Norvegiškos dujos šildo ir Rusiją
Per su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lą im­por­tuo­ja­mos nor­ve­giš­kos du­jos yra ir bran­ges­nės, ir ši­lu­min­ges­nės nei „Gazp­rom“ tie­kia­mos. Ta­čiau jos ne­pa­sie­kia Vil­niaus, o nu­ke­liau­ja į Ka­li­ning­ra­dą. Po­li­ti­kai no­rė­tų iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos, ar kai­my­nai dėl to ne­gau­na pa­pil­do­mos nau­dos.

Į mū­sų ša­lį pa­ten­kan­čių gam­ti­nių du­jų ši­lu­min­gu­mas (ši­lu­mos kie­kis, gau­na­mas vi­siš­kai su­de­gus vie­nam ku­bi­niam me­trui gam­ti­nių du­jų) nė­ra vie­no­das. Da­lis kai­tres­nių ir bran­ges­nių nor­ve­giš­kų du­jų nu­ke­liau­ja ir į Ka­li­ning­ra­dą.

Ke­liau­ja vie­nu vamzdžiu

Kaip LŽ aiš­ki­no Lie­tu­vos gam­ti­nių du­jų per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riaus „Am­ber Grid“ at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Gri­nius, du­jos ga­li mai­šy­tis di­de­lė­je per­da­vi­mo sis­te­mos da­ly­je. Iki šiol SGD ter­mi­na­lo du­jos į per­da­vi­mo sis­te­mo­je esan­čius mi­ši­nius pa­tek­da­vo ruo­žuo­se nuo Klai­pė­dos iki Šiau­lių ir nuo Klai­pė­dos iki Ša­kių.

Ši­lu­min­ges­nės ir bran­ges­nės nor­ve­giš­kos du­jos vamz­dy­nu nu­ke­liau­ja ir į Ka­li­ning­ra­dą. „Tran­zi­tas į Ka­li­ning­ra­do sri­tį yra vyk­do­mas in­teg­ra­lia per­da­vi­mo sis­te­ma - at­ski­ro, tik tran­zi­tui skir­to vamz­džio nė­ra. To­dėl ir Ka­li­ning­ra­do sri­tis, ku­riai tie­kia­mos du­jos iš Ru­si­jos tran­zi­tu per Lie­tu­vą, fi­ziš­kai gau­na per įvai­rius įlei­di­mo taš­kus į per­da­vi­mo sis­te­mą pa­te­ku­sių du­jų mi­ši­nį (tiek iš Bal­ta­ru­si­jos, tiek iš SGD ter­mi­na­lo), ku­ris kin­ta pri­klau­so­mai nuo trans­por­tuo­ja­mų du­jų kie­kio ir per­da­vi­mo sis­te­mos vei­ki­mo re­ži­mo. Ša­kių iš­lei­di­mo taš­ke yra įreng­ta ati­tin­ka­ma aps­kai­tos sis­te­ma, už­ti­kri­nan­ti tiek į Ka­li­ning­ra­do sri­tį trans­por­tuo­ja­mų du­jų ko­ky­bę, tiek tiks­lią aps­kai­tą, taip pat - ir ener­gi­jos vie­ne­tais“, - ti­ki­no M. Gri­nius.

Mo­ka už ener­gi­nę vertę

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, įmo­nė „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mas“ už 1 tūkst. ku­bi­nių me­trų im­por­tuo­ja­mų „Gazp­rom“ du­jų šių me­tų sau­sį mo­kė­jo po 275,6 eu­ro. Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu gam­ti­nes du­jas iš SGD ter­mi­na­lo bend­ro­vė LIT­GAS pir­ko ke­lias­de­šim­čia eu­rų bran­giau - po 302,04 eu­ro už 1 tūkst. ku­bi­nių me­trų.

M. Gri­niaus tei­gi­mu, dėl to, kad nuo šių me­tų į mū­sų ša­lies du­jų per­da­vi­mo sis­te­mą įei­nan­čios ir iš­ei­nan­čios du­jos yra aps­kai­to­mos ne tū­rio (m3), o ener­gi­jos vie­ne­tais (kWh), du­jų kil­mės ir jų fi­zi­nių srau­tų pa­sis­kirs­ty­mas ko­mer­ci­niams san­ty­kiams nė­ra ak­tua­lus. „Du­jų rin­kos da­ly­viai mo­ka už gau­tų du­jų ener­gi­nę ver­tę. Per SGD ter­mi­na­lą im­por­tuo­ja­mas du­jas ga­li pirk­ti bet ku­ris du­jų var­to­to­jas ar du­jų tie­ki­mo įmo­nė Lie­tu­vo­je ar tie­ki­mui į ki­tas Bal­ti­jos ša­lis, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar fi­ziš­kai tos du­jos pa­sieks var­to­ji­mo punk­tą“, - aiš­ki­no "Am­ber Grid" at­sto­vas.

Są­ži­nės reikalas

LŽ kal­bin­tas Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Dauk­šys pa­žy­mė­jo, kad gam­ti­nių du­jų, kaip ir naf­tos, su­dė­tis ski­ria­si. Nor­ve­giš­kų du­jų, im­por­tuo­ja­mų per SGD ter­mi­na­lą, su­dė­ty­je yra dau­giau me­ta­no nei ru­siš­ko­se du­jo­se, to­dėl jų ši­lu­min­gu­mas di­des­nis.

