NT ekspertai jau aptarinėja S. Skvernelio „ministerijų miestelį“
Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos eks­per­tai tei­gia, kad Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) idė­ja su­kel­ti mi­nis­te­ri­jas į vie­ną pa­sta­tą yra ne­blo­ga. Ta­čiau jie siū­lo orien­tuo­tis ne į vie­ną ob­jek­tą, o mi­nis­te­ri­jas iš cen­tri­nės mies­to da­lies per­kel­ti į vie­ną biu­rų mies­te­lį.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­slau­gų bend­ro­vės „New­sec Ad­vi­sers LT“ ty­ri­mų ir ana­li­zės gru­pės va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Min­dau­gas Kul­bo­kas sa­ko, jog vi­sų 13 mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mas į vie­ną pa­sta­tą yra ga­na am­bi­cin­ga ir su­nkiai įgy­ven­di­na­ma idė­ja. Vis dėl­to, jo nuo­mo­ne, mi­nis­te­ri­jų iš­kė­li­mas į mo­der­nius pa­sta­tus yra ne­iš­ven­gia­mas spren­di­mas.

„Vi­sos mi­nis­te­ri­jos vie­na­me pa­sta­te yra pa­kan­ka­mai am­bi­cin­ga ir su­nkiai įgy­ven­di­na­ma min­tis. Pir­miau­sia dėl sau­gu­mo, nes pa­sta­tų lo­ka­ci­jų įvai­ro­vė su­tei­kia pri­va­lu­mų kri­zių at­ve­ju, kai rei­kia už­ti­krin­ti veik­los tęs­ti­nu­mą. An­tra prie­žas­tis – pa­sta­to dy­dis. Ne­įsi­vaiz­duo­ju 23–50 tūkst kv. m plo­to pa­sta­to – tai tu­rė­tų bū­ti pa­sta­tų komp­lek­sas. Mi­nis­te­ri­jų su­jun­gi­mas ir per­kė­li­mas į nau­jus funk­cio­na­les­nius pa­sta­tus yra ne­iš­ven­gia­ma kaip rea­li prie­mo­nė ma­ži­nant vals­ty­bi­nio apa­ra­to ap­tar­na­vi­mo iš­lai­das“, – BNS sa­kė M.Kul­bo­kas.

Jo tei­gi­mu, vals­ty­bei pir­miau­sia rei­kė­tų per­žiū­rė­ti ir op­ti­mi­zuo­ti mi­nis­te­ri­jų struk­tū­ras, kad ne­bū­tų be­si­dub­liuo­jan­čių funk­ci­jų. Be to, anot jo, skir­tin­goms mi­nis­te­ri­joms rei­ka­lin­gi skir­tin­gi pa­sta­tai.

„Kai ku­rios mi­nis­te­ri­jos, pa­vyz­džiui, Už­sie­nio rei­ka­lų, vi­suo­met tu­rės rep­re­zen­ta­ci­nes funk­ci­jas, to­dėl jų bu­vi­mo vie­ta tu­rė­tų bū­ti iš­skir­ti­nė. Ta­čiau ma­nau, kad lo­giš­ka bū­tų jung­ti ke­lias gi­mi­nin­gas mi­nis­te­ri­jas į vie­ną pa­sta­tą, pa­vyz­džiui, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Svei­ka­tos ap­sau­gos, Ener­ge­ti­kos ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jas. Ta­čiau to­kios mi­nis­te­ri­jos kaip Vi­daus rei­ka­lų, Tei­sin­gu­mo, Kraš­to ap­sau­gos svar­bios sau­gu­mo po­žiū­riu ir jų ge­riau ne­jung­ti bend­ruo­se pa­sta­tuo­se“, – aiš­ki­no ana­li­ti­kas.

M.Kul­bo­kas skai­čiuo­ja, kad iš­si­kraus­čiu­sios iš da­bar­ti­nių pa­sta­tų, mi­nis­te­ri­jos at­lais­vin­tų iki 50 tūkst. kv. m plo­to, ku­ris ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mas ki­toms funk­ci­joms. Ta­čiau mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mas il­gai­niui ne­išsp­ręs vi­sų vals­ty­bi­nio tur­to op­ti­mi­za­vi­mo prob­le­mų, mat rei­kės tai­ky­tis prie nau­jų ten­den­ci­jų, to­kių, kaip pa­vyz­džiui, elek­tro­ni­nių pa­slau­gų plė­tros.

Lie­tu­vos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Sta­tu­le­vi­čius sa­ko, kad vals­ty­bė tu­rė­tų gal­vo­ti ne apie vie­ną pa­sta­tą, o kon­kre­čią te­ri­to­ri­ją mies­te su tin­ka­ma inf­ras­truk­tū­ra.

