Norvegija turėtų prisidėti prie NATO bataliono Lietuvoje
Nor­ve­gi­ja ke­ti­na at­siųs­ti ka­rių į tarp­tau­ti­nį NA­TO ba­ta­lio­ną, ku­ris bus dis­lo­kuo­tas Lie­tu­vo­je, pra­ne­šė nor­ve­gų ži­niask­lai­da.

Apie šiuos pla­nus Nor­ve­gi­jos prem­je­rė Er­na Sol­berg pa­skelbs penk­ta­die­nį pra­si­de­dan­čia­me NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je, o ka­riai at­vyks ki­tų me­tų pra­džio­je, ra­šo­ma lai­kraš­čio „Ver­dens Gang“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­niai šal­ti­niai BNS pa­tvir­ti­no, kad Nor­ve­gi­ja ke­ti­na pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vo­je ku­ria­mo ba­ta­lio­no, ku­riam va­do­vaus Vo­kie­ti­ja. Ka­rių į Lie­tu­vą taip pat tu­rė­tų at­siųs­ti Ny­der­lan­dai.

Siek­da­ma at­gra­sy­ti Ru­si­ją, NA­TO nu­spren­dė Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti po maž­daug tūks­tan­tį ka­rių.