NSGK pavesta ištirti lėktuvo paieškos ir gelbėjimo operaciją
Sei­mas pa­ve­dė Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui (NSGK) iš­tir­ti per Bal­ti­ją skri­du­sio lie­tu­vių lėk­tu­vo „An-2“ pa­ieš­kos ir įgu­los gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį 81 bal­su už ir vie­nam par­la­men­ta­rui su­si­lai­kius pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo NSGK ti­riant šį klau­si­mą su­teik­ti lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mai, o dar­bą pa­ves­ta baig­ti iki bir­že­lio 30 die­nos.

NSGK at­sto­vė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė siū­lė nu­sta­ty­ti anks­tes­nę bir­že­lio 15-osios da­tą, ta­čiau for­ma­liai toks siū­ly­mas bū­tų stab­dęs pro­ce­dū­rą, tad ap­si­ri­bo­ta ra­gi­ni­mu NSGK ne­truk­ti su ty­ri­mu ir dar­bą baig­ti anks­čiau.

Svars­tant siū­ly­mą iš­kel­tas klau­si­mas, ar ty­ri­mas ga­lės bū­ti tin­ka­mai at­lik­tas, jei ko­mi­te­to na­rys, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tir­tų sa­vo veik­lą, o aiš­ki­nan­tis ga­li­mas mi­nis­tro klai­das liu­dy­tų jam pa­val­dūs par­ei­gū­nai. R.Juk­ne­vi­čie­nė pa­siū­lė, kad šiam ty­ri­mui so­cial­de­mo­kra­tai siųs­tų pa­kai­ti­nį at­sto­vą.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė par­eiš­kė, kad dėl klai­dų vyk­dant ope­ra­ci­ją at­sa­ko­my­bę tu­rės pri­siim­ti mi­nis­tras, ku­rio sis­te­mo­je pa­da­ry­ta dau­giau­siai klai­dų, o jos bus iš­aiš­kin­tos per ko­mi­te­to ty­ri­mą.

„Rei­kia iš­siaiš­kin­ti vi­sas ap­lin­ky­bes ir po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę tu­ri pri­siim­ti mi­nis­tras, ku­rio sis­te­mo­je bu­vo pa­da­ry­ta dau­giau­siai klai­dų, ar Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, ar Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos“, - ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Šeš­ta­die­nį va­ka­re virš Bal­ti­jos jū­ros din­gęs lie­tu­vių lėk­tu­vas „An-2“ ras­tas an­tra­die­nio pa­va­ka­rę Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, 124 me­trų gy­ly­je, dau­giau kaip 116 ki­lo­me­trų nuo kran­to, tarp Lie­po­jos ir Pa­lan­gos, Lat­vi­jos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je. Iš­ty­rus lėk­tu­vo lie­ka­nas po­van­de­ni­nio ro­bo­to vaiz­do ka­me­ra, pi­lo­tų kol kas ne­bu­vo ras­ta.

Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos kri­ti­kai tei­gia, kad lėk­tu­vo pa­ieš­ko­je ne­bu­vo pa­si­telk­ti vi­si ga­li­mi iš­tek­liai, ji vy­ko ne­koor­di­nuo­tai, bu­vo pra­ras­tos bran­giau­sios va­lan­dos, kad bū­tų iš­gel­bė­ti žmo­nės.

Pra­dė­jo tyrimą

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pi­lo­tų gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mo ap­lin­ky­bių.

Iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl ga­li­mo tar­ny­bos par­ei­gų ne­at­li­ki­mo or­ga­ni­zuo­jant ir koor­di­nuo­jant dvie­jų šeš­ta­die­nį din­gu­sių pi­lo­tų pa­ieš­ką ir gel­bė­ji­mą va­do­vaus Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

„Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je šian­dien gau­ta­me Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro pa­si­ra­šy­ta­me raš­te pra­šo­ma iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu iš­siaiš­kin­ti, ar Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tras ir Vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja" Ae­ro­nau­ti­kos gel­bė­ji­mo koor­di­na­ci­nis cen­tras tin­ka­mai vyk­dė ir koor­di­na­vo pi­lo­tų pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją“, - pra­ne­šė pro­ku­ra­tū­ra.

Taip pat nu­ro­do­ma, kad Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai pa­ves­ta ap­sisp­ręs­ti dėl ty­ri­mo ap­jun­gi­mo su ki­tu jos va­do­vau­ja­mu pir­ma­die­nį pra­dė­tu ty­ri­mu dėl į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­tu­sio or­lai­vio „An-2“ pi­lo­tų pa­ieš­kos. Šia­me ty­ri­me pro­ku­ro­ro nu­ro­dy­mu taip pat yra nu­sta­ti­nė­ja­mos ir ap­lin­ky­bės, su­si­ju­sios su pi­lo­tų gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mu.