Norėtų daugiau valstybės ordinų ir medalių
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės me­da­liui bei Da­riaus ir Gi­rė­no me­da­liui, šio sta­tu­so ne­te­ku­siems 2002 me­tais.

Par­la­men­ta­rai pa­brė­žia, kad taip bū­tų pa­nai­kin­ta so­cia­li­nė ir tei­si­nė ne­ly­gy­bė, nes to­kius ap­do­va­no­ji­mus ga­vu­sie­ji iki 2003 me­tų lai­ko­mi ap­do­va­no­ti vals­ty­bės, o ga­vu­sie­ji po 2002 me­tų – Kraš­to ap­sau­gos ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jų. Ta­čiau tei­si­nin­kai bei vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų eks­per­tai pa­brė­žia, kad ži­ny­bų ap­do­va­no­ji­mų jau iš­da­ly­ta la­bai daug, tad ne­be­ga­li­ma jiems grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­so. Esą dėl to vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mai pra­ras­tų sa­vo ver­tę.

Sie­kia lygybės

Keis­ti Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mą siū­lo įvai­rioms po­li­ti­nėms jė­goms pri­klau­san­tys Sei­mo na­riai – Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Juo­zas Ole­kas, Vy­tau­tas Sau­lis, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Al­gi­man­tas Dumb­ra­va, Va­len­ti­nas Stun­dys, Ari­man­tas Dum­čius. Jie par­en­gė ne vie­ną įsta­ty­mų pa­tai­sų pro­jek­tą. Pa­sta­ra­jam, šeš­ta­jam, jau pri­ta­rė ir jį šią sa­vai­tę iš­ana­li­za­vęs Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas (ŠMKK). Šia­me pro­jek­te siū­lo­ma grą­žin­ti į vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų sis­te­mą prieš 14 me­tų ke­tu­ris šio sta­tu­so ne­te­ku­sius ap­do­va­no­ji­mus – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­lį, Šau­lių žvaigž­dę, Šau­lių žvaigž­dės me­da­lį bei Da­riaus ir Gi­rė­no me­da­lį. Jei šie ap­do­va­no­ji­mai at­gau­tų tu­rė­tą sta­tu­są, bū­tų kei­čia­ma ir ap­do­va­no­ji­mo jais tvar­ka: juos skir­tų ne kraš­to ap­sau­gos ar su­si­sie­ki­mo mi­nis­trai, o pre­zi­den­tas sa­vo de­kre­tu.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė V. Juo­za­pai­tis, vie­nas šio pro­jek­to ini­cia­to­rių, šie ap­do­va­no­ji­mai tu­ri sa­vo aiš­kią is­to­ri­nę pra­ei­tį, be to, tais pa­čiais or­di­nais ar­ba me­da­liais ap­do­va­no­ti as­me­nys šiuo me­tu tu­ri skir­tin­gą sta­tu­są – vie­ni juos yra ga­vę kaip vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mus, ki­ti – kaip ži­ny­bų. „Tai iš­krei­pia ap­do­va­no­ji­mo pra­smę. To­dėl ga­vu­sie­ji tuos pa­čius, bet ži­ny­bų ap­do­va­no­ji­mus, jau­čia­si ne­ly­gia­ver­čiai tiems, ku­rie juos ga­vo kaip vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mus. Tu­ri bū­ti įvyk­dy­tas is­to­ri­nis tei­sin­gu­mas“, – pa­brė­žė V. Juo­za­pai­tis. Pa­sak jo, to­kios Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mo pa­tai­sos par­eng­tos at­siž­vel­giant į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­gei­da­vi­mus bei pa­siū­ly­mus.

Sei­mo ŠMKK pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Pa­liu­kas pa­sa­ko­jo, kad ko­mi­te­te ap­ta­riant pa­siū­ly­mus dėl or­di­nų ir me­da­lių sta­tu­so kei­ti­mo bū­ta įvai­rių nuo­mo­nių, to­dėl su­tar­ta, kad ga­lu­ti­nį žo­dį bal­suo­da­mas tars par­la­men­tas. Jis pa­brė­žė, kad svars­ty­ti Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mo pa­tai­sų tarp pir­maei­lių šios sa­vai­tės dar­bų ne­nu­ma­ty­ta, o ki­tą sa­vai­tę Sei­mas į ple­na­ri­nius po­sė­džius ne­be­si­rinks. Tad pa­siū­ly­mai ga­li bū­ti pa­lik­ti svars­ty­ti nau­jos ka­den­ci­jos par­la­men­tui.

