Norima susitarti dėl trečiųjų šalių laivybos Kuršių mariose
Ba­lan­džio pa­bai­go­je Lie­tu­va su­lau­kė Ru­si­jos pa­siū­ly­mo leis­ti Kur­šių ma­rio­se plau­kio­ti tre­čių­jų ša­lių lai­vams.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) in­for­ma­vo, kad įvai­raus ly­gio dis­ku­si­jo­se su Ru­si­jos par­ei­gū­nais to­kia idė­ja kel­ta jau ne vie­nus me­tus.

„Šių me­tų ba­lan­džio 26 die­ną URM ga­vo Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je no­tą, siū­lan­čią su­da­ry­ti šią idė­ją įfor­mi­nan­tį su­si­ta­ri­mą“, – tei­gė mi­nis­te­ri­ja BNS pa­teik­ta­me at­sa­ky­me.

„Ti­ki­ma­si, kad toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas pa­dė­tų su­ak­ty­vin­ti van­dens tu­riz­mą vi­sa­me re­gio­ne, leis­tų kur­ti bend­rus tu­riz­mo marš­ru­tus ir di­din­tų vi­so re­gio­no pa­trauk­lu­mą už­sie­nio tu­ris­tams“, – nu­ro­dė URM.

Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­se­niai par­eiš­kė, kad toks su­si­ta­ri­mas bus pa­siek­tas „ar­ti­miau­siu me­tu“.

„Tai, ti­kriau­siai, vie­nin­te­lis pa­vyz­dys per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų, kai tarp ša­lių bu­vo iš­spręs­tas koks nors pra­kti­nis klau­si­mas“, – Ka­ra­liau­čiu­je Im­anue­lio Kan­to uni­ver­si­te­te vy­ku­sio­je moks­li­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė am­ba­sa­do­rius.

Sa­vo ruo­žtu Lie­tu­vos URM pa­brė­žė, kad tarp­tau­ti­nės su­tar­tys su­da­ro­mos ir kei­čia­mos de­ta­liai reg­la­men­tuo­tos pro­ce­dū­ros: „Šiuo me­tu to­kia for­ma­li pro­ce­dū­ra yra pra­dė­ta, kol kas yra su­nku pa­sa­ky­ti, kiek lai­ko ji truks“.

Šiuo me­tu lai­vy­bą Kur­šių ma­rio­se reg­la­men­tuo­ja Lie­tu­vos ir Ru­si­jos su­si­ta­ri­mas, pa­gal ku­rį Kur­šių ma­rio­se ga­li­ma plau­kio­ti tik Lie­tu­vo­je ir Ru­si­jo­je re­gis­truo­tais lai­vais.

Pa­sta­rai­siais me­tais Vil­niaus ir Mask­vos san­ty­kiai yra pa­šli­ję, Ru­si­jai 2014 me­tais anek­sa­vus Ukrai­nos Kry­mo pu­sia­sa­lį ir pra­dė­jus rem­ti se­pa­ra­tis­tus Ry­tų Ukrai­no­je.