Norvegijoje priimtas sprendimas dėl Gabrieliaus
Iš Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­čios Lie­tu­vos pi­lie­tės Gra­ži­nos Leš­čins­kie­nės ati­mtos sū­naus Gab­rie­liaus glo­bos tei­sės. To­kį spren­di­mą pri­ėmė Mio­rės ir Rums­da­lės aps­kri­ties ko­mi­si­ja.

Kaip por­ta­lui del­fi.lt sa­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Nor­ve­gi­jo­je pir­mo­ji se­kre­to­rė Jur­gi­ta Bil­vai­sie­nė, yra pa­teik­ti do­ku­men­tai dėl glo­bos tei­sių per­da­vi­mo vai­ko mo­čiu­tei. Spren­di­mą šiuo klau­si­mu pri­ims teis­mas.

Kol kas per mė­ne­sį ko­mi­si­jos spren­di­mą ga­li­ma skųs­ti. J. Bil­vai­sie­nė ža­dė­jo skun­dą pa­teik­ti iš kar­to, vi­si do­ku­men­tai tam jau par­uoš­ti.

Kaip del­fi.lt in­for­ma­vo Va­ka­rų Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Pa­uli­kė, ne­pa­si­ten­ki­ni­mas dėl Nor­ve­gi­jos so­cia­li­nių tar­ny­bų au­ga ir pa­čio­je Nor­ve­gi­jo­je, kur ge­gu­žę Os­le ren­gia­ma tarp­tau­ti­nė pro­tes­to ak­ci­ja. „Kiek ži­nau, da­ly­vaus ne tik žmo­nės iš Lie­tu­vos, Če­ki­jos, Slo­va­ki­jos, Len­ki­jos, bet ir ne­ma­žai pa­čių nor­ve­gų, ne­pa­ten­kin­tų ra­di­ka­liu so­cia­li­nių tar­ny­bų už­da­ru­mu ir kad joms įta­kos ne­tu­ri net Nor­ve­gi­jos par­la­men­tas“, - sa­kė K. Pa­uli­kė.

Tuo tar­pu or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ra­sa Dič­pe­trie­nė ži­niask­lai­dai iš­siųs­ta­me pra­ne­ši­me iš­reiš­kė pa­si­ti­kė­ji­mą, kad spren­di­mas bu­vo pri­im­tas są­ži­nin­gai įver­ti­nant vi­sas by­los ap­lin­ky­bes bei at­siž­vel­giant ir įver­ti­nant pir­miau­sia vai­ko in­te­re­sus. „Vi­lia­mės, kad vai­kas augs jį my­lin­čio­je, ger­bian­čio­je ir tin­ka­mai auk­lė­jan­čio­je glo­bė­jų šei­mo­je“, - tei­gia­ma or­ga­ni­za­ci­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Nor­ve­gi­jos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba „Bar­ne­ver­net“ dar per­nai ma­ža­me­tį at­sky­rė nuo mo­ti­nos. Sau­sio mė­ne­sį gi­mi­nai­tis jį ban­dė par­vež­ti į Lie­tu­vą, bet Šve­di­jos par­ei­gū­nai vai­ką grą­ži­no Nor­ve­gi­jai.