Netrūko sniego ir konstruktyvių diskusijų
Į de­vin­tą­jį „Snie­go su­si­ti­ki­mą“ (Snow Mee­ting) su­si­rin­kę dip­lo­ma­tai bei sau­gu­mo eks­per­tai šį­kart dau­giau­sia dė­me­sio sky­rė pa­si­ren­gi­mui NA­TO va­do­vų su­si­ti­ki­mui, pa­dė­čiai Ukrai­no­je, ap­ta­rė tarp­tau­ti­nę sau­gu­mo ap­lin­ką, Eu­ro­pos sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes, in­for­ma­ci­nių ka­rų ke­lia­mą pa­vo­jų.

Į dvie­jų die­nų su­si­ti­ki­mą, kaip ir kas­met, at­vy­ko gau­sus gar­bin­gų sve­čių bū­rys. Tarp jų – ke­tu­ri už­sie­nio mi­nis­trai, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės eu­ro­pos rei­ka­lų mi­nis­tras Da­vi­das Li­ding­to­nas, JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vic­to­ria Nu­land, ki­ti aukš­ti NA­TO ir ES ša­lių par­ei­gū­nai, dip­lo­ma­tai, ana­li­ti­nių ir ty­ri­mo cen­trų tarp­tau­ti­nės ir sau­gu­mo po­li­ti­kos eks­per­tai.

„Snie­go su­si­ti­ki­mo“ da­ly­viai tra­di­ciš­kai po­sė­džia­vo Tra­kų ra­jo­ne. Šį­kart bu­vo pa­si­rink­tas Pa­un­gu­riuo­se, prie pat eže­ro, įsi­kū­ręs pra­ban­gus vieš­bu­tis „IDW Es­pe­ran­za Re­sort“.

Kal­bė­ta ir apie kaimynus

Va­kar api­bend­rin­da­mas ren­gi­nio re­zul­ta­tus už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pir­miau­sia pa­si­džiau­gė, kad šį­kart už lan­gų iš tie­sų bū­ta snie­go. Jis trum­pai įvar­di­jo ap­tar­tus klau­si­mus. Be jau mi­nė­tų, per su­si­ti­ki­mą kal­bė­ta ir apie pa­aš­trė­ju­sius Len­ki­jos ir Briu­se­lio san­ty­kius.

„Ap­ta­rė­me te­mas, ku­rios svar­bios dvi­ša­liams san­ty­kiams ir mū­sų re­gio­nui. Su­ta­rė­me veik­ti. Ti­ki­mės, kad mū­sų ko­le­gos ir kai­my­nai ras tin­ka­mą bū­dą, kaip iš­spręs­ti ne­aiš­ku­mus, ku­rie iš­ki­lo da­bar. Mes su­nkiai ką nors už juos nu­veik­si­me, tik pa­ta­rė­me, kad bū­tų sten­gia­ma­si ma­žin­ti konf­ron­ta­ci­ją, ieš­ko­ti kon­so­li­da­ci­jos, bend­rų in­te­re­sų. Tai svar­bu ne tik Len­ki­jai, bet ir vi­sam re­gio­nui“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

Kaip ži­no­ma, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­ta­rė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl Len­ki­jos po­li­ti­kų spren­di­mų, su­si­ju­sių su Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo ir ži­niask­lai­dos re­for­mo­mis.

L. Lin­ke­vi­čius kal­bė­jo ir apie są­jun­gi­nin­kų skai­čiaus di­di­ni­mo Lie­tu­vo­je ga­li­my­bę.

Reikš­mė neabejotina

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rių še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis LŽ pa­sa­ko­jo, kad vi­si pra­ne­šė­jai ak­cen­ta­vo du da­ly­kus. „Pir­miau­sia, bū­ti­ny­bę duo­ti la­bai rea­lų at­kir­tį ag­re­sy­viai Ru­si­jos po­li­ti­kai. Tai bu­vo leit­mo­ty­vas. Vi­si su­ta­rė, kad bent koks nuo­lai­džia­vi­mas Ru­si­jai bū­tų pra­žū­tin­gas vi­sai eu­roat­lan­ti­nei ci­vi­li­za­ci­jai“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Anot jo, „vėl nu­skam­bė­jo ame­ri­kie­čių pa­ti­ki­ni­mas, kad jie iš čia nie­kur ne­si­ren­gia iš­ei­ti“. An­tra te­ma – lie­pą Var­šu­vo­je vyk­sian­tis NA­TO va­do­vų su­si­ti­ki­mas.

