Neužmirštuolės simbolis: „vatnikus“ – siutina, patriotus – erzina
Mi­nint Lais­vės gy­nė­jų die­ną vis la­biau po­pu­lia­rė­ja ne­už­mirš­tuo­lės sim­bo­lis. Vie­niems jis pa­tin­ka. Ki­ti ma­no, kad ne­už­mirš­tuo­lė pra­de­da už­gož­ti tris­pal­vę kaip sim­bo­lį. Dar ki­ti rea­guo­ja prieš­iš­kai, ne­gai­li kan­džių pa­ly­gi­ni­mų.

Sau­sio 12 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, prieš­ais Na­cio­na­li­nę Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ką, prie Ko­vo 11-ajai skir­to pa­mink­lo „Ži­nia“, ren­gia­ma Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mo ak­ci­ja „Neuž­mirš­tuo­lių pie­va“. Ren­gi­nio da­ly­viai for­muos pie­vą, iš ne­už­mirš­tuo­lių žie­dų, sim­bo­li­zuo­jan­čių at­mi­ni­mą ir pa­gar­bą tiems, ku­rie ko­vo­jo už Lie­tu­vos lais­vę.

„Krem­lius nervinasi“

Žur­na­lis­tas Alek­sand­ras Ma­to­nis so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ svars­tė, ko­dėl ky­la dis­ku­si­jų ir net pyk­čio ban­gos dėl ta­pu­sio mėgs­ta­mu ne­už­mirš­tuo­lės sim­bo­lio. „Iš straips­nių įvai­riuo­se ra­di­ka­liuo­se por­ta­luo­se ir feis­bu­ko pub­li­ka­ci­jų ma­tau, kad jau an­tri me­tai iš ei­lės Krem­lius la­bai ne­rvi­na­si, kad žmo­nės per Ne­už­mirš­tuo­lės ak­ci­ją au­kos KASP. Vi­sa ra­di­ka­lio­ji bend­ruo­me­nė su­kel­ta, ir vėl kal­ti­na Ne­už­mirš­tuo­lės ša­li­nin­kus ma­so­niz­mu, tau­tos skal­dy­mu, Sau­sio 13-osios au­kų pa­nie­ki­ni­mu. Di­des­nio ab­sur­do įsi­vaiz­duo­ti su­nku. Žur­na­lis­to Vai­do Sal­džiū­no bri­tų kri­tu­sių ka­rių pa­ger­bi­mo sim­bo­lio – aguo­nos – pa­vyz­džiu su­ma­ny­tas ir ki­tų žmo­nių įgy­ven­din­tas Ne­už­mirš­tuo­lės sim­bo­lis – pir­ma­sis aiš­kus, pa­trauk­lus ir su­pran­ta­mas ban­dy­mas su­jung­ti skir­tin­gus žmo­nes ap­link Sau­sio 13-sios at­min­tį, su­vie­ny­ti vi­sų žmo­nių pa­gar­bą ir so­li­da­ru­mą. Sau­sio 13-oji pri­klau­so vi­siems, ne tik mar­gi­na­lams, ar lau­žų ir lieps­ne­lių sim­bo­lių my­lė­to­jams. Tols­tant nuo mū­sų Sau­sio 13-sios įvy­kiams, bū­ti­na ska­tin­ti su­pran­ta­mų ir šil­tų sim­bo­lių at­si­ra­di­mą, ku­rie bent jau kiek­vie­nų me­ti­nių pro­ga ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mi ir so­li­da­rioms ak­ci­joms, to­kioms, kaip au­ko­ji­mas ka­riuo­me­nei. O kas dėl sim­bo­lių... Man, at­leis­ki­te, lau­žai ir dū­mai ma­žiau­siai aso­ci­juo­ja­si su S13 įvy­kiais ir au­ka. Man tos nak­tys aso­ci­juo­ja­si su ai­triu ben­zi­no kva­pu ir ar­ma­tū­ros stry­pu. O ki­tiems įvy­kių da­ly­viams – su kuo nors dar ki­tu. To­dėl uni­ver­sa­lus brendingas rei­ka­lin­gas.“

Jis ly­gi­no, kad lieps­ne­lės ar Są­jū­džio tri­kam­pis su sau­le – taip pat sim­bo­liai, bet jie ga­li bū­ti daug kam ne­pa­trauk­lūs dėl są­sa­jų su kon­kre­čio­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis.

„Va­di­na­si vi­sas šis mar­gi­na­lų bur­bu­lia­vi­mas su­si­jęs su tri­mis mo­ty­vais: pir­ma, sens­tan­čios kar­tos su­bjek­ty­viu po­žiū­riu į brendingą ir pa­trio­ti­nį ne­uro­ling­vis­ti­nį prog­ra­ma­vi­mą, an­tra, tau­ti­nin­kų ne­apy­kan­ta kon­ser­va­to­riams, nors Ne­už­mirš­tuo­lė – ne kon­ser­va­to­rių sim­bo­lis, tre­čia, Krem­liaus pa­stan­go­mis pa­si­tel­kus siau­rap­ro­čius mar­gi­na­lus kliu­dy­ti žmo­nių vie­ni­ji­mui­si. O tai pui­kiai de­ra su nuo­sek­lia Krem­liaus li­ni­ja tęs­ti „sa­vi šau­dė į sa­vus“ te­mą“, – ra­šė A. Ma­to­nis.

Stu­mia už­mar­tin trispalvę

Prieš­in­gos nuo­mo­nės lai­ko­si poe­tas Liud­vi­kas Ja­ki­ma­vi­čius. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad nau­ja­sis ne­už­mirš­tuo­lės sim­bo­lis stu­mia už­marš­tin tris­pal­vę.

„Klau­si­mas sa­va­no­rių pa­jė­gų va­dui: ar jis at­sik­lau­sė sa­va­no­rių ir TV bokš­to bei Par­la­men­to gy­nė­jų, ką šie mie­liau prie šir­dies seg­tų­si – tris­pal­vę ar ne­už­mirš­tuo­lę sau­sio 13 die­ną, – ra­šė poe­tas so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“. – Sa­va­no­riams ir Ukrai­nai mes kur kas dau­giau pa­au­ko­tu­me ne­sup­rie­šin­ti šio bru­ka­mo kos­mo­po­li­ti­nio nau­ja­da­ro, įsi­se­gę į at­la­pą tris­pal­vės ženk­lą.“

L. Ja­ki­ma­vi­čius ma­no, kad sim­bo­li­nę vals­ty­bės erd­vę rei­kia gerb­ti ir sau­go­ti kaip akies vyz­dį. „To­kių iš­da­vys­čių is­to­ri­ja ga­li ir ne­at­leis­ti“, – tei­gė jis.

„Vis­kas yra gra­žu. Ne­už­mirš­tuo­lė – poe­tiš­ka, ori­gi­na­lu. Mai­ro­niš­ka. Kam tą tris­pal­vę vi­są lai­ką zu­lin­ti (...). Ir vi­sas są­my­šis – iš tul­žies, kai nė­ra ant ko pyk­ti, po ran­ka“, – ma­no li­te­ra­tū­ro­lo­gas, ra­šy­to­jas, eseis­tas Re­gi­man­tas Ta­mo­šai­tis.

Ma­so­niš­kos „nezabudkės“

„Su­si­ner­vi­nau. Pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je vi­si mo­ki­niai vi­są sa­vai­tę tu­ri di­rek­to­rės spren­di­mu se­gė­ti žyd­ras ma­so­niš­kas ne­za­bud­kes“, – rašė Mil­da Bar­ta­šiū­nai­tė, va­din­ta sek­so eks­per­te ir pa­gar­sė­ju­si, kaip ac­to ga­rin­to­ja. Ji klau­sia: kam ši­ta ne­są­mo­nė vai­kams?

M. Bar­ta­šiu­nai­tė ly­gi­no: „Ta­ry­bi­niais lai­kais kai ku­rie mo­ki­niai de­mons­tra­ty­viai ne­se­gė­da­vo spa­liu­kų ženk­liu­kų. Ir nie­ko. Į Si­bi­rą ne­iš­trė­mė.“

„Ko­dėl ne kra­pai ar ru­gia­gė­lė? Tai ko­vo vie­nuo­lik­tai – rau­do­na aguo­na ar sa­lo­ta bus lais­vės sim­bo­lis? Koks ry­šys ne­už­mirš­tuo­lės su šiuo įvy­kiu? Kad kaž­koks „ab­lau­chas“ taip pa­sa­kė? – klau­si­mus už­da­vė bend­ra­min­tė Bea­ta La­bu­ty­tė. – Klai­ku­ma ir bu­ku­ma.“

Rei­kė­jo ryš­kaus simbolio

„Tris­pal­vė yra vis­ko sim­bo­lis – vi­so Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo. O kas to­kie no­rė­tų su­prie­šin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą su Sau­sio 13? Tur būt, ne­ver­ta nei aiš­kin­ti. Ypa­tin­gai stip­riai Ne­už­mirš­tuo­lės ne­ken­čia vi­so­kie ma­tri­ci­niai ti­pa­žai. Nes juos šiur­pas ima, pri­si­mi­nus, kaip Lie­tu­va lai­mė­jo prieš vi­są SSRS ga­lią“, – ma­no po­pu­lia­rus tink­la­raš­ti­nin­kas Ri­čar­das Sa­vu­ky­nas.

Pats idė­jos pats idė­jos au­to­rius žur­na­lis­tas V. Sal­džiū­nas vir­tua­lio­je erd­vė­je įsi­ter­pė į aud­rin­gą dis­ku­si­ją ir vaiz­din­gai pa­aiš­ki­no: „Bu­ka­gal­viams, koloradams ir šiaip gluš­pe­triams už­trum­pin­to­mis sme­ge­ni­mis klie­din­tiems apie kra­pus, rū­tas ir pan. ga­liu tik pa­kar­to­ti: kai pa­siū­liau ši­tą idė­ją kon­ser­va­to­riams, ne­bu­vo jo­kių min­čių apie ma­so­nus, kra­pus ar tris­pal­ves, taip, nu­ko­pi­juo­ta nuo bri­tų popio, ir nė kiek ne gė­da, nes ge­rus da­ly­kus kar­to­ti ne gė­da (o ne, kaip sa­ko vie­ti­niai izo­lia­ci­niai ta­li­bai – „ge­riau sa­vo vis­ką tu­rė­ki­me“. To­kius iš­ties rei­kė­tų ap­vy­nio­ti švi­tri­nio po­pie­riaus švel­nu­mo izo­lia­ci­ne juo­sta ir kaip ry­šu­lius-siun­ti­nius į Mask­vą trau­ki­niu), nes mums rei­kė­jo ati­tin­ka­mo sim­bo­lio – aiš­kaus, ryš­kaus, brendinio...“

Siū­lo ne­truk­dy­ti švęsti

„Prieš kiek­vie­ną Lais­vės gy­nė­jų die­ną bam­ban­tiems, kaip jiems ne­pa­tin­ka Ne­už­mirš­tuo­lė, ieš­kan­tiems pa­na­šu­mo su ma­so­nų, na­cių ir dar kie­no nors sim­bo­li­ka, prieš ką nors ra­šant ta te­ma ne­pa­kenk­tų ge­riau pa­gal­vo­ti. To­kios dis­ku­si­jos jau bu­vo per­nai ir už­per­nai, vi­si sa­vo ar­gu­men­tus iš­sa­kė, – ne­sup­ran­ta, ko­dėl vis dar ne­rims­ta­ma, pub­li­cis­tas Ro­mas Sa­daus­kas. – Jūs pra­lai­mė­jo­te – sim­bo­lis pri­gi­jo ir ta­po vi­sos Lie­tu­vos tra­di­ci­ja.“

Jis siū­lo tie­siog su tuo su­si­tai­ky­ti ir ne­truk­dy­ti ki­tiems švęs­ti. „Bam­bė­da­mi dėl to di­des­niais pa­trio­tais ne­atro­dy­si­te, tik su­teik­si­te pe­no prieš­iš­kai pro­pa­gan­dai“, – ma­no R. Sa­daus­kas.