„Mes jau esa­me kal­bė­ję, kad bū­tų ga­li­ma kur­ti vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų mies­te­lį ir ne­bū­ti­na vi­sų su­kel­ti į vie­ną pa­sta­tą. Skir­ti te­ri­to­ri­ją, ne­bū­ti­nai mies­to cen­tre, kad nu­im­ti srau­tą ir kamš­čius, nes kai vi­si mi­nis­te­ri­jų dar­buo­to­jai vie­nu me­tu vyks­ta į dar­bą, mies­tas dūs­ta. Yra te­ri­to­ri­jų, kur ta prob­le­ma bū­tų ge­ro­kai ma­žes­nė – ten bū­tų ga­li­ma su­kur­ti inf­ras­truk­tū­rą, su­kur­ti mies­te­lį“, – sa­kė M.Sta­tu­le­vi­čius.

Anot jo, šiuo me­tu sos­ti­nės rin­ko­je to­kių lais­vų komp­lek­sų nė­ra, to­dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas už­truk­tų. Ta­čiau, pa­sak jo, jei­gu idė­ją bū­tų nu­spręs­ta įgy­ven­din­ti, at­si­ras­tų dar vie­nas pri­va­lu­mas – vals­ty­bė bū­tų pri­vers­ta su­skai­čiuo­ti mi­nis­te­ri­jų val­do­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kie­kį ir jį ga­lė­tų op­ti­mi­zuo­ti.

„Kal­bant apie tur­tą, ku­ris bū­tų pa­lie­ka­mas cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je – fak­tas, kad jis ga­lė­tų bū­ti pa­trauk­lus in­ves­tuo­to­jams, ga­lė­tų at­si­ras­ti ki­tos funk­ci­jos tuo­se pa­sta­tuo­se ir gal­būt bū­tų ga­li­ma juos sėk­min­gai at­gai­vin­ti. Fak­tas, kad ne­ma­žai tų pa­sta­tų yra sau­go­mi ar­ba sau­go­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, par­ka­vi­mo klau­si­mai Se­na­mies­ty­je yra la­bai su­dė­tin­gi. Bet tie da­ly­kai yra spren­džia­mi ir vers­las tai ga­li įver­tin­ti“, – aiš­ki­no M.Sta­tu­le­vi­čius.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pa­slau­gų bend­ro­vės „O­ber-Haus“ Ver­ti­ni­mo ir rin­kos ty­ri­mų de­par­ta­men­to va­do­vas Sau­lius Va­go­nis sa­ko, kad rin­ko­je yra pa­vyz­džių, kad to­kio dy­džio komp­lek­sų, ko­kie tik­tų bend­ram mi­nis­te­ri­jų mies­te­liui ar­ba komp­lek­sui yra, va­di­na­si ša­lies plė­to­to­jai ga­lė­tų įgy­ven­din­ti ir dau­giau to­kių pro­jek­tų.

„Žvel­giant plė­to­to­jų šiuo me­tu val­do­mas te­ri­to­ri­jas, iš­vys­ty­ti 50 tūkst. kv. m ar di­des­nį biu­rų komp­lek­są yra la­bai rea­lu. Štai, kad ir šiuo me­tu „Han­ner“ plė­to­ja­ma „Žal­gi­rio“ sta­dio­no te­ri­to­ri­ja. Ži­no­ma, toks komp­lek­sas at­si­ras­tų ne šian­dien ir ry­toj, bet pa­si­ra­šius su­tar­tis ir nu­ma­čius pa­kan­ka­mą lai­ką. To­kiam komp­lek­sui ne­rei­kia itin di­de­lio skly­po, tai­gi ji nė­ra uto­pi­nė ir ne­įgy­ven­di­na­ma“, – tei­gė S.Va­go­nis.

Pa­sak jo, ge­riau­sia pro­jek­tą bū­tų įgy­ven­din­ti eta­pais, kai vie­na­me mies­te­ly­je iš­kil­tų ke­li pa­sta­tai, tuo­met vie­nos mi­nis­te­ri­jos iš­si­kel­tų, rea­li­zuo­tų sa­vo tur­tą, bū­tų ieš­ko­ma fi­nan­sų.

„Ką vals­ty­bė pla­nuo­ja su tur­tu veik­ti: su­kel­ti į jį ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, ar jį tei­kia rin­kai ir ko­kiu tem­pu no­rė­tų to­kį tur­tą rea­li­zuo­ti. Ne­ma­nau, kad vie­nu me­tu vi­sos 13 mi­nis­te­ri­jų no­rės par­duo­ti sa­vo pa­sta­tus kon­ku­ruo­da­mos tar­pu­sa­vy­je. Vis­kas pri­klau­sy­tų nuo per­si­kė­li­mo stra­te­gi­jos: ma­tyt, da­lis tur­to ir to­liau bus nau­do­ja­ma vals­ty­bės reik­mėms, o ki­ta da­lis bus par­da­vi­nė­ja­ma eta­pais“, – tvir­ti­no S.Va­go­nis.

Ket­vir­ta­die­nį „vals­tie­čių“ kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis pa­tvir­ti­no, jog mi­nis­te­ri­jų pert­var­ka ga­lė­ti ne­ap­si­ri­bo­ti da­lies jų iš­kė­li­mu į Kau­ną – taip pat svars­to­ma Vil­niu­je vei­kian­čias mi­nis­te­ri­jas su­kel­ti į vie­ną pa­sta­tą.