Norvegijos lietuviai suorganizavo labdaringą šventę
Sek­ma­die­nį Os­le įvy­ko Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­gos suo­rga­ni­zuo­tas ka­lė­di­nis pa­dė­kos ir par­amos va­ka­ras „Ru­gu­tė“. Jo me­tu on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams Nor­ve­gi­jos lie­tu­viai pa­au­ko­jo dau­giau kaip 1,6 tūkst. eu­rų.

Gruo­džio 11 die­ną įvy­ko pir­ma­sis ofi­cia­lus par­amos ir pa­dė­kos ren­gi­nys Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių dias­po­ros is­to­ri­jo­je. Į šven­tę su­si­rin­ko bū­rys Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių, o vis­kas pra­si­dė­jo nuo Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­gos idė­jos su­reng­ti lab­da­ros ren­gi­nį, ku­rio me­tu bū­tų ren­ka­mos lė­šos on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams Lie­tu­vo­je.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Jos Eks­ce­len­ci­ja Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė Nor­ve­gi­jos ka­ra­lys­tė­je Izol­da Brič­kovs­kie­nė, Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­ti ra­šy­to­ja Rū­ta Ma­tai­ty­tė, Nor­ve­gi­jos dar­bo ins­pek­ci­jos ir pa­slau­gų cen­tro už­sie­nie­čiams at­sto­vė Dai­na Bog­da­nie­nė.

Lab­da­ros-par­amos fon­do „Ru­gu­tė“ at­sto­vė iš Lie­tu­vos Li­na Žu­kaus­kai­tė, da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo pa­sky­ru­si on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams, va­ka­ro sve­čiams pa­pa­sa­ko­jo apie fon­do veik­lą. Fon­das „Ru­gu­tė“ glo­bo­ja vai­kus, ku­riems nu­sta­ty­ti pik­ty­bi­niai na­vi­kai, taip pat pa­de­da jų ar­ti­mie­siems bei re­mia on­ko­lo­gi­jos moks­lo ir pra­kti­kos vys­ty­mą.

Ren­gi­nio me­tu vy­ko lab­da­ros auk­cio­nas ir lo­te­ri­ja, o už pri­zus su­rink­tos lė­šos skir­tos lab­da­ros ir par­amos fon­dui „Ru­gu­tė“. Iš vi­so va­ka­ro sve­čiai šiam fon­dui pa­au­ko­jo apie 14600 Nor­ve­gi­jos kro­nų (apie 1631 eu­ras)

Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­gos pir­mi­nin­kas Va­le­ri­jus Svi­to­vas įtei­kė ran­kų dar­bo Ge­ru­mo An­ge­lus ir pa­dė­kas žmo­nėms, ku­rie dau­ge­lį me­tų ak­ty­viai dar­ba­vo­si ties lie­tu­vy­bės puo­se­lė­ji­mu Nor­ve­gi­jo­je. Kiek­vie­nas sa­vo tau­tai ne­abe­jin­gas lie­tu­vis ga­li pri­si­dė­ti prie lie­tu­vy­bės puo­se­lė­ji­mo, rea­li­zuo­da­mas sa­vo ini­cia­ty­vą, švie­tė­jiš­ką ir kul­tū­ri­nę veik­lą, pri­si­jung­da­mas prie vie­tos lie­tu­vių iš­ei­vi­jos or­ga­ni­za­ci­jų.

Šven­tės me­tu sve­čius džiu­gi­no Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių cho­ras „Ma­rios“ ir Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­ti gru­pės „Pe­le­nai“ sak­so­fo­nis­tė Go­da Vait­ku­tė. Vi­są va­ka­rą taip pat gro­jo pro­fe­sio­na­lių bei uni­ver­sa­lių mu­zi­kan­tų ko­man­da: Sa­man­ta,To­mas ir Guo­stė. Su mu­zi­ki­ne do­va­na šven­tės da­ly­viams pa­si­ro­dė ir du jau­nie­ji mu­zi­kan­tai su sa­vo tė­čiu.

Lo­te­ri­jos me­tu bu­vo ga­li­ma lai­mė­ti Rū­tos Ma­tai­ty­tės kny­gų, ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lų, na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos ir kū­no, plau­kų prie­žiū­ros rin­ki­nių, ma­sa­žų.

Auk­cio­no me­tu bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti vie­ne­ti­nių ran­kų dar­bo pa­puo­ša­lų, ant dro­bės at­spaus­din­tų fo­tog­ra­fų dar­bų. Taip pat šven­tės sve­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­au­ko­ti no­ri­mą su­mą ir gau­ti ran­kų dar­bo ge­ros nuo­tai­kos sim­bo­lį „Pa­lan­kaus vė­jo ma­lū­nė­lį“ ir taip pa­dė­ti on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams.