Netikros vienišos mamos nebeteks lengvatų
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės at­si­sa­ko teik­ti lop­še­lių-dar­že­lių leng­va­tas vy­rus tu­rin­čių, ta­čiau ne­su­si­tuo­ku­sių ir vie­ni­šo­mis pri­sis­ta­tan­čių mo­ti­nų vai­kams. At­si­sa­ky­mo mo­ty­vas – so­cia­liai at­sa­kin­gos vi­suo­me­nės in­te­re­sai.

Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šian­dien tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti, ar san­tuo­kos ne­su­da­riu­sioms, bet vai­kus drau­ge su vy­rais au­gi­nan­čioms mo­te­rims ir to­liau tai­ky­ti 50 proc. mo­kes­čių leng­va­tą už lop­še­lius-dar­že­lius lan­kan­čius jų ma­žy­lius, ar rei­ka­lau­ti, kad jos mo­kė­tų vi­są su­mą. Šį klau­si­mą ke­lian­tys ra­jo­no me­ri­jos Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad su­si­tuo­kę ir to­dėl pi­ni­gi­nių leng­va­tų ne­gau­nan­tys lop­še­li­nu­kų-dar­že­li­nu­kų tė­vai pik­ti­na­si ra­jo­ne ga­lio­jan­čia tvar­ka. Pa­gal ją – su vai­kų tė­vais ne­su­si­tuo­ku­sios, nors ir drau­ge su jais gy­ve­nan­čios bei vai­kus au­gi­nan­čios mo­te­rys nau­do­ja­si vie­ni­šų mo­te­rų sta­tu­su. Tau­ra­gės ra­jo­ne jis iki šiol su­tei­kia tei­sę už iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas lan­kan­čius vai­kus mo­kė­ti pu­sę kai­nos.

Iš tie­sų – ne vienišos

Tau­ra­gės ra­jo­no lop­še­lių-dar­že­lių veik­lą ku­ruo­jan­ti me­ri­jos Švie­ti­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Re­gi­na Pa­ta­šie­nė LŽ tei­gė, kad ne­ma­žai į lop­še­lius-dar­že­lius vai­kus ve­dan­čių tau­ra­giš­kių reiš­kia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl to, kad ne­su­si­tuo­kę tė­vai už vai­kų iš­lai­ky­mą šio­se įstai­go­se mo­ka tik pu­sę kai­nos, nes mo­te­rys pa­aiš­ki­na esan­čios vie­ni­šos mo­ti­nos. „Ti­krai daž­nas at­ve­jis, kai vai­ką į dar­že­lį pa­ly­di tė­tis, ku­ris juo rū­pi­na­si, ta­čiau ma­ma bū­na pa­tei­ku­si do­ku­men­tą, kad ji – vie­ni­ša mo­ti­na. To­dėl už vai­ko iš­lai­ky­mą lop­še­ly­je-dar­že­ly­je jai nu­ma­ty­ta leng­va­ta“, – tvir­ti­no spe­cia­lis­tė.

R. Pa­ta­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se ga­lio­ja tvar­ka, pa­gal ku­rią vai­ko ne­at­vy­ki­mas į lop­še­lį-dar­že­lį tu­ri bū­ti pa­tei­si­na­mas. Ne­pa­tei­kus pa­tei­si­na­mo­jo do­ku­men­to, rei­ka­lau­ja­ma, kad tė­vai su­mo­kė­tų už vai­ko mai­ti­ni­mą. „Lop­še­lių-dar­že­lių va­do­vės at­krei­pė dė­me­sį, kad vie­ni­šo­mis pri­sis­ta­tan­čios mo­ti­nos pa­aiš­ki­ni­me ra­šė, kad vai­kas ne­ateis į įstai­gą, nes jo tė­čiui darb­da­viai yra su­tei­kę ne dar­bo die­ną ir jie­du leis lai­ką na­mie“, – tei­gė vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.

Ne­beaiš­kus statusas

Mo­kes­čių rin­ki­mas už lop­še­lius-dar­že­lius lan­kan­čius vai­kus yra iš­skir­ti­nė sa­vi­val­dy­bių kom­pe­ten­ci­ja, tad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos pa­čios nu­sta­to, kam tu­rė­tų bū­ti su­tei­kia­mos šių mo­kes­čių leng­va­tos. R. Pa­ta­šie­nė pa­brė­žė, kad Tau­ra­gės ra­jo­ne pu­sę kai­nos už lop­še­lius-dar­že­lius mo­ka tris ir dau­giau vai­kų au­gi­nan­čios šei­mos, ši leng­va­ta taip pat tai­ko­ma šei­moms, kai vie­nas iš tė­vų yra mi­ręs, nu­teis­tas, jam ap­ri­bo­ta tė­vo val­džia ar­ba kai vie­nas iš tė­vų at­lie­ka ka­ro tar­ny­bą. Taip pat pu­sę kai­nos už lop­še­lį-dar­že­lį tu­ri tei­sę mo­kė­ti moks­lei­vių, stu­den­tų bei iš­sis­ky­ru­sios šei­mos. Į gau­nan­čių­jų leng­va­tas są­ra­šą įra­šy­tos šei­mos, gy­ve­nan­čios iš so­cia­li­nių pa­šal­pų, mo­te­rys, ku­rių vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­me ne­įra­šy­tas jo tė­vas.

