Novosibirske lietuviai pastatė Tremtinių Rūpintojėlį
Tre­čio­jo pa­gal dy­dį Ru­si­jos mies­to No­vo­si­birs­ko cen­tre va­kar rin­ko­si lie­tu­vių ir ki­tų bend­ruo­me­nių trem­ti­niai. Jie pa­šven­ti­no Trem­ti­nių Rū­pin­to­jė­lį, skulp­to­riaus tau­to­dai­li­nin­ko Adol­fo Te­re­siaus drož­tą pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes.

Ked­ro skulp­tū­rą lie­tu­viai pa­sta­tė No­vo­si­birs­ko ka­ta­li­kų baž­ny­čios ka­ted­ros šven­to­riu­je, var­pi­nės ni­šo­je. „Tri­jų me­trų aukš­čio trem­ti­nių rū­pin­to­jė­lis iš­drož­tas iš Si­bi­ro me­džio – ked­ro. Jis at­ei­nan­čius du ar tris šimt­me­čius gal­vos apie trem­tį is­to­riš­kai la­bai svar­bio­je vie­to­je – ke­li šim­tai me­trų nuo geog­ra­fi­nio Ca­ri­nės Ru­si­jos cen­tro. Jos su­dė­ty­je Lie­tu­va bu­vo 144 me­tus, nuo pir­mo­jo Lie­tu­vos-Len­ki­jos pa­da­li­ji­mo iki Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro“, – pri­me­na pro­jek­to ini­cia­to­rius dr. ku­ni­gas Ri­man­tas Gu­de­lis.

Trem­ti­nių Rū­pin­to­jė­lį šven­ti­no No­vo­si­birs­ko ka­ta­li­kų ar­ki­vys­ku­pi­jos ge­ne­ral­vi­ka­ras And­re­jus Duk­levs­ki, lie­tu­vių ir ki­tų tau­ti­nių bend­ruo­me­nių na­riai at­ne­šė gė­lių. Ka­ted­ro­je su jais su­si­ti­ko iš Lie­tu­vos at­vy­kę dr. kun. R. Gu­de­lis, diev­dir­bys A. Te­re­sius, žur­na­lis­tai Skir­man­tas Pa­be­dins­kas ir Zi­nai­da Pa­ške­vi­čie­nė. Jie čia pra­de­da sa­vai­tės ke­lio­nę po trem­ti­nių že­mes ir li­ku­sias jų bend­ruo­me­nes. Lie­tu­viai ap­lan­kys Toms­ką, Ir­kuts­ką, Ulan Ude ir ki­tus trem­ti­nių gy­ve­na­mus mies­tus.

„Lie­tu­vių bend­ruo­me­nė No­vo­si­birs­ke, ku­rį nuo Vil­niaus ski­ria 4,3 tūkst. ki­lo­me­trų, ma­žu­tė, jo­je – vos ke­lios de­šim­tys žmo­nių. To­dėl to­kie at­min­ties sim­bo­liai, kaip Trem­ti­nių Rū­pin­to­jė­lis, jiems bū­ti­nai rei­ka­lin­gi. Kaip ir lie­tu­vių ap­si­lan­ky­mai bei ka­ta­li­kiš­kos mi­šios su lie­tu­viš­kais ele­men­tais. Jos vie­ti­nė­je ka­ta­li­kų ka­ted­ro­je vyks­ta kas an­trą sek­ma­die­nį, pa­mai­no­mis su vo­kie­čių bend­ruo­me­nės pa­mal­do­mis“, – pa­sa­ko­jo dr. kun. R. Gu­de­lis.

Trem­ti­nių Rū­pin­to­jė­lis – Si­bi­ro ka­ta­li­kų apaš­ta­li­nio ad­mi­nis­tra­to­riaus vys­ku­po Juo­zo Ver­to su­ma­ny­mas. Trem­ti­nių at­mi­ni­mu be­si­rū­pi­nan­tis J. Ver­tas pa­si­rin­ko ken­čian­čio Die­vo sim­bo­lį kaip lie­tu­viš­kiau­sią ir la­biau­siai tin­kan­tį trem­ties te­mai. Rū­pin­to­jė­lis yra vie­nas po­pu­lia­riau­sių lie­tu­vių vaiz­duo­ja­mo­jo me­no bei tau­to­dai­lės ob­jek­tų, su juo lie­tu­vių tau­ta tu­ri stip­riau­sius sim­bo­li­nius ry­šius, ta­pa­tin­da­ma­si sa­vo tra­giš­ka is­to­ri­ja, gau­sia ken­tė­ji­mų, ne­lais­vės ir prie­spau­dos.