Par­la­men­ta­ras pri­pa­ži­no, kad im­por­tuo­ja­mos nor­ve­giš­kos du­jos mū­sų vamz­dy­nais tran­zi­tu ga­li nu­ke­liau­ti ir į Ka­li­ning­ra­do sri­tį, nes du­jų pa­skirs­ty­mo sis­te­ma yra vie­na. Anot jo, ka­dan­gi nuo šių me­tų „Lie­tu­vos du­jos“ pe­rė­jo prie du­jų ma­ta­vi­mo ne tik pa­gal ku­bi­nius me­trus, bet ir pa­gal ši­lu­min­gu­mą, prob­le­mų kil­ti ne­tu­rė­tų. Esą įmo­nė „Am­ber Grid“ tu­ri fik­suo­ti ka­lo­rin­gu­mą ir įskai­čiuo­ti šį ro­dik­lį į tran­zi­ti­nių du­jų kai­ną.

„Tai tu­rė­tų bū­ti jų są­ži­nės rei­ka­las“, - pri­dū­rė K. Dauk­šys.

Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Rei­kia dau­giau atvirumo

Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Ma­siu­lis ne­ma­to prob­le­mos dėl to, kad da­lis nor­ve­giš­kų du­jų nu­ke­liau­ja į Ka­li­ning­ra­do sri­tį. „Ne­ži­nau bū­dų, kaip ga­lė­tu­me to­kius da­ly­kus su­stab­dy­ti, nes vi­sa mū­sų tu­ri­ma inf­ras­truk­tū­ra - ar du­jų, ar elek­tros - vei­kia pa­gal pri­nci­pą, kai vi­si var­to­to­jai prie jos pri­si­jun­gia kaip prie mil­ži­niš­ko tink­lo, sa­vo­tiš­ko vo­ra­tink­lio. Nie­ka­da ne­ži­nai, iš kur gau­ni elek­tros ar du­jų. Jei­gu du­jos pa­ten­ka į sis­te­mą, nė­ra kaip jų tech­niš­kai at­skir­ti. Ka­li­ning­ra­die­čiai per­ka du­jas, ku­rias tie­kia „Gazp­rom“, jiems SGD ter­mi­na­las ne­rei­ka­lin­gas. Ta­čiau nė­ra taip, kad mes juos su­bsi­di­juo­tu­me. Ter­mi­na­las iš­gel­bė­jo mus nuo vien­pu­sės pri­klau­so­my­bės, du­jų sek­to­riu­je su­kū­rė rin­ką“, - aiš­ki­no jis.

Vis dėl­to, K. Ma­siu­lio nuo­mo­ne, „Am­ber Grid“ tu­rė­tų pa­teik­ti aiš­kes­nę in­for­ma­ci­ją, kaip at­sis­kai­to­ma už du­jas, tie­kia­mas į Ka­li­ning­ra­do sri­tį per Lie­tu­vą, ypač jei da­lį jų su­da­ro ši­lu­min­ges­nės ir bran­ges­nės du­jos iš SGD ter­mi­na­lo. Par­la­men­ta­ras pa­žy­mė­jo, kad jei Ka­li­ning­ra­dui ten­ka pa­pil­do­ma nau­da - di­des­nio ši­lu­min­gu­mo du­jos, Lie­tu­vai už tai tu­rė­tų bū­ti tin­ka­mai at­ly­gi­na­ma.

„Ma­nau, kad rei­kia dau­giau at­vi­ru­mo. Juk tai yra vie­ša­sis in­te­re­sas, ko­mer­ci­nių pa­slap­čių tu­rė­tų bū­ti kuo ma­žiau“, - įsi­ti­ki­nęs K. Ma­siu­lis.

***

Lie­tu­vai svar­būs trys tarp­tau­ti­niai du­jų įlei­di­mo taš­kai yra Klai­pė­do­je, Kie­mė­nuo­se (Pa­sva­lio r.) ir Kot­lov­ko­je (Bal­ta­ru­si­ja). Šiuo me­tu du­jos į mū­sų ša­lį pa­ten­ka per Klai­pė­dą iš SGD ter­mi­na­lo, o per Kot­lov­ką at­ke­liau­ja „Gazp­rom“ tie­kia­mos du­jos.

Im­por­tuo­ja­mų du­jų ši­lu­min­gu­mas ski­ria­si. Pa­vyz­džiui, Klai­pė­dos du­jų aps­kai­tos sto­ty­je (DAS) ko­vo 3 die­ną vir­šu­ti­nis du­jų ka­lo­rin­gu­mas sie­kė 11,7940 kWh/m3, o Kot­lov­kos DAS - 11,1645 kWh/m3.

Klai­pė­dos skirs­ty­mo sis­te­mo­je (SS) ko­vo 3 die­ną du­jų vir­šu­ti­nis ši­lu­min­gu­mas sie­kė 10,9834 kWh/m3. Ki­to­se SS, į ku­rias du­jos te­ka iš Klai­pė­dos, jis to­ly­džio ma­žė­jo: Gargž­dų SS du­jų ka­lo­rin­gu­mas sie­kė 10,9712 kWh/m3, už pu­san­tro šim­to ki­lo­me­trų esan­čia­me Jur­bar­ke - jau 10,7212 kWh/m3, o Ša­kiuo­se dar ma­žiau - 10,3933 kWh/m3. Bū­tent per Ša­kius du­jos tran­zi­tu ke­liau­ja į Ka­li­ning­ra­do sri­tį.

Ki­tur Lie­tu­vo­je du­jų ši­lu­min­gu­mas bu­vo dar ma­žes­nis: Aly­tu­je, Vil­niu­je, Vi­sa­gi­ne jis mi­nė­tu lai­ko­tar­piu sie­kė po 10,3916 kWh/m3. Tie­sa, Šiau­rės Lie­tu­vo­je du­jų ka­lo­rin­gu­mas bu­vo kiek di­des­nis. Pa­kruo­jy­je jis sie­kė 10,4087 kWh/m3, Šiau­liuo­se - 10,4080 kWh/m3.