A. Ažu­ba­lio nuo­mo­ne, „Snie­go su­si­ti­ki­mų“ reikš­mė – ne­abe­jo­ti­na. „Su­si­ren­ka eu­roat­lan­ti­nės ci­vi­li­za­ci­jos po­li­ti­kos mąs­ty­to­jai, jie kei­čia­si nuo­mo­nė­mis, pa­si­ti­kri­na, ką apie tai ma­no ir kal­ba ko­le­gos iš įvai­rių šios ci­vi­li­za­ci­jos vie­tų. Da­ly­vau­jan­tys vyk­do­mo­sios val­džios at­sto­vai sa­vo ruo­žtu pri­sta­to po­li­ti­kų ma­ty­mą. Tuo­met vyks­ta dis­ku­si­jos“, – pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rys.

Ket­vir­ta­die­nį pra­ne­ši­mą ren­gi­ny­je skai­tė pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis. Pa­sak A. Ažu­ba­lio, tai bu­vo esė apie Ru­si­jos ag­re­si­ją ir „Va­ka­rų minkš­tu­mą“.

Dvi­ša­liai su­si­ti­ki­mai

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ren­gi­nio da­ly­vius pri­ėmė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Su­si­ti­ki­me ap­tar­ta tarp­tau­ti­nė sau­gu­mo ap­lin­ka, ak­tua­lūs NA­TO ir ko­vos su prieš­iš­ka pro­pa­gan­da klau­si­mai. Anot ša­lies va­do­vės, be­veik per de­šimt­me­tį „Snie­go su­si­ti­ki­mas“ ta­po sėk­min­gu ne­for­ma­liu aukš­to ly­gio fo­ru­mu, ku­ria­me įvai­rių ša­lių eks­per­tai da­li­ja­si sa­vo įžval­go­mis ir pa­tir­ti­mi.

Pro­ga ap­tar­ti ak­tua­li­jas dvi­ša­liuo­se po­kal­biuo­se pa­si­nau­do­jo ir L. Lin­ke­vi­čius. Su V. Nu­land bu­vo pa­si­keis­ta nuo­mo­nė­mis apie Ru­si­jos vaid­me­nį konf­lik­tuo­se Ry­tų Ukrai­no­je ir Si­ri­jo­je. Vy­ra­vo su­ta­ri­mas, kad sank­ci­jos Ru­si­jai tu­ri ga­lio­ti tol, kol bus vi­siš­kai įgy­ven­din­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mai dėl si­tua­ci­jos Ry­tų Ukrai­no­je su­re­gu­lia­vi­mo.

Taip pat ap­tar­ti JAV, Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je klau­si­mai, ener­ge­ti­nis sau­gu­mas, po­rei­kis stip­rin­ti dia­lo­gą su Ry­tų par­tne­rys­tės ša­li­mis.

Pa­na­šios te­mos bu­vo pa­lies­tos ir po­kal­by­je su D. Li­ding­to­nu. L. Lin­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vą ir Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę sie­ja tvir­ti eko­no­mi­niai ir po­li­ti­niai ry­šiai, abi ša­lys yra ar­ti­mos par­tne­rės ES ir pa­ti­ki­mos NA­TO są­jun­gi­nin­kės.

Daž­nai į ren­gi­nį at­vyks­tan­tis ži­no­mas bri­tų žur­na­lis­tas Ed­war­das Lu­ca­sas „Snie­go su­si­ti­ki­mus“ yra pa­va­di­nęs svar­biau­siu įvy­kiu Eu­ro­pos sau­gu­mo ka­len­do­riu­je. „Ši tra­di­ci­nė dis­ku­si­ja pri­me­na Da­vo­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą, ski­ria­si tik da­ly­vių skai­čius – jų ne tūks­tan­čiai, o de­šim­tys, ir vie­ta – ne nuo­bo­dus sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tas, o nuo­sta­biais eže­rais gar­sė­jan­čios Tra­kų apy­lin­kės. Dar vie­nas skir­tu­mas – da­ly­vių kom­pe­ten­ci­ja: dau­gu­ma su­si­ti­ki­me da­ly­vau­jan­čių po­li­ti­kų, ofi­cia­lių par­ei­gū­nų ir ana­li­ti­kų gi­li­na­si be­veik vien į Ru­si­ją ir jos ke­lia­mą grės­mę. Kai ku­rie jų tai da­ro jau daug me­tų“, – pa­brė­žė E. Lu­ca­sas.