Nualintas Seimas išsiskirstė atokvėpio
Sei­mas va­kar bai­gė pa­va­sa­rio se­si­ją. Prieš­pas­ku­ti­nę prieš rin­ki­mus ir pa­sku­ti­nę įpras­tos truk­mės se­si­ją par­la­men­ta­rai tei­gia bu­vus dar­bin­gą, ta­čiau kar­tu chao­tiš­ką bei ne­rvin­gą.

Ke­tu­ris mė­ne­sius tru­ku­si pa­va­sa­rio se­si­ja di­džiau­sią pa­grei­tį įgi­jo prieš pat pa­bai­gą. Kaip re­tai nu­tin­ka, iki gū­daus va­ka­ro dirb­da­mi Sei­mo na­riai sku­bi­no Dar­bo ko­dek­so bei ki­tų su va­di­na­muo­ju so­cia­li­niu mo­de­liu su­si­ju­sių klau­si­mų, tarp jų ir „Sod­ros“ bei pen­si­jų re­for­mų, pri­ėmi­mą. Bū­tent šie se­si­jos dar­bai pa­si­di­džia­vi­mo pri­pil­dė dau­gu­mos val­dan­čių­jų šir­dis, o opo­zi­ci­ją pa­stū­mė­jo kri­tiš­kų par­eiš­ki­mų link.

Ta­čiau Sei­mo at­mos­fe­ra ne­re­tai kai­to ir dėl ki­tų prie­žas­čių. Se­si­jos pra­džio­je užg­riu­vo va­di­na­ma­sis Vi­jū­nė­lės dva­ro skan­da­las, aki­vaiz­džiai kir­tęs so­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gams. Jo tą­sa – in­ter­pe­lia­ci­ja ap­lin­kos mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui. Ji bu­vo ne­re­zul­ta­ty­vi, ta­čiau val­dan­čių­jų vie­ny­bei pliu­sų ne­pri­dė­jo. Ge­gu­žę drioks­te­lė­jo li­be­ra­lų ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo skan­da­las, jam įkan­din iš­lin­do „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio is­to­ri­ja.

Ta­čiau vi­sos nuo­skau­dos bent lai­ki­nai bu­vo pa­mirš­tos va­kar Sei­mo res­to­ra­ne ke­liant tau­res vy­no. Į se­si­jos pa­baig­tu­ves par­la­men­ta­rus tra­di­ciš­kai pa­kvie­tė Sei­mo va­do­vy­bė.

Įžvel­gė pozityvumo

Di­džiau­sios val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vas, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ma­no, kad se­si­ja bu­vo „nor­ma­li ir pa­kan­ka­mai po­zi­ty­vi“, jo­je bu­vo vie­nas pri­ori­te­ti­nis klau­si­mas – va­di­na­ma­sis so­cia­li­nis mo­de­lis. „Kaip vi­sa­da, dis­ku­si­jų bu­vo daug“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė G. Kir­ki­las. Anot jo, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių san­ty­kiai ne­si­kei­tė – jie vi­są lai­ką bu­vo kon­ku­ren­cin­gi ir ga­na įtemp­ti.

G. Kir­ki­las ne­slė­pė pa­si­ge­dęs aukš­tes­nio par­la­men­ta­rų dis­ku­si­jų ly­gio. „Lė­tai ky­la tas mū­sų dis­ku­si­jų ly­gis, ne­re­tai po­pu­liz­mas ima vir­šų, links­ta­ma į emo­ci­jas“, – tei­gė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Jis prog­no­za­vo, kad ar­tė­jant rin­ki­mams emo­ci­jų tik dau­gės. G. Kir­ki­las ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad lie­pos vi­du­ry­je Sei­mui ga­li tek­ti rink­tis į ne­ei­li­nę se­si­ją. Taip ga­li at­si­tik­ti, jei pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ve­tuos ku­rią nors Dar­bo ko­dek­so da­lį.