„Šiuo me­tu į gau­nan­čių­jų leng­va­tas są­ra­šą įra­šy­tos ir vie­ni­šos mo­ti­nos. Ta­čiau gy­ve­ni­mas par­odė, kad vie­ni­šos mo­ti­nos sta­tu­sas ta­po ne­beaiš­kus. Tad ma­no­me, kad šiuo klau­si­mu rei­ka­lin­gos ko­rek­ci­jos“, – sa­kė R. Pa­ta­šie­nė. Val­di­nin­kė tei­gė, kad tuo at­ve­ju, jei po­li­ti­kai pa­nai­kins mo­te­rims, ku­rios pri­sis­ta­ty­da­vo vie­ni­šo­mis mo­ti­no­mis, ga­li­my­bę mo­kė­ti tik pu­sę mo­kes­čio už lop­še­lius-dar­že­lius, jos į šią leng­va­tą ga­lės pre­ten­duo­ti kaip so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų šei­mų at­sto­vės. „Ap­mau­du, kad įtei­sin­ta tvar­ka, ska­ti­nan­ti žmo­nes ne­si­tuok­ti. Gal­būt ją pa­kei­tus ra­jo­ne bus su­da­ro­ma dau­giau san­tuo­kų“, – vy­lė­si R. Pa­ta­šie­nė. Už lop­še­lį-dar­že­lį lan­kan­tį vai­ką iki tre­jų me­tų tė­vai tu­ri mo­kė­ti 2,18 eu­ro, už vy­res­nį vai­ką – 2,43 eu­ro per die­ną.

Leng­va­ti­nin­kų su­ma­žė­jo trečdaliu

Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Zi­ta Sat­kaus­kie­nė LŽ sa­kė, kad mo­kes­čių leng­va­ta už lop­še­lius-dar­že­lius lan­kan­čius vai­kus nau­do­ja­si tie vy­rai ir mo­te­rys, ku­rie do­ku­men­tais įro­do, kad vai­ko tė­vas (ar­ba ma­ma) yra mi­rę, taip pat per teis­mą įro­džiu­sie­ji, kad vai­ko tė­vas (ar­ba ma­ma) yra ne­ži­nia kur esan­tys ar­ba din­gę be ži­nios. „Jo­kios mo­kes­čių leng­va­tos ne­su­si­tuo­ku­sioms vai­kus į lop­še­lius-dar­že­lius lei­džian­čioms mo­te­rims Pa­ne­vė­žy­je ne­tai­ko­mos“, – pa­brė­žė Z. Sat­kaus­kie­nė.

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Aud­ro­nė Buk­ma­nai­tė taip pat pa­brė­žė, kad an­tra­ja­me pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­te vie­ni­šoms mo­te­rims ne­nu­ma­ty­ta jo­kia mo­kes­čio leng­va­ta už lop­še­lius-dar­že­lius lan­kan­čius vai­kus. „To­kios leng­va­tos Kau­ne tai­ko­mos tuo at­ve­ju, kai vie­nas iš tė­vų mi­ręs, ne­veiks­nus, ne­įra­šy­tas į vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mą, kai at­lie­ka baus­mę ar­ba jam ap­ri­bo­ta tė­vo val­džia“, – sa­kė A. Buk­ma­nai­tė.

Tel­šių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Da­ly­tė Jo­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad ir Tel­šiuo­se iki 2013-ųjų pa­bai­gos vie­ni­šos mo­ti­nos už lop­še­lius-dar­že­lius mo­kė­jo pu­sę kai­nos. „Šis klau­si­mas bu­vo su­kė­lęs la­bai daug dis­ku­si­jų, bu­vo ne­ma­žai pa­si­pik­ti­nu­sių­jų“, – pa­brė­žė D. Jo­na­vi­čie­nė. Ji tei­gė, jog Tel­šių ra­jo­no ta­ry­bos na­riams iš­brau­kus vie­ni­šas mo­ti­nas iš leng­va­tas už lop­še­lius-dar­že­lius lan­kan­čius vai­kus gau­nan­čių­jų są­ra­šo, leng­va­tų ga­vė­jų su­ma­žė­jo net treč­da­liu.