Nevyriausybininkai tikisi daugiau struktūrinės ES paramos
Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai ti­ki­si dau­giau struk­tū­ri­nės Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos.

Pa­sak Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų in­for­ma­ci­jos ir par­amos cen­tro di­rek­to­rius Mar­ti­no Žal­taus­ko, šiuo me­tu ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms yra per­duo­tas vie­nas pro­cen­tas vi­sų sa­vi­val­dy­bė­se vyk­do­mų vie­šų­jų pa­slau­gų, nors Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja iki 2020 me­tų ne­vy­riau­sy­bi­nin­kams per­duo­ti 15 pro­cen­tų.

„E­sa­me la­bai su­ne­ri­mę, kad lai­kas ei­na, struk­tū­ri­nė par­ama pa­grin­de ei­na į sie­nas, į tvar­ką taip va­di­na­mą“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų vai­kams kon­fe­de­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ele­na Ur­bo­nie­nė.

Pa­sak M.Žal­taus­ko, Lie­tu­vos val­džia ne­no­ri įsi­leis­ti ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų dėl so­vie­ti­nės pra­ei­ties, o tuo me­tu Va­ka­rų Eu­ro­po­je se­niai su­pras­ta, kad ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos vyk­do vie­šą­sias pa­slau­gas efek­ty­viau ir už ma­žes­nę kai­ną.

„Jei­gu žiū­rė­tu­me į so­viet­me­tį, ne­vy­riau­sy­bi­nio sek­to­riaus aps­kri­tai ne­bu­vo ir bu­vo val­džios val­do­mos biu­dže­ti­nės įstai­gos. Mes tą pa­li­ki­mą vis dar tu­ri­me“, – tei­gė ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų at­sto­vas.

„Mes iš­lai­ko­me ins­ti­tu­ci­jas, mes iš­lai­ko­me pa­sta­tus, ob­jek­tus, at­ly­gi­ni­mus, žmo­nes, bet mes ne­žiū­ri­me į da­bar­ti­nius po­rei­kius“, – pri­dū­rė jis.

M.Žal­taus­kas pa­brė­žė, kad ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms Lie­tu­vo­je ne­rei­kia pri­mi­ty­vios vals­ty­bės par­amos, o jų tiks­las yra, kad vie­šie­ji fi­nan­sai bū­tų val­do­mi efek­ty­viai ir kad vie­šą­sias pa­slau­gas vyk­dy­tų kon­ku­ren­cin­go­mis są­ly­go­mis pro­jek­tų kon­kur­sus lai­min­čios or­ga­ni­za­ci­jos.

Pa­sak jo, ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai ga­li teik­ti pra­ktiš­kai vi­sas su spor­tu su­si­ju­sias vie­šą­sias pa­slau­gas bei di­džią­ją da­lį kul­tū­ros, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo ir so­cia­li­nių pa­slau­gų.

Ta­čiau Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­ta­rė­ja so­cia­li­niais klau­si­mais Aud­ro­nė Va­rei­ky­tė tei­gia, kad Lie­tu­vo­je vie­šų­jų pa­slau­gų po­rei­kis yra itin di­de­lis, o ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų in­teg­ra­ci­ja yra „pro­ce­sas, ku­riam rei­kia lai­ko“.

Ji taip pat sa­kė, kad di­de­lė­je da­ly­je ma­žų sa­vi­val­dy­bių nė­ra stip­rių vie­šą­sias pa­slau­gas ga­lin­čių teik­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, joms kol kas ge­riau se­ka­si di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.

Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­ta­rė­ja pa­brė­žė, kad val­džios ir ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų par­tne­rys­tė ne­reiš­kia ga­lių ati­da­vi­mo pa­sta­rie­siems: „Tai yra bend­ras dar­bas, ku­riam rei­kia bend­rų tai­syk­lių, su­ta­ri­mo ir tų tai­syk­lių lai­ky­mo­si“.

„Ne­žiū­rint to, kad (cen­tri­nės val­džios) yra par­eng­ta daug stra­te­gi­jų, ne­ma­žai re­ko­men­da­ci­jų, sa­vi­val­dy­bėms ten­ka pa­čioms su­kur­ti ne­ma­žai tai­syk­lių, kaip dirb­ti su ne­vy­riau­sy­bi­niu sek­to­riu­mi, kad jie tap­tų ly­gia­ver­čiai par­tne­riai“, – sa­kė A.Va­rei­ky­tė.

Tuo me­tu ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų at­sto­vas M.Žal­taus­kas sa­kė as­me­niš­kai su­si­dū­ręs su sa­vi­val­dy­bių ne­drą­sa pa­čioms im­tis ini­cia­ty­vos stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą, kol jos nė­ra su­lau­ku­sios cen­tri­nės val­džios nu­ro­dy­mų.