Norvegijos lietuviai aktyviai renka Lietuvos valdžią
Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai šių me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se kaip nie­kad ak­ty­viai reiš­kia sa­vo pi­lie­ti­nę va­lią. Nors an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re tau­tie­čiai kiek van­ges­ni, pir­ma­ja­me tu­re bu­vo fik­suo­ja­mas re­kor­di­nis bal­sa­vu­sių­jų skai­čius.

Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nių ta­ry­bos vie­šų­jų ry­šių at­sto­vas To­mas Kin­ta „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo, kad iki šio mo­men­to am­ba­sa­do­je bal­sa­vo 222 lie­tu­viai, pa­štu – dar apie 450. „Žmo­nės at­ei­na ir yra dė­kin­gi, kad tu­ri ga­li­my­bę at­lik­ti sa­vo pi­lie­ti­nę va­lią“, – sa­kė jis.

Tuo tar­pu pir­ma­ja­me bal­sa­vi­mų tu­re Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių ak­ty­vu­mas, anot pa­šne­ko­vo, bu­vo „ti­krai stul­bi­nan­tis“. Rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių tau­tie­čių skai­čius bu­vo re­kor­di­nis.

Jo tei­gi­mu, ak­ty­viau­siai LR dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se tau­tie­čiai bal­sa­vo Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tė­je. Iš vi­so LR Am­ba­sa­dos Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tė­je rin­ki­mų apy­lin­kė­je pir­ma­ja­me tu­re da­ly­va­vo net 1108 rin­kė­jų – per du kar­tus dau­giau nei 2012 me­tais, kai rin­kė­jų skai­čius rin­ki­muo­se sie­kė 468.

„Ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad Nor­ve­gi­jos lie­tu­viai pi­lie­tiš­ki, at­sa­kin­gi, ini­cia­ty­vūs ir ne­abe­jin­gi Lie­tu­vai, – sa­kė T. Kin­ta. – Su­ža­din­ti tau­tie­čių pi­lie­tiš­ku­mo jaus­mą ban­dė­me vi­sais įma­no­mais bū­dais – per drau­gus, lie­tu­viš­kas bend­ruo­me­nes, taip pat ren­gi­nių me­tu, nau­do­jo­me so­cia­li­nius tink­lus.“

Pir­ma­ja­me tu­re par­agin­ti tau­tie­čius bal­suo­ti į Nor­ve­gi­ją at­vy­ko at­li­kė­jas Gab­rie­lius Liau­dans­kas-Sva­ras. Jis ša­ly­je sve­čia­vo­si Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nių ta­ry­bos kvie­ti­mu.

„Vis­kas pa­vy­ko, vi­si lai­mė­jo. Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas re­kor­di­nis, Nor­ve­gi­jos lie­tu­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­bend­rau­ti su Sva­ru, o ir jis pats li­ko su­ža­vė­tas tiek Os­lu, tiek mū­sų tau­tie­čių sve­tin­gu­mu ir nuo­šir­du­mu. Tie­sa, Sva­ras mums ne­dai­na­vo, bet jam pa­dai­na­vo ir pa­gro­jo mū­sų ta­len­tin­gi lie­tu­vai­čiai iš Os­lo“, – pa­sa­ko­jo T. Kin­ta.

Pats G. Liau­dans­kas-Sva­ras pri­si­pa­ži­no li­kęs su­ža­vė­tas Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių sve­tin­gu­mu ir ak­ty­vu­mu. „Są­ži­nin­gai pa­sa­ky­siu – ne­si­ti­kė­jau to­kio ak­ty­vu­mo. Gal­būt tie­siog anks­čiau bu­vau įpra­tęs ma­ty­ti van­go­ką mū­sų tau­tie­čių da­ly­va­vi­mą ren­gi­niuo­se, ypač su­si­ju­siuo­se su tau­tiš­ku­mu. Su­si­ti­ki­mo me­tu su­si­rin­ko pil­na sa­lė žmo­nių, be to, ge­ra­no­riš­kai au­ko­da­mi sa­vo lai­ką tiek daug žmo­nių no­rė­jo man pa­pa­sa­ko­ti apie Nor­ve­gi­ją, vis­ką ap­ro­dy­ti. Žmo­nės la­bai daug kal­ba apie Lie­tu­vą, sa­vo san­ty­kį su ja – ir ne pe­si­mis­tiš­ką­ja pra­sme. Lie­tu­va šių žmo­nių ne­pra­ra­du­si“, – įspū­džiais da­li­jo­si jis.

At­li­kė­jas ne­dve­jo­jęs su­ti­ko, kad prie­mo­nių ska­tin­ti lie­tu­vių įsi­trau­ki­mą į Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą rei­kė­tų dau­giau. Ta­čiau ini­cia­ty­vos esą ne­rei­kė­tų lauk­ti iš val­džios – jos im­tis pi­lie­čiai tu­rė­tų pa­tys.

„Rei­kia ti­krų prie­mo­nių – ne for­ma­lių. Rei­kia įdo­mių žmo­nių, įdo­mių po­kal­bių. Rei­kia ro­dy­ti dė­me­sį. Es­mė yra tai, kad mums vi­siems gy­ve­ni­me rei­kia dė­me­sio, o jiems, esan­tiems to­liau nuo Lie­tu­vos, jo gal­būt rei­kia dar tru­pu­tė­lį dau­giau. Svar­biau­sia, kad ry­šys bū­tų pa­sto­vus, kad nuo­lat vyk­tų ko­kie nors mai­nai – nuo pra­mo­gi­nių iki vers­lo. Tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­mi abi­pu­siai san­ty­kiai, bend­ra­vi­mas, pro­jek­tai, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, – kal­bė­jo G. Liau­dans­kas-Sva­ras. – Mes ga­li­me iš val­džios daug ko pra­šy­ti, bet ji, ži­no­me, tu­ri ką veik­ti. Ir net jei sten­gia­si kaž­ką pa­da­ry­ti, kol kas yra per daug ne­ran­gus gy­vū­nas. Jei mes mo­ko­me sa­vo vai­kus ir vie­nas ki­tą, kad pra­dė­ti rei­kia nuo sa­vęs, tai ir šio­je sri­ty­je ini­cia­ty­vą rei­kia ro­dy­ti pa­tiems.“

At­li­kė­jas ne­slė­pė min­čių tęs­ti per rin­ki­mus už­si­mez­gu­sią drau­gys­tę su Nor­ve­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­ne ir sa­kė pla­nuo­jan­tis at­ei­ty­je or­ga­ni­zuo­ti ko­kias nors mu­zi­ki­nes ar vi­zua­lių­jų me­nų kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves.

„Iš to­kių ma­žų ir pa­pras­tų san­ty­kių iš­si­vys­to di­de­lės tra­di­ci­jos“, – sa­kė jis.