Norvegijos įvaizdžiui Lietuvoje gerinti samdo viešųjų ryšių agentūrą
Po ži­niask­lai­dos ir vi­suo­me­nės dė­me­sio su­lau­ku­sių Nor­ve­gi­jos ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mų at­skir­ti emig­ran­tų lie­tu­vių tė­vus nuo vai­kų, šios ša­lies am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je pa­sam­dė vie­šų­jų ry­šių agen­tū­rą, siek­da­ma pa­ge­rin­ti sa­vo įvaiz­dį.

Nor­ve­gi­jos am­ba­sa­do­rius Vil­niu­je Da­gas M. Hal­vor­se­nas tei­gė, kad „Lie­tu­vos vie­šo­jo­je erd­vė­je at­si­ra­dus įvai­rioms in­terp­re­ta­ci­joms dėl nor­ve­gų vai­kų tei­sų ap­sau­gos po­li­ti­kos, dau­gu­ma lie­tu­vių į Nor­ve­gi­ją pra­dė­jo žvelg­ti skep­tiš­kai“.

„E­sa­me įsi­ti­ki­nę, kad rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į nuo pat Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo įvai­rio­se sri­ty­se vyks­tan­tį Nor­ve­gi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mą, nes Lie­tu­va yra ne tik vie­na ar­ti­mes­nių Nor­ve­gi­jos kai­my­nių bei vers­lo par­tne­rių – šio­je ša­ly­je gy­ve­na vie­na di­džiau­sių lie­tu­vių dias­po­rų. Glau­diems Lie­tu­vos ir Nor­ve­gi­jos eko­no­mi­niams bei so­cia­li­niams san­ty­kiams bū­ti­nas dia­lo­gas, da­li­ni­ma­sis in­for­ma­ci­ja ir pa­tir­ti­mi įvai­riais lyg­me­ni­mis“, – tei­gė dip­lo­ma­tas, raš­tu at­sa­ky­da­mas į BNS klau­si­mą.

„Į­ver­ti­nu­si esa­mą pa­dė­tį, pers­pek­ty­vas ir ga­li­my­bes, am­ba­sa­da pa­gei­dau­ja su­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos ir fak­tų apie Nor­ve­gi­jos bei Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mą įvai­rio­se sri­ty­se, taip pat pra­neš­ti apie abi ša­lis sie­jan­čius at­ei­ties pla­nus. Kad tai pa­da­ry­ti ga­lė­tu­me kuo efek­ty­viau, rei­ka­lin­gos gai­rės bei įžval­gos iš vie­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos agen­tū­ros, to­dėl ko­vo pa­bai­go­je ėmė­me bend­ra­dar­biau­ti su „Ad ve­rum“ agen­tū­ra“, - tei­gė dip­lo­ma­tas.

Emig­ran­tų šei­mų pa­dė­ti­mi Nor­ve­gi­jo­je ypač su­si­rū­pin­ta po to, kai Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba „Bar­ne­ver­net“ šie­met nuo mo­ti­nos at­sky­rė ma­ža­me­tį Gab­rie­lių B. Po to, kai gi­mi­nai­tis jį ban­dė par­vež­ti į Lie­tu­vą, bet Šve­di­jos par­ei­gū­nai vai­ką grą­ži­no Nor­ve­gi­jai, bu­vo ap­ri­bo­tos mo­ti­nos tei­sės į vai­ką.

„Bar­ne­ver­net“ veiks­mai Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je su­lau­kė daug ne­igia­mų ver­ti­ni­mų.