Nueinančią valdžią pedagogai ragina elgtis atsakingai
Švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pa­skel­bė krei­pi­mą­si į prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trę Aud­ro­nę Pi­trė­nie­nę bei fi­nan­sų mi­nis­trę Ra­są Bud­ber­gy­tę, ku­ria­me ra­gi­na tę­sė­si pe­da­go­gams duo­tus pa­ža­dus dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo.

Prof­są­jun­gos pik­ti­na­si R. Bud­ber­gy­tės tei­gi­niais, kad lė­šų at­ei­nan­čiais me­tais kel­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams 2017-ųjų biu­dže­te nė­ra bei ra­gi­ni­mais elg­tis at­sa­kin­gai. „Šiuos žo­džius jį sky­rė mo­ky­to­jams, su­pras­da­ma, kad toks Vy­riau­sy­bės spren­di­mas su­kels jų pa­grįs­tą ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Ta­čiau po­li­ti­kų par­ei­gą elg­tis at­sa­kin­gai mo­ky­to­jai nuo­lat pri­me­na ir po­li­ti­kams – mi­nis­trui pir­mi­nin­kui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trei Aud­ro­nei Pi­trė­nie­nei. De­ja, Vy­riau­sy­bės va­do­vas A. But­ke­vi­čius, bal­suo­da­mas už biu­dže­to, ku­ria­me ne­nu­ma­ty­tas at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mas mo­ky­to­jams, pro­jek­tą, pa­mir­šo 2016 m. ko­vo 3 d. sa­vo pa­ties par­ašu pa­tvir­tin­tą su­si­ta­ri­mą su ša­lies švie­ti­mo pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, ku­ria­me juo­du ant bal­to par­ašy­ta, jog nuo 2017 m. sau­sio 1 d. mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai kils. Prem­je­re, ar tai at­sa­kin­gas el­ge­sys?“ – klau­sia­ma par­eiš­ki­me.

Pa­sak prof­są­jun­gų, kel­da­ma ran­ką už biu­dže­to pro­jek­tą ki­ta Vy­riau­sy­bės na­rė – švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė – tar­si už­mir­šo, jog pa­ti re­gis­tra­vo Sei­me Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se nuo at­ei­nan­čių me­tų pra­džios nu­ma­ty­ti di­des­ni mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai. „Ar tai at­sa­kin­gas el­ge­sys, mi­nis­tre? Ver­tin­da­mos šią si­tua­ci­ją, Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos ke­lia klau­si­mą ne tik dėl po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bės, bet ir dėl to, kas rea­liai va­do­vau­ja ša­lies Vy­riau­sy­bei. Ar tai da­ro vis dar prem­je­ro par­ei­gas ei­nan­tis ir šiuo me­tu iki kak­lo į rin­ki­mi­nę ko­vą nu­grimz­dęs A. But­ke­vi­čius, ar vis dėl­to le­mia­mas bal­sas pri­klau­so po­li­ti­kuo­jan­tį ko­le­gą lai­ki­nai pa­kei­tu­siai fi­nan­sų mi­nis­trei R. Bud­ber­gy­tei?“ – pik­ti­na­si švie­ti­mie­čiai. Jų tei­gi­mu, „dau­giau nei še­šias­de­šimt tūks­tan­čių Lie­tu­vos pe­da­go­gų rei­ka­lau­ja, kad mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ne­už­mirš­tų sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė pa­si­rū­pin­tų, jog jos tei­kia­mų tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mas bū­tų pa­grįs­tas fi­nan­si­nė­mis lė­šo­mis, o fi­nan­sų mi­nis­trė par­ei­gą elg­tis at­sa­kin­gai pri­min­tų ne tik mo­ky­to­jams, bet ir sa­vo ko­le­goms Vy­riau­sy­bė­je“.

At­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­tui Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė tre­čia­die­nį.