Val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Dauk­šio nuo­mo­ne, per šią se­si­ją bu­vo pri­im­ta ne­ma­žai Lie­tu­vos žmo­nėms nau­din­gų spren­di­mų. „Pir­miau­sia – so­cia­li­nių įsta­ty­mų, ku­rie su­kė­lė daug dis­ku­si­jų. Na­tū­ra­lu, kad nau­jo­vės vie­niems pa­tin­ka, ki­tiems – ne. Jei gy­ve­ni­mas par­odys, kad yra ko­kių nors blo­gy­bių, ti­krai jas pa­tai­sy­si­me. Bet aš ti­kiu, kad nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas pa­dės žmo­nėms ge­riau už­dirb­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė K. Dauk­šys.

Jis vy­lė­si, kad ru­de­nį su­si­rin­kę Sei­mo na­riai dar pri­ims pla­nuo­tus pro­jek­tus, o ne tik vi­są lai­ką skirs pa­si­reng­ti rin­ki­mams. „Bet, ži­no­ma, di­de­lių dar­bų ne­rei­kia ti­kė­tis“, – pa­žy­mė­jo „dar­bie­čių“ se­niū­nas. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių san­ty­kius po­li­ti­kas įver­ti­no kaip nor­ma­lius. Anot jo, „bu­vo ir ge­res­nių, ir blo­ges­nių die­nų, kar­tais su­tar­da­vo­me, kar­tais ap­si­pyk­da­vo­me – kaip ir šei­mo­je, kur vis­ko bū­na“.

K. Dauk­šio nuo­mo­ne, tai, kad se­si­jos at­mos­fe­ra bu­vo ne­rvin­ga, ne­re­tai ne­iš­veng­ta su­si­kir­ti­mų dėl ne­es­mi­nių da­ly­kų, ste­bė­tis ne­rei­kė­tų. Pa­sak „dar­bie­čio“, į ka­den­ci­jos pa­bai­gą vi­sa­da at­si­ran­da įtam­pos.

Jau­tė­si ignoruojami

Jurgis Razma: "Tiesiog konstatavome, kad protingi opozicijos siūlymai negali pasiekti valdančiųjų.“/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma ne­ga­lė­jo pri­si­min­ti ki­tos to­kios chao­tiš­kos ir ne­tvar­kin­gos se­si­jos. „Išs­kir­ti­nis jos bruo­žas – pa­bai­gai la­bai grei­tam pri­ėmi­mui pa­lik­ti di­de­lės reikš­mės kon­cep­tua­lūs so­cia­li­niai pro­jek­tai. Tai la­bai jau­trūs da­ly­kai, rei­ka­lau­jan­tys rim­tų dis­ku­si­jų. Ta­čiau jo­kių ga­li­my­bių joms ne­bu­vo – sku­bo­tai po svars­ty­mo bu­vo pe­rei­ta prie pri­ėmi­mo. Da­bar jau ma­tau, kad vėl gai­ši­me lai­ką svars­ty­da­mi dau­gy­bę pa­tai­sų ir pa­kei­ti­mų. Gai­la, kad kai ku­rie so­cia­li­niai pro­jek­tai sto­ko­ja kon­kre­tu­mo ir aiš­kių ga­ran­ti­jų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė J. Raz­ma.

Jo tei­gi­mu, TS-LKD frak­ci­ja per ket­ve­rius me­tus jau su­vo­kė, kad į jos na­rių po­zi­ci­ją val­dan­tie­ji be­veik nie­ka­da ne­at­siž­vel­gia. „Mes tie­siog kons­ta­ta­vo­me, kad pro­tin­gi opo­zi­ci­jos siū­ly­mai ne­ga­li pa­siek­ti val­dan­čių­jų. Tai ma­ži­na mo­ty­va­ci­ją ką nors da­ry­ti“, – pa­brė­žė J. Raz­ma.

