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis taip pat ne­pa­lai­ko ke­ti­ni­mo at­si­sa­ky­ti leng­va­tos šil­dy­mui. Jis pa­žy­mė­jo, kad ją pa­nai­ki­nus vals­ty­bė dau­giau pi­ni­gų iš­leis so­cia­li­nei par­amai, nes kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­ma rei­kės skir­ti ket­vir­ta­da­liui ar treč­da­liui žmo­nių.