Nori tirti elektros energetikos įmonių veiklą
Sei­me ski­na­si ke­lią pro­jek­tas, siū­lan­tis im­tis ty­ri­mo dėl ne­va ne­tin­ka­mai pa­nau­do­tų lė­šų elek­tros ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je.

Rea­guo­da­mas į Kai­nų ko­mi­si­jos at­lik­tų bend­ro­vių „Litg­rid“, „Les­to“ ir „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“ pa­ti­kri­ni­mų re­zul­ta­tus, Sei­mas siū­lo par­la­men­ti­nei Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jai su­teik­ti ypa­tin­gą sta­tu­są ir pa­ves­ti at­lik­ti ty­ri­mą dėl jų fi­nan­si­nės ir ko­mer­ci­nės veik­los 2009-2014 me­tais.

Taip pat siū­lo­ma aiš­kin­tis, ar Kai­nų ko­mi­si­ja tin­ka­mai kon­tro­lia­vo ener­ge­ti­kos įmo­nių veik­lą tuo me­tu.

Už tai, kad nu­ta­ri­mas dėl lei­di­mo ko­mi­si­jai at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą bū­tų svars­to­mas, bal­sa­vo 42 par­la­men­ta­rai, prieš - 19, o su­si­lai­kė 5. Sei­mas spren­di­mą tu­rė­tų pri­im­ti iki Ka­lė­dų, jei­gu ne­su­truk­dys tam be­sip­rie­ši­nan­ti opo­zi­ci­ja.

Sei­mo na­riai nag­ri­nė­tų Lie­tu­vos elek­tri­nės, „Lie­tu­vos ener­gi­jos“, „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­bos“, „Litg­rid“ ir „Les­to“ pir­ki­nius iš as­me­nų, su ku­riais 2010-2014 me­tais šias įmo­nes sie­jo ad­mi­nis­tra­ci­niai, val­dy­mo ar nuo­sa­vy­bės ry­šiai. Ypa­tin­gas dė­mė­sys bū­tų ski­ria­mas kon­sul­ta­vi­mo, tei­si­nių, rek­la­mos, rep­re­zen­ta­ci­jos, vie­ši­ni­mo, in­for­ma­vi­mo, moks­li­nių ty­ri­mų pa­slau­gų pir­ki­mui.

Iš vi­so ko­mi­si­ja Sei­mui tu­rė­tų pa­teik­ti at­sa­ky­mus į 11 klau­si­mų.

Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja gruo­džio pra­džio­je svars­tė Kai­nų ko­mi­si­jos at­lik­tų bend­ro­vių au­di­to iš­va­das ir kons­ta­ta­vo, kad trys ša­lies ener­ge­ti­kos įmo­nės ne pa­gal pa­skir­tį ga­lė­jo pa­nau­do­ti dau­giau nei 400 mln. li­tų.