Ta­čiau V. Juo­za­pai­tis tei­gė ti­kįs, kad tai bus pa­ti­kė­ta pa­da­ry­ti dar šios ka­den­ci­jos Sei­mui.

Ke­lia abejonių

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos tei­si­nin­kai tei­gė abe­jo­jan­tys mi­nė­to pa­siū­ly­mo pa­grįs­tu­mu. Kaip iš­va­do­se pa­žy­mė­jo Tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­rius And­rius Ka­bi­šai­tis, rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kas prieš 14 me­tų lė­mė vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo po­ky­čius. Nuo 2003 me­tų įsi­ga­lio­ju­sias Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas 2001-ųjų pa­bai­go­je ini­ci­ja­vo pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus.

Šio­mis pa­tai­so­mis bu­vo sie­kia­ma pa­di­din­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų ver­tę bei pres­ti­žą. To­dėl bu­vo siū­lo­ma ma­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų – at­si­sa­ky­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės, Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo, Da­riaus ir Gi­rė­no me­da­lių kaip vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų. Mat bu­vo lai­ko­ma­si pri­nci­po, kad šių ap­do­va­no­ji­mų ver­ti ir at­kur­tai Lie­tu­vai nu­si­pel­nę as­me­nys juos jau yra ga­vę.

2002 me­tais Sei­mas iš da­lies su­ti­ko su pre­zi­den­to pa­siū­ly­mu ir pa­kei­tė Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mą, pa­nai­kin­da­mas mi­nė­tų ke­tu­rių ap­do­va­no­ji­mų vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są. Skir­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­lį, Šau­lių žvaigž­dę ir Šau­lių žvaigž­dės me­da­lį pa­ves­ta kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui, o Da­riaus ir Gi­rė­no me­da­lį – kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui bei su­si­sie­ki­mo mi­nis­trui. Pa­sta­rie­ji šiuos ap­do­va­no­ji­mus tei­kia be­veik 14 me­tų.

„Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, mū­sų nuo­mo­ne, yra pa­kan­ka­mas no­rint ap­do­va­no­ti as­me­nis už ypa­tin­gus nuo­pel­nus vals­ty­bės tar­ny­bo­je, taip pat gar­si­nan­čius Lie­tu­vos var­dą ka­ry­bos, Lie­tu­vos avia­ci­jos ir ki­tų sri­čių dar­bais“, – tei­gė Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos val­di­nin­kas. A. Ka­bi­šai­tis pa­brė­žė, kad yra įsteig­tas ir pa­pras­tes­nis bei uni­ver­sa­les­nis pen­kių laips­nių or­di­nas „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ , or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lis.

Bū­ta ir klaidų

Ren­giant Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas 2002 me­tais da­ly­va­vu­sio Vi­liaus Ka­va­liaus­ko nuo­mo­ne, var­gu ar da­bar vėl rei­kė­tų keis­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų tvar­ką ir pa­pil­dy­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mus nau­jais or­di­nais ar me­da­liais. „Ta­čiau tai, kad tuo­met Da­riaus ir Gi­rė­no me­da­lis ta­po ži­ny­bų me­da­liu, ga­li­ma va­din­ti klai­da“, – pri­pa­ži­no jis. Vis dėl­to, anot V. Ka­va­liaus­ko, keis­ti ir šio ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­so ne­ver­tė­tų.

Jis pa­sa­ko­jo, kad, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­lių jau po 2003 me­tų sau­sio, kai jie, bu­vę vals­ty­bės, ta­po ži­ny­bų ap­do­va­no­ji­mais, iš­da­ly­ta ke­li tūks­tan­čiai. Šau­lių žvaigž­dė bei Šau­lių žvaigž­dės me­da­lis, ku­rių iš­da­ly­ta taip pat tūks­tan­čiai, ir prieš­ka­riu ne­bu­vo vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mai. Tai bu­vo Šau­lių są­jun­gos ap­do­va­no­ji­mai.