NSGK ragina gynybai skirti daugiau nei 2 procentus
Di­des­nio gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo rei­kia ki­ber­ne­ti­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti ir pa­si­reng­ti vi­suo­ti­niam šau­ki­mui, sa­ko par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Ba­kas, ku­rio va­do­vau­ja­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pa­siū­lė par­ti­joms su­si­tar­ti 2020 me­tais gy­ny­bai skir­ti 2,5 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

„Lie­tu­va il­gą lai­ką ne­vyk­dė įsi­pa­rei­go­ji­mų, tų va­di­na­mų 2 proc. (...) ir mes čia tu­ri­me ne­ma­žai na­mų dar­bų at­siž­vel­giant į tuos nau­jus iš­šū­kius, ku­rie yra pra­de­dant nuo inf­ras­truk­tū­ros, po­li­go­nų įren­gi­mo, bai­giant ki­ber­ne­ti­nė­mis grės­mė­mis, žval­gy­bos stip­ri­ni­mu, in­for­ma­ci­nės erd­vės ap­sau­ga, pro­pa­gan­da“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė V.Ba­kas.

„Tam, kad bū­tų įgy­ven­din­ta vi­suo­ti­nio šau­ki­mo idė­ja, rei­ka­lin­gi žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai, inf­ras­truk­tū­ra, gink­luo­tė“, – kal­bė­jo jis.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas an­tra­die­nį nu­spren­dė, kad rei­kia at­nau­jin­ti par­la­men­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl gy­ny­bos po­li­ti­kos į jį įra­šant, kad 2020 me­tais fi­nan­sa­vi­mas gy­ny­bai tu­rė­tų siek­ti 2,5 proc. BVP.

V.Ba­ko tei­gi­mu, di­din­da­ma fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai Lie­tu­va siųs­tų ir ži­nu­tę są­jun­gi­nin­kams, kad „į­si­pa­rei­go­ji­mams ir sa­vo žmo­nių sau­gu­mui dė­me­sys yra tvir­tas“.

„Jei­gu Sei­mas iš ti­krų­jų no­ri bū­ti tuo po­li­ti­kos ly­de­riu ir su­sig­rą­žin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą, tai iš tie­sų yra la­bai ge­ra pro­ga par­ody­ti tą ly­de­rys­tę, kal­bant apie žmo­nių sau­gu­mą“, – sa­kė Sei­mo na­rys.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis re­mia par­la­men­ta­rų siū­ly­mą į par­ti­jų su­si­ta­ri­mą įra­šy­ti nuo­sta­tą, kad Lie­tu­vos fi­nan­sa­vi­mas kraš­to ap­sau­gai 2020 me­tais pa­siek­tų 2,5 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

„Siū­ly­mas at­nau­jin­ti par­ti­jų su­si­ta­ri­mą yra la­bai reikš­min­gas ir yra svar­bi ži­nia mū­sų par­tne­riams už­sie­ny­je, kad Lie­tu­va ti­krai at­sa­kin­gai ir rim­tai yra pa­si­ruo­šu­si sa­vo ša­lies gy­ny­bai ir yra rim­tas ir pa­ti­ki­mas par­tne­ris, kal­bant apie ko­lek­ty­vi­nio sau­gu­mo rė­mus“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je tre­čia­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

2014 me­tais pa­si­ra­šy­da­mos su­si­ta­ri­mą par­ti­jos su­ta­rė kas­met di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą kraš­to ap­sau­gai, kad jis il­gai­niui su­da­ry­tų 2 proc. BVP. Da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė įsi­pa­rei­go­jo 2 proc. BVP pa­siek­ti 2018 me­tais.

Šie­met iš­lai­dos kraš­to ap­sau­gai Lie­tu­vo­je sie­kia 1,8 proc. BVP.