Nori dotacijų iki rinkimų
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) bei Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai sie­kia, kad do­ta­ci­jos par­ti­joms iš vals­ty­bės biu­dže­to bū­tų pa­skir­tos dar iki Sei­mo rin­ki­mų.

To­kį pra­šy­mą Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) pa­tei­kė kon­ser­va­to­rių VRK de­le­guo­tas at­sto­vas Al­gis Ur­bo­nas, jį pa­lai­kė ir „dar­bie­čių“ at­sto­vas Ar­nas Ne­ve­raus­kas. Šiuo me­tu įsta­ty­mai nu­ma­to, jog do­ta­ci­jos par­ti­joms ski­ria­mos du­kart per me­tus, pir­mą­jį – iki ba­lan­džio 15-osios, an­trą­jį – iki lap­kri­čio 15-osios.

A.Ur­bo­nas sa­ko, kad pa­anks­tin­ti do­ta­ci­jas rei­kė­tų par­ti­joms sie­kiant dar iki rin­ki­mų ap­mo­kė­ti rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos iš­lai­das, nes vė­liau tai ga­li bū­ti komp­li­kuo­ta.

„Y­ra pre­ce­den­tas pra­ėju­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, kad par­ti­jos ne­vė­luo­da­mos ga­lė­tų už­baig­ti sa­vo fi­nan­si­nius rin­ki­mų klau­si­mus, su­si­mo­kė­ti sko­las, bu­vo iš­mo­kė­ta do­ta­ci­ja ru­dens rin­ki­muo­se, ro­dos, dar lie­pos pra­džio­je. Aš ne­ma­tau jo­kių kliu­vi­nių da­bar pa­kar­to­ti pre­ce­den­tą ir da­bar iš­mo­kė­ti par­ti­joms, lei­džiant jiems leng­viau at­sis­kai­ty­ti, iš­veng­ti sko­lų, nes vel­ka­si sko­los, kau­pia­si dels­pi­ni­giai“, – BNS tei­gė VRK na­rys.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas sa­ko, kad 2012-ai­siais, kuo­met vy­ko pa­sta­rie­ji rin­ki­mai į Sei­mą, do­ta­ci­jos bu­vo ski­ria­mos kar­tą per me­tus ir tai vyk­da­vo dar iki rin­ki­mų. Anot jo, pa­si­kei­tus tvar­kai, do­ta­ci­jos da­bar ski­ria­mos du­kart per me­tus, an­tro­ji da­lis pri­va­lo bū­ti pa­skirs­ty­ta iki lap­kri­čio 15 die­nos, šiuo at­ve­ju – pra­ėjus trims sa­vai­tėms po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro.

„Tu­ri­me su­lauk­ti iš Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo – gal mi­nis­te­ri­ja pa­sa­kys, kad ku­ri nors par­ti­ja ne­pa­tei­kė na­rių są­ra­šo ar ta­me są­ra­še nė­ra rei­kia­mo na­rių skai­čiaus, tai mes tai par­ti­jai ne­tu­ri­me tei­sės duo­ti do­ta­ci­jos“, – pa­aiš­ki­no Z.Vai­gaus­kas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai par­ti­jos są­ra­šus tu­ri pa­teik­ti iki spa­lio 1-osios, ta­čiau mi­nis­te­ri­ja dar tu­rės įver­tin­ti duo­me­nis ir tuo­met juos pa­teik­ti VRK. Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad tą ga­li­ma pa­da­ry­ti iki lap­kri­čio 1-osios.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis sa­ko, kad duo­me­nis VRK per­duo­ti bus sie­kia­ma dar iki rin­ki­mų pra­džios, ne­bent ku­ri nors par­ti­ja bus ne­at­nau­ji­nu­si są­ra­šo, nes par­ti­jų są­ra­šai tei­kia­mi ne po vie­ną, o vi­si kar­tu.

„Ma­nau, kad tai trun­ka ne­il­gai – sa­vai­tę, gal de­šimt die­nų. Nei mes vil­kin­si­me, nei sku­bin­si­me. Su­pran­tu, kad kai ku­rios par­ti­jos iš­si­lei­do daug pi­ni­gų, ypač „vals­tie­čius“ tai lie­čia pa­gal rek­la­mą, ku­rią ma­to­me. Bet te­gu pa­sii­ma kre­di­tą – pa­skui gaus iš biu­dže­to“, – BNS tei­gė J.Ber­na­to­nis.

Tuo me­tu A.Ur­bo­nas sie­kia, kad klau­si­mą Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja spręs­tu jau ki­tą sa­vai­tę.

„Ne­ži­nau, ar iš pri­nci­po ga­li­me spė­ti įtrauk­ti – jei ne­tu­rė­si­me iš Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos raš­to, to ne­bus“, – sa­ko Z.Vai­gaus­kas.

Jei bū­tų nu­spręs­ta do­ta­ci­jas skir­ti dar iki rin­ki­mų, bū­tų at­siž­vel­gia­ma dar į pra­ėju­sių rin­ki­mų re­zul­ta­tus. A.Ur­bo­nas sa­ko, kad jį de­le­ga­vę kon­ser­va­to­riai ti­ki­si gal­būt ge­res­nių re­zul­ta­tų šiuo­se rin­ki­muo­se, tai­gi – ir di­des­nių do­ta­ci­jų.

„Bet jau da­bar at­sis­kai­ti­nė­ti rei­kia ir po rin­ki­mų da­tos kan­di­da­tai ne­be­ga­lės įne­ši­nė­ti lė­šų į rin­ki­mų sąs­kai­tas – taip ga­li bū­ti dau­giau komp­li­ka­ci­jų“, – aik­ši­no jis.

Pir­ma­sis rin­ki­mų į Sei­mą tu­ras vyks spa­lio 9 die­ną, an­tra­sis – spa­lio 23.

Po­li­ti­nės par­ti­jos pri­va­lo kiek­vie­nais me­tais, ne vė­liau kaip iki ko­vo 1 die­nos ir ne vė­liau kaip iki spa­lio 1 die­nos.

Asig­na­vi­mai iš biu­dže­to par­ti­joms ski­ria­mi pro­por­cin­gai pa­gal Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ar Eu­ro­pos par­la­men­to rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Pi­ni­gai ski­ria­mi tik par­ti­joms, rin­ki­muo­se su­lau­ku­sioms ne ma­žiau nei 3 pro­cen­tų da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų pa­lai­ky­mo.