Norą tarnauti kariuomenėje pareiškė daugiau nei 100 asmenų
Per de­šimt die­nų su­lauk­ta daug kaip 100 sa­va­no­rių, pa­si­ry­žu­sių at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, an­tra­die­nį pra­ne­šė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Sei­me pri­sta­ty­da­mas siū­lo­mas nau­jas ga­ran­ti­jas ir pri­vi­le­gi­jas šauk­ti­niams.

„Praė­jo de­šimt die­nų, kai pa­skel­biau, kad jau ga­li­ma už­si­ra­šy­ti, ir jau tu­ri­me per 100 sa­va­no­rių“, - sa­kė mi­nis­tras.

Anot jo, at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bus pa­kvies­ti tik apie 2 proc. šau­kia­mo­jo am­žiaus jau­nuo­lių.

An­tra­die­nį Sei­mui pa­teik­ta­me Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bus šau­kia­mi vy­rai nuo 19 iki 26 me­tų. Sa­va­no­riš­kai at­ei­ti tar­nau­ti ga­lės 18-38 me­tų as­me­nys.

Už pro­jek­tą po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai, vie­nas su­si­lai­kė. To­liau jį svars­tys par­la­men­to ko­mi­te­tai.

Į Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mą taip pat siū­lo­ma įra­šy­ti nor­mą, kad šau­ki­mas vyk­do­mas te­ri­to­ri­niu pri­nci­pu. Pla­nuo­ja­ma su­da­ry­ti še­šias šau­kia­mų­jų ei­les pa­gal re­gio­nus. Tuo­met iš tų są­ra­šų bus at­rink­ti as­me­nys, ku­rie pa­gal įsta­ty­mo nor­mas ga­li bū­ti pa­šauk­ti at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.

Be to, pro­jek­te nu­ro­dy­ta, kad šauk­ti­niais ne­ga­lės bū­ti įta­ria­mie­ji ir kal­ti­na­mie­ji bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se ar­ba at­lie­kan­tys baus­mę, taip pat pri­pa­žin­ti kal­tais dėl ty­či­nių nu­si­kal­ti­mų ir (ar­ba) at­li­ku­sie­ji lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių ne­ga­lint įteik­ti prie­vo­li­nin­kui šau­ki­mo šis nu­ro­dy­mas pa­si­ra­šy­ti­nai bus įtei­kia­mas kar­tu su ka­ro prie­vo­li­nin­ku gy­ve­nan­tiems pil­na­me­čiams šei­mos na­riams ar fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, su­si­ju­sioms su ka­ro prie­vo­li­nin­ku dar­bo, moks­lo ir stu­di­jų tei­si­niais san­ty­kiais.

Ši nor­ma su­kė­lė abe­jo­nių kai ku­riems par­la­men­ta­rams.

„Kiek­vie­nas žmo­gus, ku­ris gau­na šau­ki­mą, jam yra 18 me­tų, jis yra veiks­nus, pil­na­tei­sis, pil­na­me­tis, ir kiek­vie­nas žmo­gus, pa­gal mū­sų Kons­ti­tu­ci­ją, at­sa­ko už sa­vo veiks­mus. Per­kel­ti prie­vo­lę kaž­kam ki­tam - ar tai bū­tų tė­vai, bro­liai, se­se­rys, ar drau­gai - ma­nau, tie­siog prieš­ta­rau­ja mū­sų įsta­ty­mams, ko­dek­sams ir pa­čiai Kons­ti­tu­ci­jai. Iš es­mės tai yra yra žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas (...) Pats žmo­gus tu­ri gau­ti tą šau­ki­mą“, - tei­gė Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys.

Do­ku­men­te taip pat nu­ro­dy­ta prie­vo­lė iš­vy­kus į ki­tą vals­ty­bę nuo­lat ar lai­ki­nai, il­ges­niam nei 6 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui, ne­del­siant, bet ne vė­liau kaip per vie­ną mė­ne­sį nuo iš­vy­ki­mo in­for­muo­ti ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nis­truo­jan­čią kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­ją apie sa­vo fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją, dar­bo ar stu­di­jų vie­tą.

J.Ole­kas taip pat pri­sta­tė pro­jek­te nu­ma­ty­tą fi­nan­si­nį šauk­ti­nių ska­ti­ni­mą. At­siž­vel­giant į šauk­ti­nio tar­ny­bos ver­ti­ni­mą, kas mė­ne­sį bū­tų kau­pia­ma spe­cia­li įmo­ka. Ji svy­ruo­tų nuo 170 iki 70 eu­rų per mė­ne­sį. Šis kau­pia­ma­sis fon­das ket­vir­ta­da­liu pa­di­dės, jei­gu jau­nuo­lis į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą at­vyks sa­vo no­ru.

Anks­čiau kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras taip pat yra mi­nė­jęs, kad be to kiek­vie­nas šauk­ti­nis gau­tų 140 eu­rų iš­mo­ką.

Pa­teik­ta­me pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ati­dė­ti būs­to pa­sko­los mo­kė­ji­mą iki pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos pa­bai­gos.

„Į­pa­rei­go­ji­mas mo­kė­ti pa­lū­ka­nas iš­lie­ka, ne­bent ša­lys su­si­tar­tų ki­taip. Pa­si­bai­gus nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos lai­ko­tar­piui bend­ru ša­lių su­ta­ri­mu yra pers­kai­čiuo­ja­mos ati­dė­tos būs­to kre­di­ta­vi­mo su­tar­ties kre­di­to da­lys ir su­da­ro­mas at­nau­jin­tas mo­kė­ji­mo gra­fi­kas“, - nu­ro­do­ma pro­jek­te.

„Dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys siū­lė griež­čiau ban­kus įpa­rei­go­ti ati­dė­ti ir pa­sko­los, ir pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mą.

„Tai nė­ra la­bai di­de­lis skai­čius žmo­nių, ku­riuos tai pa­lies­tų. Ban­kai ti­krai dėl to ne­nu­ken­tė­tų. Ma­nau, vals­ty­bės pres­ti­žo klau­si­mas - už­ti­krin­ti, kad tie žmo­nės, ku­rie at­lie­ka par­ei­gą tė­vy­nei, ku­ri apib­rėž­ta ir kons­ti­tu­ciš­kai, ga­lė­tų tu­rė­ti tam vi­sas rei­kia­mas są­ly­gas. (...) Aiš­kiai įsta­ty­me tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta, kad ban­kai ati­de­da tiek kre­di­to mo­kė­ji­mą, tiek pa­lū­ka­nų mo­kė­ji­mą tam lai­ko­tar­piui. Ti­krai ban­kai dėl to iš­gy­vens“, - sa­kė V.Gap­šys.

At­siž­velg­da­mas į su­si­da­riu­sią geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį ko­vą Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mo pa­tai­są ir grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Jau šį ru­de­nį pla­nuo­ja į ka­riuo­me­nę pa­kvies­ti 3-3,5 tūkst. šauk­ti­nių.