Nikita Ananjevas traukiasi iš LVPA vadovo pareigų
Dau­giau nei dve­jus me­tus Lie­tu­vos vers­lo par­amos agen­tū­rai (LVPA) va­do­va­vęs Ni­ki­ta Anan­je­vas trau­kia­si iš sa­vo par­ei­gų.

Tai BNS pa­tvir­ti­no Ūkio mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis. Anot jo, N.Anan­je­vas pra­šy­mą at­leis­ti iš va­do­vo par­ei­gų ūkio mi­nis­trui įtei­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę.

M.Ja­nu­lio­nio tei­gi­mu, N.Anan­je­vas LVPA va­do­vu dirbs iki bir­že­lio pa­bai­gos, o jam bus iš­mo­kė­ta dvie­jų mė­ne­sių iš­ei­ti­nė iš­mo­ka.

„Tai yra at­lei­di­mas abi­pu­siu su­ta­ri­mu. Mes su­ti­ko­me su jo pra­šy­mų, kad bū­tų iš­mo­kė­ta dvie­jų mė­ne­sių iš­ei­ti­nė iš­mo­ka. Kal­bant apie nau­ją va­do­vą, tai kon­kur­są steng­si­mės pa­skelb­ti kuo grei­čiau“, – kal­bė­jo M.Ja­nu­lio­nis.

N.Anan­je­vas LVPA lai­ki­nai va­do­va­vo nuo 2014 me­tų pa­bai­gos, o 2015 me­tų lie­pą bu­vo pa­skir­tas agen­tū­ros va­do­vu. Il­gą lai­ką N.Anan­je­vas dir­bo SEB ban­ke – 2004 me­tais jis ta­po SEB ban­ko Spe­cia­laus kre­di­to ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi, o nuo 2008 me­tų Spe­cia­laus kre­di­to ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju. Taip pat SEB ban­ke dir­bo tei­si­nin­ku Kre­di­tų de­par­ta­men­te ir Tei­sės de­par­ta­men­te.

LVPA įgy­ven­di­na Lie­tu­vos ūkio plė­trai ir jo tarp­tau­ti­niam kon­ku­ren­cin­gu­mui di­din­ti skir­tas na­cio­na­li­nes stra­te­gi­jas ir prog­ra­mas, ad­mi­nis­truo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas, už­ti­kri­na in­for­ma­ci­jos apie rei­ka­la­vi­mus sklai­dą.