Netenkins R. Zamolskio prašymo atsisakyti Lietuvos pilietybės
Lie­tu­vos Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas at­si­sa­kė nag­ri­nė­ti Ru­si­jo­je su­lai­ky­to ir teis­mo lau­kian­čio sam­do­mo žu­di­ko Ro­mo Za­mols­kio pra­šy­mą at­si­sa­ky­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės.      

Kaip ra­šo „Lie­tu­vos ry­tas“, Ru­si­jos Je­ka­te­rin­bur­go mies­to ka­lė­ji­me lai­ko­mam R.Za­mols­kiui Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas jau iš­siun­tė at­sa­ky­mą, ku­ria­me nu­ro­dė, kad jo pra­šy­mas ne­bus nag­ri­nė­ja­mas. De­par­ta­men­tas pri­pa­žįs­ta, kad pa­gal ga­lio­jan­tį Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą žmo­gus ga­li at­si­sa­ky­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės, ta­čiau yra kai ku­rios iš­im­tys, ka­da tai pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma.

Dvi šios iš­im­tys tin­ka ir R.Za­mols­kiui - pi­lie­ty­bės ne­ga­li at­si­sa­ky­ti as­muo, ku­ris yra įta­ria­mas ar kal­ti­na­mas pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką, bei as­muo, ku­ris at­si­sa­kęs Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės lik­tų as­me­niu be jo­kios pi­lie­ty­bės.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas at­sa­ky­me R.Za­mols­kiui taip pat nu­ro­do ir ki­tus trū­ku­mus. Jam pri­min­ta, kad no­rint at­si­sa­ky­ti pi­lie­ty­bės vien iš­siųs­ti ano­ni­mi­nio ne­pa­si­ra­šy­to laiš­ko elek­tro­ni­niu pa­štu ne­už­ten­ka - bū­ti­na pa­teik­ti pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čius ir as­mens do­ku­men­tus, ku­rie ga­li bū­ti pa­teik­ti re­gis­truo­tu pa­štu ar­ba per pa­siun­ti­nį, bet tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­ti no­ta­ro. R.Za­mols­kis taip pat in­for­muo­tas, kad pra­šy­mas at­si­sa­ky­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės pri­va­lo bū­ti par­ašy­tas lie­tu­vių kal­ba, taip pat tu­ri bū­ti su­mo­kė­ta rink­lia­va ar kon­su­li­nis mo­kes­tis už do­ku­men­tų pri­ėmi­mą ar per­da­vi­mą.

Pra­šy­mą at­si­sa­ky­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės R.Za­mols­kis iš­siun­tė ge­gu­žės 28 die­ną. Lie­tu­vos am­ba­sa­dai Ru­si­jo­je. Sep­ty­nio­mis žmog­žu­dys­tė­mis įta­ria­mas R. Za­mols­kis per­nai va­sa­rą bu­vo su­lai­ky­tas Ru­si­jo­je. Jis ten įta­ria­mas vyk­dęs už­sa­ko­mą­sias žmog­žu­dys­tes.