Netinkamas draudimas
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) va­kar pa­skel­bė, kad bend­ras drau­di­mas per gi­mi­nys­tę ar san­tuo­ką ne­su­si­ju­siems nu­teis­tie­siems su­si­ra­ši­nė­ti tar­pu­sa­vy­je prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. 

KT kons­ta­ta­vo, kad toks Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­se įra­šy­tas drau­di­mas prieš­ta­rau­ja kons­ti­tu­ci­niam tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pui. KT pri­pa­žįs­ta, kad Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta as­mens tei­sė į su­si­ra­ši­nė­ji­mo ne­lie­čia­mu­mą nė­ra ab­so­liu­ti, ta­čiau bend­ro po­bū­džio drau­di­mas, pa­sak jo, ir­gi yra ne­tin­ka­mas, ir tu­ri bū­ti su­da­ry­tos tei­si­nės są­ly­gos kiek­vie­ną at­ve­jį ver­tin­ti in­di­vi­dua­liai. "Įsta­ty­mų lei­dė­jams ky­la rei­ka­la­vi­mas nu­sta­ty­ti to­kį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, ku­riuo bū­tų su­da­ry­tos prie­lai­dos pa­kan­ka­mai in­di­vi­dua­li­zuo­ti šios (su­si­ra­ši­nė­ji­mo - red.) nu­teis­tų­jų tei­sės (su­si­ra­ši­nė­ji­mo - aut.) ri­bo­ji­mus, įver­ti­nus in­di­vi­dua­lią jų pa­dė­tį ir ki­tas svar­bias ap­lin­ky­bes", - tei­gia KT.