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo tei­gi­mu, se­si­ja bu­vo la­bai blan­ki. „Išs­ky­rus so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mus, dau­giau jo­kių reikš­min­gų da­ly­kų ne­priim­ta. O ir tie pri­im­tie­ji, kaip ma­to­me, ver­ti­na­mi ne­vie­na­reikš­miš­kai. Ma­ny­čiau, kad tai per ma­žas re­zul­ta­tas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Pa­tiems li­be­ra­lams dėl su­pran­ta­mų prie­žas­čių se­si­ja taip pat ne­bu­vo sma­gi. „Bet dar­ba­vo­mės ge­rai, bu­vo pri­im­ta ne­ma­žai ir mū­sų dar­bot­var­kės pro­jek­tų“, – pa­žy­mė­jo se­niū­nas. Jo nuo­mo­ne, at­mos­fe­ra Sei­me šią se­si­ją ne­bu­vo ge­ra. „Pa­žei­di­nė­tas Sei­mo sta­tu­tas, ir tai da­rė pa­ti Sei­mo pir­mi­nin­kė, kai bu­vo svars­to­mas jos at­sto­vau­ja­mos par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko V. Gap­šio im­uni­te­to klau­si­mas. Man tai ne­priim­ti­na“, – sa­kė li­be­ra­las.

Jis taip pat tei­gė pa­si­ge­dęs val­dan­čių­jų ob­jek­ty­vu­mo svars­tant kai ku­riuos tie­sio­giai su jų veik­la su­si­ju­sius klau­si­mus. „Šiuo po­žiū­riu se­si­ja skaid­ru­mu ne­pa­si­žy­mė­jo“, – ti­ki­no E. Gent­vi­las. Jis pa­sa­ko­jo, kad frak­ci­ja prieš po­rą die­nų jau ap­ta­rė se­si­jos re­zul­ta­tus vie­no­je kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je.

Rima Baškienė: "Labai slegia tai, kad nors daug dirbome, rezultatai - apgailėtini, priimti dokumentai nevykę."/"Lietuvos žinių" nuotrauka

Bū­ta daug sąmyšio

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nė Ri­ma Baš­kie­nė šią se­si­ją ga­lė­jo api­bū­din­ti vie­nu žo­džiu – aud­rin­ga. „Y­pač pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis jau­tė­mės kaip stu­den­tai, ne­spė­ję iki eg­za­mi­no vis­ko iš­mok­ti. Bu­vo be ga­lo daug są­my­šio, užg­riu­vo la­vi­na įsta­ty­mų, ku­rie bu­vo svars­to­mi ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka“, – se­si­jos įspū­džiais su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“ da­li­jo­si par­la­men­ta­rė.

Anot jos, dau­giau­sia lai­ko at­ėmė so­cia­li­nis mo­de­lis. „Be­ga­li­niai svars­ty­mai, dis­ku­si­ja dėl dis­ku­si­jos, tei­kia­mi siū­ly­mai, o dar lo­bis­tų įta­ka, ku­ri bu­vo la­bai jun­ta­ma. Ir la­bai sle­gia tai, kad nors daug dir­bo­me, re­zul­ta­tai – ap­gai­lė­ti­ni, pri­im­ti do­ku­men­tai ne­vy­kę. So­cia­li­nis mo­de­lis – šlei­vas, krei­vas, ne­tar­nau­jan­tis pa­pras­tiems žmo­nėms. Ti­ki­mės, kad at­ski­rus įsta­ty­mus pre­zi­den­tė ve­tuos“, – sa­kė R. Baš­kie­nė. Ji pri­si­pa­ži­no iki šiol ne­ran­dan­ti at­sa­ky­mo, ko­dėl bu­vo nu­si­lenk­ta tur­tin­gie­siems, o ne pa­pras­tiems žmo­nėms.

„Šį­kart val­dan­čiuo­sius ma­čiau la­bai pa­klūs­tan­čius in­te­re­sų gru­pėms, ma­čiau, kaip įta­ką jiems tu­rė­jo vers­lo at­sto­vai. Jie tei­kė siū­ly­mus, o val­dan­tie­ji tie­siog juos re­gis­tra­vo. Ži­no­ma, no­rė­jo­si dau­giau dar­nos ir su­ta­ri­mo, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma bū­tų tei­ku­si la­biau iš­dis­ku­tuo­tus spren­di­mus“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos val­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė.