Nigerijoje pagrobti Lietuvos jūrininkai – laisvi
Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus šian­dien pra­ne­šė, kad Ni­ge­ri­jo­je iš lai­vo „So­lar­te“ pa­grob­ti lie­tu­vių jū­ri­nin­kai yra lais­vi.

„Ką tik ga­vo­me pra­ne­ši­mą iš lai­vo sa­vi­nin­ko at­sto­vo, kad įkai­tai lais­vi“, – penk­ta­die­nį BNS in­for­ma­vo R.Vait­kus.

Pa­leis­ti lie­tu­vių jū­ri­nin­kai ap­žiū­ri­mi vie­tos li­go­ni­nė­je, jų svei­ka­tos būk­lė yra ge­ra, vi­ce­kanc­le­rį in­for­ma­vo lai­vo sa­vi­nin­kas.

Ti­ki­ma­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu su iš­lais­vin­tais Lie­tu­vos jū­rei­viais su­si­sieks Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Be­veik mė­ne­sį vy­ku­sios de­ry­bos dėl Lie­tu­vos jū­ri­nin­kų iš­lais­vi­ni­mo tru­ko op­ti­ma­liai, sa­ko Lie­tu­vos jū­ri­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Pe­tras Be­kė­ža.

„Pa­ly­gi­nus tai yra nor­ma­liai. (...) Ši­to­je (Af­ri­kos va­ka­ri­nio) kran­to pu­sė­je de­ry­bos už­trun­ka apie tris sa­vai­tes, mė­ne­sį, kiek dau­giau nei mė­ne­sį. Tai to­se ri­bo­se ir pa­vy­ko su­si­de­rė­ti“, – BNS sa­kė P.Be­kė­ža.

Jis pri­dū­rė, kad kur kas il­giau de­ry­bos trun­ka prie kran­tų, ku­riuo­se šei­mi­nin­kau­ja pi­ra­tai iš So­ma­lio.

Ten, skir­tin­gai nei prie Ni­ge­ri­jos, gro­bia­mi ne at­ski­ri įgu­lų na­riai, o lai­vai su vi­so­mis įgu­lo­mis, tei­gė P.Be­kė­ža.

„Daž­niau­siai tie lai­vai bū­na pa­krau­ti naf­ta ar ki­tu bran­giu kro­vi­niu, to­dėl ir de­ry­bos ten vyks­ta il­giau“, – sa­kė Lie­tu­vos jū­ri­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas.

Jis nu­ro­dė, kad dau­gu­ma at­ve­jų pa­grob­tie­ji jū­ri­nin­kai yra pa­lei­džia­mi už iš­pir­ką.

Ru­si­jos įmo­nei pri­klau­san­tis lai­vas „So­lar­te“, pluk­dan­tis šal­dy­tą žu­vį tarp Ni­ge­ri­jos ir Las Pa­lmo Ka­na­rų sa­lo­se, bu­vo už­pul­tas spa­lio 19 die­ną, Ni­ge­ri­jos Port Har­kor­to uos­to prie­igo­se. Iš lai­vo bu­vo pa­grob­ti bei ne­ži­no­ma kryp­ti­mi iš­ga­ben­ti du Lie­tu­vos ir du Ukrai­nos jū­rei­viai.

Ba­ha­mų sa­lo­se re­gis­truo­tas lai­vas plau­kė su Ko­mo­rų sa­lų vė­lia­va. Be pa­grob­tų­jų lai­ve bu­vo dar 14 Lie­tu­vos pi­lie­čių. Bu­vo pa­grob­tas lai­vo ka­pi­to­nas Ukrai­nos pi­lie­tis, pir­ma­sis jo pa­va­duo­to­jas Lie­tu­vos pi­lie­tis ir dar du jū­rei­viai.

Lie­tu­viai ar Lie­tu­vos lai­vų įgu­lų na­riai į pa­gro­bė­jų ran­kas prie Af­ri­kos kran­tų yra ke­lis kar­tus pa­te­kę anks­čiau ir bu­vo iš­lais­vin­ti.

2009 me­tų rugp­jū­čio 3 die­ną iš Li­mar­ko lai­vi­nin­kys­tės kom­pa­ni­jai pri­klau­san­čio lai­vo „Sa­tur­nas“ Ni­ge­ri­jos pa­kran­tė­je gink­luo­ti už­puo­li­kai įkai­tais pa­ėmė pen­kis iš 14 įgu­los na­rių. Tą­kart pen­ki Lie­tu­vos pi­lie­čiai bu­vo iš­lais­vin­ti po vie­nuo­li­kos die­nų.

2010 me­tų ge­gu­žės 16 die­ną prie Ka­me­rū­no kran­tų už­puo­lus tai pa­čiai kom­pa­ni­jai pri­klau­san­tį lai­vą „Ar­go“ pa­grob­tas jo ka­pi­to­nas. Apie Lie­tu­vos pi­lie­čio iš­lais­vi­ni­mą pra­neš­ta lie­pos 4 die­ną.

2010 me­tų lie­pos 2 die­ną prie Ni­ge­ri­jos kran­tų už­pul­tas vo­kie­čių lai­vas, plau­kio­jan­tis su An­tig­vos ir Bar­bu­dos vė­lia­va. 12 pa­im­tų įkai­tų, tarp jų ir vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis, bu­vo iš­lais­vin­ti lie­pos 4-ąją.