Netikėtas Edmundo Jakilaičio žingsnis: nori vadovauti LRT
Už­si­tę­sus konf­lik­tui tarp Sei­mo val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT), te­le­viz­jos lai­dų ve­dė­jas Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis pra­ne­šė, kad gal­būt sieks LRT va­do­vo pos­to. Kon­kur­sas į LRT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pos­tą vyks pa­va­sa­rį. Nau­ją­jį va­do­vą rinks LRT Ta­ry­ba. Šiuo me­tu jau an­trą­ją ka­den­ci­ją LRT va­do­vau­ja Aud­rius Siau­ru­se­vi­čius, ku­ris pa­lai­ko drau­giš­kus san­ty­kius su E. Ja­ki­lai­čiu. 

„Beprecedentis Lietuvos istorijoje puolimas prieš LRT ir akivaizdus mano ir mano kolegų persekiojimas už valdžios kritiką privertė mane rimtai svartyti galimybę kandidatuoti į LRT generalinio direktoriaus postą“, – rašo savo „Facebook“ paskyroje E. Jakilaitis.

Jis taip pat išvardino savo tikslus:

1. Maksimalus objektyvumas ir nepriklausomumas

2. Maksimalus skaidrumas

LRT, visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, yra objektyviausias ir patikimiausias transliuotojas Lietuvoje, tačiau tobulėti dar tikrai yra kur.

LRT darbuotojų, ypač žurnalistų, apsaugojimas nuo galimo politinio poveikio ar, kaip dabar matome, persekiojimo už kritiką, taip pat būtų vienas svarbiausių mano veiklos priotetų.

Dėl skaidrumo. Esu įsitikinęs, kad nuo šiol visuose būsimuose LRT laidų konkursuose, o vėliau ir sutartyse, turėtų būti numatyta, kad visų laidų sąmatos turėtų būti skelbiamos viešai.

LRT laidų konkursuose galėtų dalyvauti tik tie kūrėjai ir įmonės, kurie sutinka su esmine viešumo sąlyga.

Visa LRT finansinė veikla kiekvienais metais turėtų būti audituota Valstybės kontrolės bei nepriklausomo tarptautinio audito. Nepriklausomo ir valstybinio audito ataskaitos turėtų būti kiekvienais metais pateikiamos kartu su LRT veiklos atsakaita parlamentui.

Apie visus kitus prioteritus – šviečiamąją, kultūrinę LRT misiją bei informacinę lyderystę šiame įraše nesiplėsiu.

Vis dėlto E. Jakilaitis dar nėra galutinai apsisprendęs.

„Galutinį sprendimą dėl savo kandidatavimo priimsiu artimiausiu metu, kai bus paskelbtas konkursas į LRT generalinio direktoriaus postą“, – baigia savo įrašą jis.