Nigerijoje pagrobti du jūreiviai iš Lietuvos
Ni­ge­ri­jos uos­to prie­igo­se pa­grob­ti du Lie­tu­vos ir du Ukrai­nos jū­rei­viai, an­tra­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė.

Lai­vas už­pul­tas Port Har­cour­to uos­to prie­igo­se. Ba­ha­mų sa­lo­se re­gis­truo­tas lai­vas plau­kė su Ko­mo­rų sa­lų vė­lia­va.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Vait­kus BNS sa­kė, kad iš vi­so lai­ve bu­vo 16 Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Di­džią­ją da­lį lai­vo įgu­los su­da­rė Lie­tu­vos ir Ukrai­nos pi­lie­čiai, LNK Ži­nioms sa­kė Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis. Pa­sak jo, pa­grob­tas lai­vo ka­pi­to­nas Ukrai­nos pi­lie­tis, pir­ma­sis jo pa­va­duo­to­jas Lie­tu­vos pi­lie­tis ir dar du jū­rei­viai.

A.Ma­čiu­lis ne­tu­ri duo­me­nų, kad pa­gro­bė­jai bū­tų rei­ka­la­vę iš­pir­kos.

„Ne­tu­ri­me to­kios in­for­ma­ci­jos, kad bū­tų rei­ka­lau­ta iš­pir­kos“, – sa­kė A.Ma­čiu­lis.

Dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos 19 val. Vy­riau­sy­bė­je ren­gia­mas po­sė­dis.

Vy­riau­sy­bė nu­ro­dė an­tra­die­nį ga­vu­si in­for­ma­ci­jos, kad lai­vas bu­vo už­pul­tas pir­ma­die­nio va­ka­rą. Pa­grob­ti jū­rei­viai bu­vo iš­vež­ti ne­ži­no­ma kryp­ti­mi. Nu­ro­do­ma, kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­lai­ko ry­šį su jū­rei­vius įdar­bi­nu­sia įmo­ne ir su­si­sie­kė su lai­vo įgu­la. Gau­tais duo­me­ni­mis, šiuo me­tu lai­ve li­ku­siai įgu­lai pa­vo­jus ne­gre­sia.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius su­da­rė dar­bo gru­pę, ku­ri aiš­kin­sis prie Af­ri­kos kran­tų lai­ve dir­bu­sių Lie­tu­vos jū­rei­vių pa­gro­bi­mo ap­lin­ky­bes ir rū­pin­sis jų iš­lais­vi­ni­mu. Dar­bo gru­pei va­do­vau­ja Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas R.Vait­kus, jos su­dė­ty­je – Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, Kraš­to ap­sau­go mi­nis­te­ri­jos, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos, Su­si­sie­ki­mo, Svei­ka­tos ap­sau­gos, Vi­daus rei­ka­lų, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų, Vals­ty­bi­nio sau­gu­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Lie­tu­viai ar Lie­tu­vos lai­vų įgu­lų na­riai į pa­gro­bė­jų ran­kas prie Af­ri­kos kran­tų yra ke­lis kar­tus pa­te­kę anks­čiau ir bu­vo iš­lais­vin­ti.

2009 me­tų rugp­jū­čio 3 die­ną iš Li­mar­ko lai­vi­nin­kys­tės kom­pa­ni­jai pri­klau­san­čio lai­vo „Sa­tur­nas“ Ni­ge­ri­jos pa­kran­tė­je gink­luo­ti už­puo­li­kai įkai­tais pa­ėmė 5 iš 14 įgu­los na­rių. Ser­ge­jus Triš­ki­nas, Alek­sand­ras Ala­tyr­ce­vas, Vla­di­mi­ras Bla­ze­vi­čius, Vla­das Ker­šys ir Alek­sand­ras So­lov­jo­vas bu­vo iš­lais­vin­ti po vie­nuo­li­kos die­nų.

2010 me­tų ge­gu­žės 16 die­ną prie Ka­me­rū­no kran­tų už­puo­lus tai pa­čiai kom­pa­ni­jai pri­klau­san­tį lai­vą „Ar­go“ pa­grob­tas jo ka­pi­to­nas Dmi­tri­jus Baš­ki­ro­vas. Apie Lie­tu­vos pi­lie­čio iš­lais­vi­ni­mą pra­neš­ta lie­pos 4 die­ną.

2010 me­tų lie­pos 2 die­ną prie Ni­ge­ri­jos kran­tų už­pul­tas vo­kie­čių lai­vas, plau­kio­jan­tis su An­tig­vos ir Bar­bu­dos vė­lia­va. 12 pa­im­tų įkai­tų, tarp jų ir Lie­tu­vos pi­lie­tis Alek­se­jus Sy­so­jus, bu­vo iš­lais­vin­ti lie­pos 4-ąją.