Neteisėto praturtėjimo bylos bliūkšta
By­los dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo pa­sta­rai­siais me­tais bliūkš­ta – pro­ku­ro­rai nu­trau­kia dau­ge­lį ty­ri­mų, o teis­mai iš­tei­si­na kal­ti­na­muo­sius, ro­do tre­čia­die­nį pa­skelb­ta pro­ku­ra­tū­ros at­as­kai­ta.

2016 me­tais baig­ti 38 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo, iš jų 33 nu­trauk­ti, ir tik pen­kios bau­džia­mo­sios by­los per­duo­tos teis­mui.

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se iš­nag­ri­nė­tos ke­tu­rios šios ka­te­go­ri­jos bau­džia­mo­sios by­los, jo­se kal­tin­ti še­ši fi­zi­niai as­me­nys. Vi­so­se by­lo­se pri­im­ti iš­tei­si­na­mie­ji nuo­spren­džiai.

Pro­ku­ra­tū­ra tei­gia, kad to­kias ten­den­ci­jas le­mia Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo for­muo­ja­ma pra­kti­ka.

Šis teis­mas 2014 me­tais iš­aiš­ki­no, kad baus­ti už ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą ga­li­ma įro­džius, jog pa­ja­mos ar tur­tas bu­vo gau­ti nu­si­kals­ta­mu bū­du. 15 tei­sė­jų ple­na­ri­nė se­si­ja taip pat pa­skel­bė, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ne­ga­li bū­ti tai­ko­ma, net jei tur­tas nu­si­kals­ta­mai įgy­tas iki įsi­ga­lio­jant Bau­džia­mo­jo ko­dek­so nuo­sta­toms.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to, kad iki ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me ga­li bū­ti bau­džia­mas tas, kas tu­rė­jo di­des­nės ne­gu 19 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą „ži­no­da­mas ar­ba tu­rė­da­mas ir ga­lė­da­mas ži­no­ti, kad tas tur­tas ne­ga­lė­jo bū­ti įgy­tas tei­sė­to­mis pa­ja­mo­mis“.

Ši nuo­sta­ta 2010 me­tų pa­bai­go­je bu­vo įtvir­tin­ta pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­cia­ty­va.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas šią sa­vai­tę pra­dė­jo nag­ri­nė­ti by­lą, ar bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą ne­pa­žei­džia Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tos ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ir da­lis ki­tų teis­mų tei­gia, kad šis straips­nis nu­ma­to įro­di­nė­ji­mo naš­tos per­kė­li­mą kal­ti­na­ma­jam ir taip pa­žei­džia ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos pri­nci­pą, taip pat drau­di­mą vers­ti duo­ti par­ody­mus prieš sa­ve.