Neteisėti sprendimai tuštintų ministrų kišenes
Val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja Sei­me ža­da ini­ci­juo­ti įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, nu­ma­tan­čius Vy­riau­sy­bės na­rių ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bei pa­da­ry­tą ža­lą. Opo­zi­ci­jos at­sto­vai pri­ta­ria idė­jai di­din­ti per­so­na­li­nę at­sa­ko­my­bę, bet ma­no, kad ne­rei­kė­tų ap­si­ri­bo­ti vien mi­nis­trais.

Per Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją Dar­bo frak­ci­ja yra nu­ma­čiu­si par­eng­ti ir pa­teik­ti par­la­men­tui svars­ty­ti Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se bū­tų nu­ma­ty­ta ma­te­ria­li­nė mi­nis­trų at­sa­ko­my­bė už vals­ty­bės biu­dže­tui pa­da­ry­tą ža­lą, at­si­ra­du­sią pri­ėmus ne­tei­sė­tus spren­di­mus. Kar­tu ža­da­ma įtvir­tin­ti nor­mą, kad Vy­riau­sy­bės na­rio at­sis­ta­ty­di­ni­mas ne­at­leis­tų nuo par­ei­gos pa­deng­ti nuo­sto­lius.

Veiks ir kaip pre­ven­ci­nė priemonė

Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rio Vy­tau­to Gap­šio tei­gi­mu, sie­kia­ma, kad Vy­riau­sy­bės na­riai as­me­niš­kai at­sa­ky­tų už sa­vo klai­das, o dėl jų pa­tir­ta ža­la bū­tų den­gia­ma ne iš vals­ty­bės, bet iš ne­tei­sė­tus spren­di­mus pri­ėmu­sių po­li­ti­kų ki­še­nės. Pa­vyz­džiui, nu­sta­čius, jog mi­nis­tras ne­tei­sė­tai at­lei­do pa­val­džios įstai­gos va­do­vą ar ki­tą dar­buo­to­ją, pa­si­ra­šė ne­tei­sė­tą įsa­ky­mą ar at­li­ko ki­to­kį su įsta­ty­mais pra­si­len­kian­tį veiks­mą, pa­da­riu­sį ža­los vals­ty­bei, ji tu­rė­tų pats pa­deng­ti at­si­ra­du­sius nuo­sto­lius. „Jei­gu nu­sta­to­ma, kad bu­vo pa­žeis­ti įsta­ty­mai, ža­la tu­ri bū­ti at­ly­gin­ta. Vie­nas žmo­gus pri­ima ne­tei­sė­tą spren­di­mą, kai ku­riais at­ve­jais net su­vok­da­mas, jog da­ro tai ne­tei­sė­tai, o su­mo­kė­ti už tai tu­ri vi­si pi­lie­čiai. Ko­dėl tu­ri bū­ti mo­ka­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, kai pui­kiai ži­no­me as­me­nį, ku­ris tą ža­lą su­kė­lė?“ - svars­tė V. Gap­šys.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad įsta­ty­me įtvir­tin­ta to­kia nuo­sta­ta veik­tų ir kaip pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Esą prieš at­lie­kant tam ti­krus veiks­mus, pa­si­ra­šant do­ku­men­tus bus ge­riau pa­gal­vo­ja­ma ir įver­ti­na­ma, ar pri­ima­mi spren­di­mai ati­tin­ka įsta­ty­mo rai­dę.

Sig­na­las „dar­bie­čių“ ministrams

Opo­zi­ci­nės Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ma­no, jog per­so­na­li­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mas yra la­bai svar­bus, esą tai ska­tin­tų elg­tis at­sa­kin­giau. Šian­dien to­kios at­sa­ko­my­bės aki­vaiz­džiai stin­ga. Ta­čiau jis pa­žy­mi, kad ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bei pa­da­ry­tą ža­lą rei­kė­tų nu­sta­ty­ti ne vien Vy­riau­sy­bės na­riams. „Ma­no su­pra­ti­mu, as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mą rei­kė­tų iš­plės­ti ir aukš­tes­nio ran­go po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jams, ir par­ei­gū­nams", - tvir­ti­no jis.

Ver­tin­da­mas „dar­bie­čių“ ini­cia­ty­vą E. Ma­siu­lis įžvel­gė ir sig­na­lą, kad Dar­bo par­ti­ja nė­ra pa­ten­kin­ta kai ku­rių sa­vo de­le­guo­tų mi­nis­trų dar­bu. „A­ki­vaiz­du, kad lė­šos, ku­rios bu­vo iš­leis­tos So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­toms stu­di­joms reng­ti, o po jų jo­kių įsta­ty­mų pro­jek­tų kol kas ne­at­si­ra­do, ke­lia klau­si­mą, ar tie 5 mln. li­tų bu­vo iš­leis­ti at­sa­kin­gai, efek­ty­viai, ar pri­ėmus to­kį įsta­ty­mą mi­nis­trei Al­gi­man­tai Pa­be­dins­kie­nei ne­rei­kės jų grą­žin­ti“, - pa­brė­žė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris.

