NSGK vadovas: Lietuvoje terorizmo grėsmė maža, bet nereikia prarasti budrumo
Lie­tu­vo­je te­ro­riz­mo grės­mė ver­ti­na­ma kaip že­ma, ta­čiau rei­kia ne­pra­ras­ti bud­ru­mo, sa­ko Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

„Bu­vo kons­ta­tuo­ta, kad grės­mė ver­ti­na­ma kaip že­ma, ir Vy­riau­sy­bės kri­zių val­dy­mo ko­mi­te­tas, ku­ris nu­sta­to tos grės­mės ly­gį, mū­sų ko­mi­te­to siū­ly­mu tu­rės su­si­rink­ti, įver­tin­ti ne tik in­for­ma­ci­ją, ku­rią tei­kia Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas ar ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, bet ir eu­ro­pi­nį kon­teks­tą, įvy­kius, ku­rie vyks­ta Pra­ncū­zi­jai, pers­pė­ji­mus dėl ga­li­mų te­ro­ris­ti­nių ak­tų Ro­mo­je ir ki­to­se vals­ty­bė­se“, - žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį Sei­me sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

„Grės­mė yra že­ma, tai reiš­kia, aki­vaiz­daus pa­vo­jaus nė­ra. Bet ži­no­te, te­ro­ris­tai vi­sa­da smo­gia ten, kur ma­žiau­siai ti­ki­ma­si, to­dėl ži­no­da­mi eu­ro­pi­nį kon­teks­tą, pa­sau­li­nį, ne­ga­li­me sa­ky­ti - at­si­pa­lai­duo­ki­me, čia vis­kas ge­rai. Mes sa­ko­me, kad grės­mė že­ma, gąs­din­ti žmo­nių ne­rei­kia, bet tar­ny­bos tu­ri ste­bė­ti, rink­ti in­for­ma­ci­ją ir rei­kia­mu at­ve­ju pers­pė­ti žmo­nes“, - pri­dū­rė ko­mi­te­to va­do­vas.

NSGK tre­čia­die­nį aiš­ki­no­si, kaip Lie­tu­vo­je pa­si­reng­ta ko­vo­ti su te­ro­riz­mu. Po­sė­dis su­reng­tas po iš­puo­lių Par­yžiu­je, per ku­riuos žu­vo 17 žmo­nių.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vas Ge­di­mi­nas Gri­na po po­sė­džio sa­kė, jog Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) mas­tu grės­mė yra iš­au­gu­si, ta­čiau Lie­tu­vai pa­pil­do­mo pa­vo­jaus nė­ra. „Grės­mė yra są­ly­gi­nis da­ly­kas, žiū­rint, kaip skai­čiuo­ja­me, ar ES mas­te­liu, ar Lie­tu­vos. Jei­gu skai­čiuo­si­me ES mas­te­liu, ta grės­mė yra iš­au­gu­si, jei žiū­rė­ti Lie­tu­vos mas­te­liu - gal ne­ga­li­ma taip drą­siai teig­ti“, - sa­kė G.Gri­na.

Per­nai pa­va­sa­rį pa­skelb­to­je at­as­kai­to­je Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas pra­ne­šė ne­nus­ta­tęs Lie­tu­vo­je ak­ty­viai vei­kian­čių ra­di­ka­lių re­li­gi­nių ideo­lo­gi­jų rė­mė­jų gru­pių. De­par­ta­men­to tei­gi­mu, di­džio­ji da­lis tra­di­ci­nį is­la­mą pra­kti­kuo­jan­čių Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų ne­pri­ta­ria ra­di­ka­lioms is­la­mo in­terp­re­ta­ci­joms.

Tarp­tau­ti­nio te­ro­riz­mo grės­mė Lie­tu­vai at­as­kai­to­je bu­vo įvar­dy­ta kaip ma­ža ma­ža. Tuo pa­čiu do­ku­men­te bu­vo ra­šo­ma, kad iš Eu­ro­pos į Si­ri­jos konf­lik­tą iš­vy­kus di­de­liam eks­tre­mis­tų skai­čiui, da­lis su­grį­žu­sių­jų ga­li ak­ty­viai vyk­dy­ti įvai­rius te­ro­ris­ti­nius nu­si­kal­ti­mus Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se. „Neat­mes­ti­na ga­li­my­bė, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai taip pat ga­li da­ly­vau­ti te­ro­ris­ti­nė­je veik­lo­je už­sie­ny­je“, - tuo­met ra­šė VSD.

NSGK va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad Lie­tu­vo­je yra as­me­nų, ku­rie ste­bi­mi dėl ga­li­mos te­ro­riz­mo grės­mės. Ko­mi­te­to va­do­vas sa­kė, jog jie nė­ra te­ro­ris­tai, „bet tai yra žmo­nės, ku­rios rei­kia ste­bė­ti“. „Jie yra ste­bi­mi, jų ne­daug, ki­tas da­ly­kas, jų ne­ga­li pri­skir­ti prie te­ro­ris­tų, bet tai yra žmo­nės, ku­riuos rei­kia ste­bė­ti“, - sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Taip pat ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas sa­kė, jog spren­džiant sau­gu­mo klau­si­mus dėl te­ro­riz­mo grės­mių trūks­ta koor­di­na­vi­mo stra­te­gi­nia­me lyg­me­ny­je. „Da­bar vei­kian­tis Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mas, ku­ris įpa­rei­go­ja VSD koor­di­nuo­ti ši­tą veik­lą, ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl to­kios koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jos su­kū­ri­mo ir VSD va­do­vui tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko su­tei­ki­mo iš es­mės ne­vei­kia. Mes ma­no­me, kad rei­kė­tų per­žiū­rė­ti, ir pats VSD va­do­vas tą siū­lo, ir tą funk­ci­ją pa­ves­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui, ku­ris tu­rė­tų koor­di­nuo­ti stra­te­gi­nia­me lyg­me­ny­je tą dar­bą“, - sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Pa­sak A.Pa­ulaus­ko, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas ti­ki­na, jog ko­vos su te­ro­riz­mu koor­di­na­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti jo funk­ci­ja, nes jis ne­bė­ra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­ja. Pa­sak NSGK va­do­vo, pa­gal da­bar ga­lio­ju­sias tei­sės nor­mas, vi­sa in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mas te­ro­riz­mo at­akas per­duo­da­ma Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui, ku­ris pri­ima spren­di­mus dėl jų ne­utra­li­za­vi­mo ar­ba įta­ria­mų­jų per­se­kio­ji­mo.

Klau­sia­mas, ar po te­ro­ro iš­puo­lių Pra­ncū­zi­jo­je bu­vo su­stip­rin­ta ob­jek­tų Lie­tu­vo­je ap­sau­ga, A.Pa­ulaus­kas sa­kė, kad „dėl ap­sau­gos spręs­ti­nų klau­si­mų yra“. „Dėl pa­sta­tų rei­ka­lin­ga tvar­ka, rei­ka­lin­ga ir tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kų nuo­mo­nė, kaip tu­rė­tų bū­ti, kaip at­skir­ti par­ka­vi­mo, sau­gos zo­nas, kol kas tie klau­si­mai nė­ra spren­džia­mi. Mes kal­bė­jo­me apie pa­sta­tus ir as­me­nis, ku­riuos sau­go Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas“, - sa­kė ko­mi­te­to va­do­vas.