Nors įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę reg­re­so tvar­ka iš­rei­ka­lau­ti iš vals­ty­bės tar­nau­to­jo at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą, ir dėl to vyks­ta ke­li teis­mi­niai pro­ce­sai, E. Ma­siu­lis ne­pri­si­me­na nė vie­no at­ve­jo, kad teis­mas bū­tų pri­tei­sęs pa­deng­ti nuo­sto­lius.

Už klai­das mo­kė­jo­me visi

Kai ku­rių mi­nis­trų pri­im­ti ne­tei­sė­ti spren­di­mai bran­giai at­siė­jo vals­ty­bei. Be­ne gar­siau­siai nu­skam­bė­jo is­to­ri­ja, kai so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro par­ei­gas ėjęs Ri­man­tas Jo­nas Da­gys 2009 me­tais at­lei­do Lie­tu­vos dar­bo bir­žos di­rek­to­rių Vi­dą Šle­kai­tį. Po ke­le­rių me­tų teis­mas kons­ta­ta­vo, kad jis at­leis­tas ne­tei­sė­tai, su­grą­ži­no val­di­nin­ką į par­ei­gas ir pri­tei­sė jam maž­daug 110 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ją. Ši su­ma iš­mo­kė­ta iš vals­ty­bės ki­še­nės.

Iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų bu­vo at­sis­kai­ty­ta ir su Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Vy­tau­tu Gir­ža­du, ku­rį ne­tei­sė­tai at­lei­do pra­ėju­sio­je Vy­riau­sy­bė­je vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru dir­bęs Rai­mun­das Pa­lai­tis. Teis­mo spren­di­mu V. Gir­ža­das bu­vo grą­žin­tas į dar­bą, jam nu­ro­dy­ta at­ly­gin­ti ne­tur­ti­nę ža­lą ir per pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ko­tar­pį, tru­ku­sį il­giau nei pu­san­trų me­tų, ne­iš­mo­kė­tą at­ly­gi­ni­mą.

R. Pa­lai­čio ini­ci­juo­tas ne­tei­sė­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Os­val­do Šar­ma­vi­čiaus at­lei­di­mas vals­ty­bės ki­še­nę pa­tuš­ti­no be­veik 58 tūkst. eu­rų.

Teis­mų slenks­čius mi­na retas

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos bei įstai­gos tu­ri tei­sę reg­re­so tvar­ka rei­ka­lau­ti iš ža­lą pa­da­riu­sio tar­nau­to­jo at­ly­gin­ti vals­ty­bei pa­da­ry­tus nuo­sto­lius. Ta­čiau iš­ieš­ko­ti ga­li­ma tik 9 vi­du­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jo dar­bo už­mo­kes­čių ne­vir­ši­jan­čią kom­pen­sa­ci­ją. Tie­sa, pri­pa­žįs­ta­ma, kad to­kia ga­li­my­be nau­do­ja­ma­si ne­daž­nai.

Pir­mą kar­tą ža­los vals­ty­bei iš­ieš­ko­ji­mo pro­ce­są 2013 me­tų pa­bai­go­je pra­dė­jo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM). Ji krei­pė­si į teis­mą ir pa­pra­šė pri­teis­ti maž­daug 12 tūkst. eu­rų ža­los at­ly­gi­ni­mą iš tuo­me­čio Vals­ty­bi­nės akre­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos va­do­vo, bu­vu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Gal­di­ko, ku­ris 2011 me­tais ne­tei­sė­tai at­lei­do sa­vo pa­va­duo­to­ją Ar­vy­dą Ra­me­lį, o teis­mai grą­ži­no jį į dar­bą ir pri­tei­sė kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą. Ta­čiau pra­ėju­sį mė­ne­sį Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas at­me­tė SAM ieš­ki­nį kaip ne­pag­rįs­tą.

Iš R. Pa­lai­čio sie­kia­ma iš­ieš­ko­ti vals­ty­bei pa­da­ry­tą ža­lą dėl O. Šar­ma­vi­čiaus at­lei­di­mo. Ne­aiš­ku, ar tai pa­vyks, nes įsta­ty­mai mi­nis­trų ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės ne­nu­ma­to.